Pastwiska wyobraźni – warsz­taty dla muze­al­ników

Pastwiska wyobraźni – warsz­taty dla muze­al­ników

Muzeum Oświaty w Byd­goszczy gościło muze­al­ników z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. Zor­ga­ni­zo­wa­liśmy 15. już edycję Pastwisk wyobraźni pt.: Edu­kacja Nie­pod­le­gło­ściowa.

Pastwiska wyobraźni to warsz­taty dla edu­ka­torów muze­al­nych. Projekt został zaini­cjo­wany przez Muzeum Etno­gra­ficzne im. Marii Zna­mie­row­skiej-Prüf­fe­rowej w Toruniu w 2013 roku. Autorką pro­jektu i osobą odpo­wie­dzialną za jego reali­zację jest kustosz Maria Pokrzyw­nicka, kie­rownik Działu Edu­kacji. Adre­satem pro­jektu jest śro­do­wisko edu­ka­torów muze­al­nych pra­cu­ją­cych głównie w woje­wódz­twie kujawsko-pomor­skim. Ideą jest prze­pro­wa­dzenie cyklu warsz­tatów, inte­gracja i współ­praca samo­kształ­ce­niowa osób, od których zależy reali­zacja edu­ka­cyjnej funkcji muzeów. Celem głównym warsz­tatów jest umoż­li­wienie uczest­nikom bez­po­śred­niej wymiany doświad­czeń, roz­wi­janie kom­pe­tencji edu­ka­torów jako inter­pre­ta­torów dzie­dzictwa kultury zgodnie ze współ­cze­snymi tren­dami rozwoju lokalnej i glo­balnej roli muzeów.

Muzeum Oświaty – wydział Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Byd­goszczy – podzie­liło się z muze­al­ni­kami swoimi doświad­cze­niami w pracy edu­ka­cyjnej. Zapro­po­no­wa­liśmy udział w bogatej ofercie reali­zo­wanej przez muzeum. Uczest­nicy spo­tkania zwie­dzili wystawę „Muzeum Oświaty na 100 lat Nie­pod­le­głej“, uczest­ni­czyli w warsz­ta­tach „Spra­wie­dliwi wśród Narodów Świata – Irena Sen­dle­rowa“, poznali postać patrona biblio­teki – Mariana Rejew­skiego. Wszyscy uczest­nicy warsz­tatów wyko­ny­wali też kokardę naro­dową oraz zapo­znali się z grami histo­rycz­nymi i pokojem zagadek Escape room – Klub Enigma. Na zakoń­czenie odbyło się spo­tkanie autor­skie z Markiem Pastur­cza­kiem i Jerzym Lel­wicem pro­mu­ją­cymi książkę pt. „Trzeba ginąć, stąd się nie wychodzi. Kro­janty 1939 – prawda, mity, legendy“.

Spo­tkanie w ramach Pastwisk wyobraźni uważamy za bardzo inspi­ru­jącą wymianę doświad­czeń w śro­do­wisku muze­al­ników.