Woje­wódzki konkurs pla­styczny dla mło­dzieży na plakat pro­mu­jący Rok Sta­ni­sława Moniuszki

Woje­wódzki konkurs pla­styczny dla mło­dzieży na plakat pro­mu­jący Rok Sta­ni­sława Moniuszki

Sta­ni­sław Moniuszko – mistrz dźwięków, który «sam toczy się do serca»”

Uczest­ni­kami kon­kursu mogą być uczniowie VIIVIII klas szkół pod­sta­wo­wych, klasy III gim­na­zjów oraz mło­dzież klas I-III szkół ponad­pod­sta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. Prace wyko­nane dowolną tech­niką pla­styczną w for­macie A4 lub A3 należy nade­słać lub dostar­czyć oso­bi­ście do dnia 15.03.2019 roku na adres orga­ni­za­tora – Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy.

Zasady, warunki udziału oraz szcze­gó­łowe infor­macje doty­czące kon­kursu znaj­dują się w Regu­la­minie.

Załącz­niki do Regu­la­minu: for­mu­larz zgło­sze­niowy oraz zgoda rodziców/opiekunów

Plakat do wydruku