Emocjo­nalne, społeczne i eduka­cyjne problemy dzieci i młodzieży o specjal­nych potrze­bach eduka­cyj­nych

Emocjo­nalne, społeczne i eduka­cyjne problemy dzieci i młodzieży o specjal­nych potrze­bach eduka­cyj­nych

Konfe­rencji z cyklu szkole­nio­wego „Wspie­ranie wszech­stron­nego rozwoju dziecka“ pod tytułem „Pedagog wobec wyzwań współ­cze­snego świata. Emocjo­nalne, społeczne i eduka­cyjne problemy dzieci i młodzieży o specjal­nych potrze­bach eduka­cyj­nych“ zorga­ni­zo­wanej przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho­wawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewi­domej im. Louisa Brail­le’a w Bydgoszczy towarzy­szyła wystawa książek związa­nych z tematem spotkania, którą przygo­to­wała nasza biblio­teka.

Konfe­rencja odbyła się 23 listo­pada 2018 r. Dotyczyła zagad­nień wycho­waw­czych, agresji i przemocy w kontak­tach rówie­śni­czych, zaburzeń lękowych i depre­syj­nych oraz profi­lak­tyki uzależ­nień behawio­ral­nych. Wystawa książek oraz materiały promo­cyjne dotyczące działal­ności Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy cieszyły się dużym zainte­re­so­wa­niem.

Mariola Burak