Szko­lenia i doradztwo dla pracow­ników systemu wspo­ma­gania szkoły

Szko­lenia i doradztwo dla pracow­ników systemu wspo­ma­gania szkoły

Kujawsko-Pomor­skie Biuro Fundacji Rozwoju Demo­kracji Lokalnej w Bydgoszczy zaprasza do udziału w projekcie „Szko­lenia i doradztwo dla pracow­ników systemu wspo­ma­gania szkoły z woje­wództw: kujawsko-pomor­skiego, lubu­skiego, mazo­wiec­kiego, warmińsko-mazur­skiego, wiel­ko­pol­skiego, zachod­nio­po­mor­skiego” Oś prio­ry­te­towa: II. Efek­tywne poli­tyki publiczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji, Dzia­łanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.
Projekt reali­zo­wany jest w part­ner­stwie z Gminą Miasto Włocławek – Centrum Kształ­cenia Zawo­do­wego i Usta­wicz­nego we Włocławku.

Głównym celem projektu jest podnie­sienie kompe­tencji 170 pracow­ników systemu wspo­ma­gania pracy szkoły oraz trenerów z woje­wództw: kujawsko-pomor­skiego, lubu­skiego, mazo­wiec­kiego, warmińsko-mazur­skiego, wiel­ko­pol­skiego, zachod­nio­po­mor­skiego w zakresie wspo­ma­gania szkół ukie­run­ko­wa­nego na rozwi­janie kompe­tencji kluczo­wych uczniów poprzez wdro­żenie programów szko­le­niowo-dorad­czych wraz z obudową meto­dyczną. Wspo­ma­gane kompe­tencje kluczowe to:

  • kompe­tencje cyfrowe (TIK);
  • kompe­tencje matematyczno-przyrodnicze;
  • umie­jęt­ności poro­zu­mie­wania się w języ­kach obcych;
  • postawy – inno­wa­cyj­ność, kreatyw­ność i praca zespołowa;
  • umie­jęt­ności uczenia się – nauczanie ekspe­ry­men­talne i doświad­czanie lub wspo­ma­ganie przed­szkoli w rozwoju kompe­tencji kluczowych.

Projekt jest zgodny z poli­tyką oświa­tową państwa w zakresie kompe­tencji kluczo­wych uczniów, przy­go­to­wując osoby zain­te­re­so­wane naby­ciem nowej wiedzy i umie­jęt­ności do reali­zacji prio­ry­tetów eduka­cyj­nych Mini­ster­stwa Edukacji Naro­dowej i Kura­to­rium Oświaty.

Szcze­gó­łowe infor­macje, list prze­wodni, dekla­racja udziału w projekcie oraz karta zgło­sze­niowa dostępne są na stronie inter­ne­towej part­nera wiodą­cego projektu.