<span class="dquo">„</span>Biblio­teka – Środo­wisko – Różno­rod­ność działań“ – relacja z konfe­rencji

Biblio­teka – Środo­wisko – Różno­rod­ność działań“ – relacja z konfe­rencji

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy we współ­pracy z Biblio­teką Uniwer­sy­tetu Kazimierza Wielkiego oraz Towarzy­stwem Nauczy­cieli Biblio­te­karzy Szkół Polskich Oddział w Bydgoszczy zorga­ni­zo­wała konfe­rencję „Biblio­teka – Środo­wisko – Różno­rod­ność działań”. Odbyła się ona 14 listo­pada 2018 roku w godzi­nach 10.00 – 14.30 w Biblio­tece Uniwer­sy­tetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Pierw­szym punktem konfe­rencji było podsu­mo­wanie wojewódz­kiego konkursu literacko-plastycz­nego dla uczniów klas V‑VIII szkół podsta­wo­wych „Wielcy Polacy dla niepod­le­głości”, zorga­ni­zo­wa­nego przez Pedago­giczną Biblio­tekę Wojewódzką im. Mariana Rejew­skiego oraz Szkołę Podsta­wową nr 19 im. Mikołaja Koper­nika w Bydgoszczy. Dyrektor wspomnianej szkoły, Agata Szumińska oraz nauczy­ciel biblio­te­karz Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej, Małgo­rzata Tyczyńska przed­sta­wiły cele oraz wyniki konkursu. Uczniowie SP nr 19 zapre­zen­to­wali krótki pokaz słowno-muzyczny.

Następnie prele­gentka Małgo­rzata Wdowczyk, dyrektor Szkoły Podsta­wowej im. Marii Danile­wicz Zieliń­skiej w Stawkach zapre­zen­to­wała temat „Aleksan­drów, Londyn, Feijó, Stawki. Maria Danile­wicz Zielińska – człowiek książki, inspi­rator”.

Drugą prele­gentką była Wiesława Jędrzej­czy­kowa, redaktor naczelna Wydaw­nictwa Litera­tura, która wygło­siła prelekcję „Wartości w litera­turze dla dzieci”. Zapre­zen­to­wała jedno­cze­śnie wiele mądrych i cieka­wych książek, ukazu­ją­cych się nakładem tego wydaw­nictwa.

Po półgo­dzinnej przerwie kawowej kolejny gość, Joanna Kotwicka przed­sta­wiła prelekcję „Kolory kultury – tworzenie projektu między­kul­tu­ro­wego w ramach działań biblio­teki szkolnej”. Pani Joanna jest nauczy­cielem biblio­te­ka­rzem oraz nauczy­cielem etyki w Zespole Szkół nr 1 im. Bartło­mieja z Bydgoszczy w Bydgoszczy, a także doradcą metodycznym w Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczy­cieli w zakresie edukacji ucznia cudzo­ziem­skiego i reemi­granta oraz wicepre­zesem Fundacji Asante.

Kolejne prele­gentki, Joanna Guzińska i Agnieszka Gąsio­rowska, nauczy­ciele biblio­te­karze Wydziału Groma­dzenia i Opraco­wania Zbiorów Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej podkre­śliły znaczenie tajem­ni­czego pokoju zagadek w wystą­pieniu „Zagad­kowa biblio­teka, czyli escape room w biblio­tece”.

Kolejny temat konfe­rencji dotyczył roli gier w biblio­tece i brzmiał „Wygrana biblio­teka, czyli Akademia Gier Logicz­nych w PBW”. Przed­sta­wiły go Ewa Bielska i Justyna Freli­chowska, nauczy­ciele biblio­te­karze Wydziału Groma­dzenia i Opraco­wania Zbiorów Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej, a jedno­cze­śnie inspi­ra­torki wspomnianej Akademii.

Ostatnim punktem programu konfe­rencji było zapre­zen­to­wanie „Reali­zacji Narodo­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa w PBW w Bydgoszczy” przez Ewę Bedełek, kierownik Wydziału Infor­macji i Wspoma­gania Placówek Oświa­to­wych Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej. Pani Ewa jest również ekspertem MEN do spraw awansu zawodo­wego nauczy­cieli oraz pomysło­daw­czynią projektów eduka­cyj­nych, m.in. „Wszystko co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”. Po tym wystą­pieniu podzię­ko­wano wszystkim za przybycie oraz zapro­szono na kolejne konfe­rencje, które będzie organi­zować Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy.

Oprac. Beata Cieślińska