Wanda Cho­tomska i jej twór­czość

Wanda Cho­tomska i jej twór­czość

W Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek gości­liśmy dzieci z byd­go­skich szkół i przed­szkoli na zaję­ciach poświę­co­nych twór­czości Wandy Cho­tom­skiej – jednej z naj­bar­dziej znanych autorek lite­ra­tury dzie­cięcej. W trakcie krót­kiej pre­zen­tacji przy­bli­ży­liśmy dzie­ciom postać Wandy Cho­tom­skiej, jej twór­czość lite­racką oraz ideę kam­panii Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Naj­waż­niejszą częścią zajęć było czy­tanie utworów autorki. Wybra­liśmy frag­menty książki „Pię­ciop­siaczki” oraz wiersze z tomu „Wanda Cho­tomska dzie­ciom”. W dalszej części uczniowie, pra­cując w grupach, wyko­ny­wali plakaty ilu­stru­jące prze­czy­tane utwory, a przed­szko­laki kolo­ro­wały pię­ciop­siaczki. Zaję­ciom towa­rzy­szyła wystawa książek autorki oraz jej bio­grafie, a na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upo­minek.

Kolejne spo­tkania w ramach Aka­demii odbędą się w listo­pa­dzie.