Erleb­ni­sreise mit Deutsch – szko­lenie dla nauczy­cieli

W Czytelni Głównej odbyło się szko­lenie dla germa­ni­stów pt.: „Erleb­ni­sreise mit Deutsch / Z niemieckim w drogę“, które popro­wa­dziła Magda­lena Budzyńska ze Stowa­rzy­szenia Nauczy­cieli Języka Niemiec­kiego.

Jest to projekt reali­zo­wany przez Goethe-Institut we współ­pracy z Wydaw­nictem Lektor­Klett, skie­ro­wany przede wszystkim do szkół podsta­wo­wych w ich nowym, 8‑letnim, kształcie.
Gry języ­kowe, grafiki, plakaty i karty pracy wraz z pomy­słami na ich wyko­rzy­stanie do nauki i promocji języka niemiec­kiego, a wszystko połą­czone tema­tyką podróży i zamknięte w jednym pudełku. Jest to pozycja do wypo­ży­czenia w naszej Medio­tece.

Kata­rzyna Krukowska-Cyra­no­wicz
Alina Melnicka-Zygmunt