Księ­go­zbiór nie­miec­ko­ję­zyczny biblio­teki

Księ­go­zbiór nie­miec­ko­ję­zyczny biblio­teki

Stu­denci ger­ma­ni­styki z Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego uczest­ni­czyli w spo­tkaniu pro­mo­cyjnym w Czy­telni Głównej. Biblio­te­karze przed­sta­wili im księ­go­zbiór nie­miec­ko­ję­zyczny ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem działów: lin­gwi­styki, kul­tu­ro­znaw­stwa, historii lite­ra­tury nie­miec­kiej. Mło­dzież zazna­jo­miła się również z bogatą ofertą Medio­teki Języka Nie­miec­kiego dzia­ła­jącej w Czy­telni pod patro­natem Goethe Institut.