Międzysz­kolny Konkurs Wiedzy i Kreatywności

Międzysz­kolny Konkurs Wiedzy i Kreatywności

Zapra­szamy uczniów klas 4 – 8 z powiatu bydgo­skiego do wzięcia udziału w konkursie „Łowcy super­głów, czyli… co ma jabłko do Newtona?“. Należy wybrać ciekawą, intry­gu­jącą postać ze świata nauki i przy­go­tować twórczą prezen­tację jej życia i dokonań w dowolnej formie, np.: komiksu rysun­ko­wego w formie ksią­żeczki, komiksu złożo­nego z autor­skich zdjęć, animacji, filmu fabu­lar­nego. Zgło­szenia przyj­mo­wane będą pocztą elek­tro­niczną – lewalskaewa@​gmail.​com. Prace należy dostar­czyć do 15 marca 2019 r. 

Szcze­gó­łowe infor­macje o konkursie dostępne są w Regu­la­minie. Uczest­nicy zobo­wią­zani są do dostar­czenia podpi­sa­nego oświad­czenia zawar­tego w Załącz­niku do Regu­la­minu.

Orga­ni­za­torzy:
Szkoła Podsta­wowa nr 31 z Oddzia­łami Spor­to­wymi i Mistrzo­stwa Spor­to­wego w Bydgoszczy
Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy