Erleb­ni­sreise mit Deutsch – szko­lenie dla nauczy­cieli

Erleb­ni­sreise mit Deutsch – szko­lenie dla nauczy­cieli

W Czy­telni Głównej odbyło się szko­lenie dla ger­ma­ni­stów pt.: „Erleb­ni­sreise mit Deutsch / Z nie­mieckim w drogę“, które popro­wa­dziła Mag­da­lena Budzyńska ze Sto­wa­rzy­szenia Nauczy­cieli Języka Nie­miec­kiego.

Jest to projekt reali­zo­wany przez Goethe-Institut we współ­pracy z Wydaw­nictem Lek­tor­Klett, skie­ro­wany przede wszystkim do szkół pod­sta­wo­wych w ich nowym, 8-letnim, kształcie.
Gry języ­kowe, grafiki, plakaty i karty pracy wraz z pomy­słami na ich wyko­rzy­stanie do nauki i pro­mocji języka nie­miec­kiego, a wszystko połą­czone tema­tyką podróży i zamknięte w jednym pudełku. Jest to pozycja do wypo­ży­czenia w naszej Medio­tece.

Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz
Alina Mel­nicka-Zygmunt