Woje­wódzki konkurs plastyczny dla młodzieży na plakat promu­jący Rok Stani­sława Moniuszki

Woje­wódzki konkurs plastyczny dla młodzieży na plakat promu­jący Rok Stani­sława Moniuszki

Stani­sław Moniuszko – mistrz dźwięków, który «sam toczy się do serca»”

Uczest­ni­kami konkursu mogą być uczniowie VIIVIII klas szkół podsta­wo­wych, klasy III gimna­zjów oraz młodzież klas I‑III szkół ponad­pod­sta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. Prace wyko­nane dowolną tech­niką plastyczną w formacie A4 lub A3 należy nade­słać lub dostar­czyć osobi­ście do dnia 15.03.2019 roku na adres orga­ni­za­tora – Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy.

Zasady, warunki udziału oraz szcze­gó­łowe infor­macje doty­czące konkursu znaj­dują się w Regu­la­minie.

Załącz­niki do Regu­la­minu: formu­larz zgło­sze­niowy oraz zgoda rodziców/opiekunów

Plakat do wydruku