<span class="dquo">„</span>Biblio­teka – Śro­do­wisko – Róż­no­rod­ność działań“ – relacja z kon­fe­rencji

Biblio­teka – Śro­do­wisko – Róż­no­rod­ność działań“ – relacja z kon­fe­rencji

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy we współ­pracy z Biblio­teką Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego oraz Towa­rzy­stwem Nauczy­cieli Biblio­te­karzy Szkół Pol­skich Oddział w Byd­goszczy zor­ga­ni­zo­wała kon­fe­rencję „Biblio­teka – Śro­do­wisko – Róż­no­rod­ność działań”. Odbyła się ona 14 listo­pada 2018 roku w godzi­nach 10.00 – 14.30 w Biblio­tece Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy.

Pierw­szym punktem kon­fe­rencji było pod­su­mo­wanie woje­wódz­kiego kon­kursu lite­racko-pla­stycz­nego dla uczniów klas V-VIII szkół pod­sta­wo­wych „Wielcy Polacy dla nie­pod­le­głości”, zor­ga­ni­zo­wa­nego przez Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką im. Mariana Rejew­skiego oraz Szkołę Pod­sta­wową nr 19 im. Miko­łaja Koper­nika w Byd­goszczy. Dyrektor wspo­mnianej szkoły, Agata Szu­mińska oraz nauczy­ciel biblio­te­karz Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej, Mał­go­rzata Tyczyńska przed­sta­wiły cele oraz wyniki kon­kursu. Uczniowie SP nr 19 zapre­zen­to­wali krótki pokaz słowno-muzyczny.

Następnie pre­le­gentka Mał­go­rzata Wdow­czyk, dyrektor Szkoły Pod­sta­wowej im. Marii Dani­le­wicz Zie­liń­skiej w Staw­kach zapre­zen­to­wała temat „Alek­san­drów, Londyn, Feijó, Stawki. Maria Dani­le­wicz Zie­lińska – czło­wiek książki, inspi­rator”.

Drugą pre­le­gentką była Wie­sława Jędrzej­czy­kowa, redaktor naczelna Wydaw­nictwa Lite­ra­tura, która wygło­siła pre­lekcję „War­tości w lite­ra­turze dla dzieci”. Zapre­zen­to­wała jed­no­cze­śnie wiele mądrych i cie­ka­wych książek, uka­zu­ją­cych się nakładem tego wydaw­nictwa.

Po pół­go­dzinnej prze­rwie kawowej kolejny gość, Joanna Kotwicka przed­sta­wiła pre­lekcję „Kolory kultury – two­rzenie pro­jektu mię­dzy­kul­tu­ro­wego w ramach działań biblio­teki szkolnej”. Pani Joanna jest nauczy­cielem biblio­te­ka­rzem oraz nauczy­cielem etyki w Zespole Szkół nr 1 im. Bar­tło­mieja z Byd­goszczy w Byd­goszczy, a także doradcą meto­dycznym w Miej­skim Ośrodku Edu­kacji Nauczy­cieli w zakresie edu­kacji ucznia cudzo­ziem­skiego i reemi­granta oraz wice­pre­zesem Fun­dacji Asante.

Kolejne pre­le­gentki, Joanna Guzińska i Agnieszka Gąsio­rowska, nauczy­ciele biblio­te­karze Wydziału Gro­ma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej pod­kre­śliły zna­czenie tajem­ni­czego pokoju zagadek w wystą­pieniu „Zagad­kowa biblio­teka, czyli escape room w biblio­tece”.

Kolejny temat kon­fe­rencji doty­czył roli gier w biblio­tece i brzmiał „Wygrana biblio­teka, czyli Aka­demia Gier Logicz­nych w PBW”. Przed­sta­wiły go Ewa Bielska i Justyna Fre­li­chowska, nauczy­ciele biblio­te­karze Wydziału Gro­ma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej, a jed­no­cze­śnie inspi­ra­torki wspo­mnianej Aka­demii.

Ostatnim punktem pro­gramu kon­fe­rencji było zapre­zen­to­wanie „Reali­zacji Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa w PBW w Byd­goszczy” przez Ewę Bedełek, kie­rownik Wydziału Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej. Pani Ewa jest również eks­pertem MEN do spraw awansu zawo­do­wego nauczy­cieli oraz pomy­sło­daw­czynią pro­jektów edu­ka­cyj­nych, m.in. „Wszystko co naj­waż­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o war­to­ściach”. Po tym wystą­pieniu podzię­ko­wano wszystkim za przy­bycie oraz zapro­szono na kolejne kon­fe­rencje, które będzie orga­ni­zować Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy.

Oprac. Beata Cie­ślińska