Uro­czy­stość wrę­czenia nagród w kon­kursie „Czytam i maluję z Nelą”

Uro­czy­stość wrę­czenia nagród w kon­kursie „Czytam i maluję z Nelą”

W Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy 15 listo­pada br. odbyła się uro­czy­stość roz­dania nagród i wrę­czenia dyplomów dla zwy­cięzców i wyróż­nio­nych w Czy­tel­ni­czym Kon­kursie Pla­stycznym „Czytam i maluję z Nelą” dla uczniów klas I-III szkół pod­sta­wo­wych. Orga­ni­za­torem kon­kursu była Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy, a hono­rowy patronat nad kon­kursem objął Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik. Biblio­teka otrzy­mała środki z Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa, które umoż­li­wiły zaku­pienie bogatej kolekcji książek dla dzieci i mło­dzieży. Zbiory wzbo­ga­ciły się między innymi o cykl książek „Nela – mała repor­terka”. Konkurs był jedną z form pro­mocji tego księ­go­zbioru.

Na konkurs wpły­nęło 77 prac pla­stycz­nych z 10 pla­cówek oświa­to­wych. Uczniowie wyka­zali się dużą pomy­sło­wo­ścią, wyobraźnią i sta­ran­no­ścią. Przy­znano trzy rów­no­rzędne pierwsze miejsca, miejsce drugie, miejsce trzecie oraz jede­na­ście wyróż­nień. Nagrody i wyróż­nienia dla dzieci oraz podzię­ko­wania dla nauczy­cieli wrę­czała dyrektor PBW Ewa Pro­nobis-Sosnowska oraz człon­kowie Komisji Kon­kur­sowej – prof. Ryszard Nowicki z Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego i Justyna Fre­li­chowska – nauczy­ciel biblio­te­karz z PBW. Gościem spe­cjalnym uro­czy­stości była Monika Rzońca – nauczy­ciel biblio­te­karz ze Szkoły Pod­sta­wowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach, która jest pasjo­natką podróży i od wielu lat zwiedza różne zakątki świata. Pani Monika zapre­zen­to­wała wspa­niałe zdjęcia i bardzo cie­kawie opo­wie­działa o swoich przy­go­dach. Wszyscy byli pod dużym wra­że­niem foto­grafii i wspo­mnień pani Moniki, które z pew­no­ścią zachęcą dzieci do roz­wi­jania swoich pasji i zain­te­re­sowań.

Wszystkim uczest­nikom dzię­ku­jemy za udział, a lau­re­atom ser­decznie gra­tu­lu­jemy.

Izabela Kamasz
Grażyna Ruta-Balińska