Uroczy­stość wręczenia nagród w konkursie „Czytam i maluję z Nelą”

Uroczy­stość wręczenia nagród w konkursie „Czytam i maluję z Nelą”

W Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy 15 listo­pada br. odbyła się uroczy­stość rozdania nagród i wręczenia dyplomów dla zwycięzców i wyróż­nio­nych w Czytel­ni­czym Konkursie Plastycznym „Czytam i maluję z Nelą” dla uczniów klas I‑III szkół podsta­wo­wych. Orga­ni­za­torem konkursu była Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy, a hono­rowy patronat nad konkursem objął Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik. Biblio­teka otrzy­mała środki z Naro­do­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa, które umoż­li­wiły zaku­pienie bogatej kolekcji książek dla dzieci i młodzieży. Zbiory wzbo­ga­ciły się między innymi o cykl książek „Nela – mała repor­terka”. Konkurs był jedną z form promocji tego księgozbioru.

Na konkurs wpły­nęło 77 prac plastycz­nych z 10 placówek oświa­to­wych. Uczniowie wyka­zali się dużą pomy­sło­wo­ścią, wyobraźnią i staran­no­ścią. Przy­znano trzy równo­rzędne pierwsze miejsca, miejsce drugie, miejsce trzecie oraz jede­na­ście wyróż­nień. Nagrody i wyróż­nienia dla dzieci oraz podzię­ko­wania dla nauczy­cieli wręczała dyrektor PBW Ewa Pronobis-Sosnowska oraz człon­kowie Komisji Konkur­sowej – prof. Ryszard Nowicki z Uniwer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego i Justyna Freli­chowska – nauczy­ciel biblio­te­karz z PBW. Gościem specjalnym uroczy­stości była Monika Rzońca – nauczy­ciel biblio­te­karz ze Szkoły Podsta­wowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach, która jest pasjo­natką podróży i od wielu lat zwiedza różne zakątki świata. Pani Monika zapre­zen­to­wała wspa­niałe zdjęcia i bardzo ciekawie opowie­działa o swoich przy­go­dach. Wszyscy byli pod dużym wraże­niem foto­grafii i wspo­mnień pani Moniki, które z pewno­ścią zachęcą dzieci do rozwi­jania swoich pasji i zainteresowań.

Wszystkim uczest­nikom dzię­ku­jemy za udział, a laure­atom serdecznie gratulujemy.

Izabela Kamasz
Grażyna Ruta-Balińska