Wycho­wanie jako sztuka prze­trwania

Wycho­wanie jako sztuka prze­trwania

W ramach kon­fe­rencji „Wycho­wanie jako sztuka prze­trwania” zor­ga­ni­zo­wanej przez Kujawsko-Pomor­skiego Kura­tora Oświaty przy­go­to­wano wystawę książek zaku­pio­nych z Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa oraz książek zwią­za­nych tema­tycznie z pro­filem spo­tkania. Kon­fe­rencja odbyła się 16 listo­pada 2018 r., a doty­czyła wycho­wania przez czy­tanie, nauczania war­tości, dzie­ciń­stwa jako fun­da­mentu życia oraz wycho­wania chłopców. Pre­le­gent­kami były panie: Irena Koź­mińska oraz Elż­bieta Olszewska z Fun­dacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzie­ciom”. Wystawa oraz mate­riały pro­mo­cyjne doty­czące Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana
Rejew­skiego w Byd­goszczy cie­szyły się bardzo dużym zain­te­re­so­wa­niem.

Agnieszka F. Handzel
Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych PBW w Byd­goszczy