Wojewódzki konkurs plastyczny dla młodzieży na plakat promu­jący Rok Stani­sława Moniuszki

Wojewódzki konkurs plastyczny dla młodzieży na plakat promu­jący Rok Stani­sława Moniuszki

Stani­sław Moniuszko – mistrz dźwięków, który «sam toczy się do serca»”

Uczest­ni­kami konkursu mogą być uczniowie VIIVIII klas szkół podsta­wo­wych, klasy III gimna­zjów oraz młodzież klas I-III szkół ponad­pod­sta­wo­wych z województwa kujawsko-pomor­skiego. Prace wykonane dowolną techniką plastyczną w formacie A4 lub A3 należy nadesłać lub dostar­czyć osobi­ście do dnia 15.03.2019 roku na adres organi­za­tora – Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy.

Zasady, warunki udziału oraz szcze­gó­łowe infor­macje dotyczące konkursu znajdują się w Regula­minie.

Załącz­niki do Regula­minu: formu­larz zgłosze­niowy oraz zgoda rodziców/opiekunów

Plakat do wydruku