Pastwiska wyobraźni – warsz­taty dla muzeal­ników

Pastwiska wyobraźni – warsz­taty dla muzeal­ników

Muzeum Oświaty w Bydgoszczy gościło muzeal­ników z województwa kujawsko-pomor­skiego. Zorga­ni­zo­wa­liśmy 15. już edycję Pastwisk wyobraźni pt.: Edukacja Niepod­le­gło­ściowa.

Pastwiska wyobraźni to warsz­taty dla eduka­torów muzeal­nych. Projekt został zaini­cjo­wany przez Muzeum Etnogra­ficzne im. Marii Znamie­row­skiej-Prüffe­rowej w Toruniu w 2013 roku. Autorką projektu i osobą odpowie­dzialną za jego reali­zację jest kustosz Maria Pokrzyw­nicka, kierownik Działu Edukacji. Adresatem projektu jest środo­wisko eduka­torów muzeal­nych pracu­ją­cych głównie w wojewódz­twie kujawsko-pomor­skim. Ideą jest przepro­wa­dzenie cyklu warsz­tatów, integracja i współ­praca samokształ­ce­niowa osób, od których zależy reali­zacja eduka­cyjnej funkcji muzeów. Celem głównym warsz­tatów jest umożli­wienie uczest­nikom bezpo­śred­niej wymiany doświad­czeń, rozwi­janie kompe­tencji eduka­torów jako inter­pre­ta­torów dziedzictwa kultury zgodnie ze współ­cze­snymi trendami rozwoju lokalnej i globalnej roli muzeów.

Muzeum Oświaty – wydział Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej w Bydgoszczy – podzie­liło się z muzeal­ni­kami swoimi doświad­cze­niami w pracy eduka­cyjnej. Zapro­po­no­wa­liśmy udział w bogatej ofercie reali­zo­wanej przez muzeum. Uczest­nicy spotkania zwiedzili wystawę „Muzeum Oświaty na 100 lat Niepod­le­głej“, uczest­ni­czyli w warsz­ta­tach „Sprawie­dliwi wśród Narodów Świata – Irena Sendle­rowa“, poznali postać patrona biblio­teki – Mariana Rejew­skiego. Wszyscy uczest­nicy warsz­tatów wykony­wali też kokardę narodową oraz zapoznali się z grami histo­rycz­nymi i pokojem zagadek Escape room – Klub Enigma. Na zakoń­czenie odbyło się spotkanie autor­skie z Markiem Pastur­cza­kiem i Jerzym Lelwicem promu­ją­cymi książkę pt. „Trzeba ginąć, stąd się nie wychodzi. Krojanty 1939 – prawda, mity, legendy“.

Spotkanie w ramach Pastwisk wyobraźni uważamy za bardzo inspi­ru­jącą wymianę doświad­czeń w środo­wisku muzeal­ników.