Księgo­zbiór niemiec­ko­ję­zyczny biblio­teki

Księgo­zbiór niemiec­ko­ję­zyczny biblio­teki

Studenci germa­ni­styki z Uniwer­sy­tetu Kazimierza Wielkiego uczest­ni­czyli w spotkaniu promo­cyjnym w Czytelni Głównej. Biblio­te­karze przed­sta­wili im księgo­zbiór niemiec­ko­ję­zyczny ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem działów: lingwi­styki, kultu­ro­znaw­stwa, historii litera­tury niemiec­kiej. Młodzież zazna­jo­miła się również z bogatą ofertą Medio­teki Języka Niemiec­kiego działa­jącej w Czytelni pod patro­natem Goethe Institut.