Wanda Chotomska i jej twórczość

Wanda Chotomska i jej twórczość

W Dziecięcej Akademii Czytania Bajek gości­liśmy dzieci z bydgo­skich szkół i przed­szkoli na zajęciach poświę­co­nych twórczości Wandy Chotom­skiej – jednej z najbar­dziej znanych autorek litera­tury dziecięcej. W trakcie krótkiej prezen­tacji przybli­ży­liśmy dzieciom postać Wandy Chotom­skiej, jej twórczość literacką oraz ideę kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom. Najważ­niejszą częścią zajęć było czytanie utworów autorki. Wybra­liśmy fragmenty książki „Pięciop­siaczki” oraz wiersze z tomu „Wanda Chotomska dzieciom”. W dalszej części uczniowie, pracując w grupach, wykony­wali plakaty ilustru­jące przeczy­tane utwory, a przed­szko­laki koloro­wały pięciop­siaczki. Zajęciom towarzy­szyła wystawa książek autorki oraz jej biografie, a na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.

Kolejne spotkania w ramach Akademii odbędą się w listo­pa­dzie.