Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły

Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły

Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy zaprasza do udziału w projekcie „Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego” Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Miasto Włocławek – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji 170 pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego w zakresie wspomagania szkół ukierunkowanego na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną. Wspomagane kompetencje kluczowe to:

  • kompetencje cyfrowe (TIK);
  • kompetencje matematyczno-przyrodnicze;
  • umiejętności porozumiewania się w językach obcych;
  • postawy – innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa;
  • umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie lub wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych.

Projekt jest zgodny z polityką oświatową państwa w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, przygotowując osoby zainteresowane nabyciem nowej wiedzy i umiejętności do realizacji priorytetów edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty.

Szczegółowe informacje, list przewodni, deklaracja udziału w projekcie oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie internetowej partnera wiodącego projektu.