Emocjo­nalne, społeczne i eduka­cyjne problemy dzieci i młodzieży o specjal­nych potrze­bach edukacyjnych

Emocjo­nalne, społeczne i eduka­cyjne problemy dzieci i młodzieży o specjal­nych potrze­bach edukacyjnych

Konfe­rencji z cyklu szko­le­nio­wego „Wspie­ranie wszech­stron­nego rozwoju dziecka“ pod tytułem „Pedagog wobec wyzwań współ­cze­snego świata. Emocjo­nalne, społeczne i eduka­cyjne problemy dzieci i młodzieży o specjal­nych potrze­bach eduka­cyj­nych“ zorga­ni­zo­wanej przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho­wawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewi­domej im. Louisa Brail­le’a w Bydgoszczy towa­rzy­szyła wystawa książek zwią­za­nych z tematem spotkania, którą przy­go­to­wała nasza biblioteka.

Konfe­rencja odbyła się 23 listo­pada 2018 r. Doty­czyła zagad­nień wycho­waw­czych, agresji i prze­mocy w kontak­tach rówie­śni­czych, zabu­rzeń lęko­wych i depre­syj­nych oraz profi­lak­tyki uzależ­nień beha­wio­ral­nych. Wystawa książek oraz mate­riały promo­cyjne doty­czące dzia­łal­ności Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Mariola Burak