Uroczy­stość wręczenia nagród w konkursie „Czytam i maluję z Nelą”

Uroczy­stość wręczenia nagród w konkursie „Czytam i maluję z Nelą”

W Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy 15 listo­pada br. odbyła się uroczy­stość rozdania nagród i wręczenia dyplomów dla zwycięzców i wyróż­nio­nych w Czytel­ni­czym Konkursie Plastycznym „Czytam i maluję z Nelą” dla uczniów klas I-III szkół podsta­wo­wych. Organi­za­torem konkursu była Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgoszczy, a honorowy patronat nad konkursem objął Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik. Biblio­teka otrzy­mała środki z Narodo­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa, które umożli­wiły zakupienie bogatej kolekcji książek dla dzieci i młodzieży. Zbiory wzboga­ciły się między innymi o cykl książek „Nela – mała repor­terka”. Konkurs był jedną z form promocji tego księgo­zbioru.

Na konkurs wpłynęło 77 prac plastycz­nych z 10 placówek oświa­to­wych. Uczniowie wykazali się dużą pomysło­wo­ścią, wyobraźnią i staran­no­ścią. Przyznano trzy równo­rzędne pierwsze miejsca, miejsce drugie, miejsce trzecie oraz jedena­ście wyróż­nień. Nagrody i wyróż­nienia dla dzieci oraz podzię­ko­wania dla nauczy­cieli wręczała dyrektor PBW Ewa Pronobis-Sosnowska oraz człon­kowie Komisji Konkur­sowej – prof. Ryszard Nowicki z Uniwer­sy­tetu Kazimierza Wielkiego i Justyna Freli­chowska – nauczy­ciel biblio­te­karz z PBW. Gościem specjalnym uroczy­stości była Monika Rzońca – nauczy­ciel biblio­te­karz ze Szkoły Podsta­wowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach, która jest pasjo­natką podróży i od wielu lat zwiedza różne zakątki świata. Pani Monika zapre­zen­to­wała wspaniałe zdjęcia i bardzo ciekawie opowie­działa o swoich przygo­dach. Wszyscy byli pod dużym wraże­niem fotografii i wspomnień pani Moniki, które z pewno­ścią zachęcą dzieci do rozwi­jania swoich pasji i zainte­re­sowań.

Wszystkim uczest­nikom dzięku­jemy za udział, a laure­atom serdecznie gratu­lu­jemy.

Izabela Kamasz
Grażyna Ruta-Balińska