Emo­cjo­nalne, spo­łeczne i edu­ka­cyjne pro­blemy dzieci i mło­dzieży o spe­cjal­nych potrze­bach edu­ka­cyj­nych

Emo­cjo­nalne, spo­łeczne i edu­ka­cyjne pro­blemy dzieci i mło­dzieży o spe­cjal­nych potrze­bach edu­ka­cyj­nych

Kon­fe­rencji z cyklu szko­le­nio­wego „Wspie­ranie wszech­stron­nego rozwoju dziecka“ pod tytułem „Pedagog wobec wyzwań współ­cze­snego świata. Emo­cjo­nalne, spo­łeczne i edu­ka­cyjne pro­blemy dzieci i mło­dzieży o spe­cjal­nych potrze­bach edu­ka­cyj­nych“ zor­ga­ni­zo­wanej przez Kujawsko-Pomorski Spe­cjalny Ośrodek Szkolno-Wycho­wawczy nr 1 dla Dzieci i Mło­dzieży Słabo Widzącej i Nie­wi­domej im. Louisa Braille’a w Byd­goszczy towa­rzy­szyła wystawa książek zwią­za­nych z tematem spo­tkania, którą przy­go­to­wała nasza biblio­teka.

Kon­fe­rencja odbyła się 23 listo­pada 2018 r. Doty­czyła zagad­nień wycho­waw­czych, agresji i prze­mocy w kon­tak­tach rówie­śni­czych, zabu­rzeń lęko­wych i depre­syj­nych oraz pro­fi­lak­tyki uza­leż­nień beha­wio­ral­nych. Wystawa książek oraz mate­riały pro­mo­cyjne doty­czące dzia­łal­ności Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy cie­szyły się dużym zain­te­re­so­wa­niem.

Mariola Burak