<span class="caps">XIV</span> Semi­na­rium Profilaktyczne

XIV Semi­na­rium Profilaktyczne

Biblio­teka, jako partner wyda­rzenia, zaprasza w imieniu orga­ni­za­torów na semi­na­rium profi­lak­tyczne pt. „(Nie)rzeczywisty świat, czyli… słowa, które maja moc“. Odbę­dzie się ono 13 lutego 2019 r. w godz. 12.00 – 15.30 w Miej­skim Ośrodku Edukacji Nauczy­cieli w Bydgoszczy.
Zgło­szenia przez formu­larz online.