Dla uczest­ników konfe­rencji i wszyst­kich nauczycieli

Dla uczest­ników konfe­rencji i wszyst­kich nauczycieli

Nasza biblio­teka włącza się we wspo­ma­ganie działań placówek szkolno-wycho­waw­czych, które orga­ni­zują w ostat­nich miesią­cach ciekawe konfe­rencje dla nauczy­cieli, peda­gogów i rodziców. Pracow­nicy biblio­teki przy­go­to­wują biblio­grafie oraz prezen­tują w formie wystawy najnowsze książki z danego tematu. Szcze­gólnie pole­camy tytuły autorów, którzy są prele­gen­tami na danej konfe­rencji. Każdy uczestnik może posze­rzyć i zgłębić temat przy­cho­dząc i wypo­ży­czając książkę z naszej biblioteki.

Pole­camy zesta­wienie biblio­gra­ficzne, które zostało przy­go­to­wane na XI Ogól­no­polską Konfe­rencję Szko­le­niową dla nauczy­cieli, peda­gogów i psycho­logów zorga­ni­zo­waną przez Zespół Szkół nr 33 Specjal­nych dla Dzieci i Młodzieży Prze­wlekle Chorej w Bydgoszczy na temat „Depresja oraz zabu­rzenia lękowe u dzieci i młodzieży – kiedy życie staje się zbyt trudnym wyzwa­niem…” oraz zesta­wienie obej­mu­jące również arty­kuły z czaso­pism i rozdziały z wydaw­nictw zwar­tych. Serdecznie zachęcamy!

Mariola Burak
Alina Melnicka-Zygmunt