Międzysz­kolny Konkurs Wiedzy i Kreatyw­ności

Międzysz­kolny Konkurs Wiedzy i Kreatyw­ności

Zapra­szamy uczniów klas 4 – 8 z powiatu bydgo­skiego do wzięcia udziału w konkursie „Łowcy super­głów, czyli… co ma jabłko do Newtona?“. Należy wybrać ciekawą, intry­gu­jącą postać ze świata nauki i przygo­tować twórczą prezen­tację jej życia i dokonań w dowolnej formie, np.: komiksu rysun­ko­wego w formie książeczki, komiksu złożo­nego z autor­skich zdjęć, animacji, filmu fabular­nego. Zgłoszenia przyj­mo­wane będą pocztą elektro­niczną – lewalskaewa@​gmail.​com. Prace należy dostar­czyć do 15 marca 2019 r. 

Szcze­gó­łowe infor­macje o konkursie dostępne są w Regula­minie. Uczest­nicy zobowią­zani są do dostar­czenia podpi­sa­nego oświad­czenia zawar­tego w Załącz­niku do Regula­minu.

Organi­za­torzy:
Szkoła Podsta­wowa nr 31 z Oddzia­łami Sporto­wymi i Mistrzo­stwa Sporto­wego w Bydgoszczy
Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy