Barwy i symbole naro­dowe w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek

Barwy i symbole naro­dowe w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek

Setna rocz­nica odzy­skania przez Polskę nie­pod­le­głości była okazją do zor­ga­ni­zo­wania w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek zajęć edu­ka­cyj­nych o tema­tyce patrio­tycznej. Od 5 do 7 listo­pada br. spo­tka­liśmy się z uczniami Szkoły Pod­sta­wowej nr 56 w Byd­goszczy, Szkoły Pod­sta­wowej w Cielu, Szkoły Pod­sta­wowej nr 15 w Byd­goszczy oraz przed­szko­la­kami z Przed­szkola nr 16 w Byd­goszczy na zaję­ciach zaty­tu­ło­wa­nych „Znam barwy i symbole naro­dowe”. Celem było kształ­to­wanie sza­cunku dla wła­snego państwa oraz poczucia toż­sa­mości naro­dowej, roz­wi­janie u uczniów zain­te­re­sowań sym­bo­lami naro­do­wymi, kształ­to­wanie postaw patrio­tycz­nych oraz roz­bu­dzanie zain­te­re­sowań czy­tel­ni­czych.

Zajęcia roz­po­częły się krótką poga­danką połą­czoną z pro­jekcją filmu na temat głów­nych symboli Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej: biało-czer­wonej flagi, godła pań­stwo­wego oraz hymnu pol­skiego, czyli Mazurka Dąbrow­skiego. Następnie uczest­nicy zaśpie­wali hymn we wcze­śniej omó­wionej postawie. Pod­kre­śli­liśmy jak ważne jest sza­no­wanie symboli, duma z ich posia­dania oraz kształ­to­wanie pra­wi­dło­wych nawyków patrio­tycz­nych od naj­młod­szych lat.

Oczy­wi­ście obo­wiąz­kowym ele­mentem było głośne czy­tanie. Nawią­zując do tema­tyki zajęć wyko­rzy­sta­liśmy kilka publi­kacji, m.in.: Alfabet nie­pod­le­głości Anny Skow­roń­skiej, Komen­dant wolnej Polski Woj­ciecha Widłaka, legendę o Lechu, Czechu i Rusie z książki Wandy Cho­tom­skiej Legendy polskie.

Ważnym punktem zajęć było wyko­ny­wanie kokardy naro­dowej zwanej koty­lionem w biało-czer­wo­nych barwach. Dzieci robiły je po raz pierwszy wyka­zując się przy tym ogromnym zaan­ga­żo­wa­niem i entu­zja­zmem. Na zakoń­czenie każdy otrzymał drobny upo­minek.

tekst i fot.: Grażyna Ruta-Balińska

grafika: bli​zej​przedsz​kola​.pl