Apren­di­zaje activo – konfe­rencja dla nauczycieli

Apren­di­zaje activo – konfe­rencja dla nauczycieli

Biblio­teka i Wydaw­nictwo Draco zapra­szają do udziału w konfe­rencji dla nauczy­cieli języka hisz­pań­skiego: Apren­di­zaje activo. Métodos y estra­te­gias para la ense­ñanza de voca­bu­lario en el aula de ELE.

Spotkanie odbę­dzie się w sobotę 23 lutego 2019 r. w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy, ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4, w godzi­nach 11:45 – 13:15. Konfe­rencję popro­wadzi Magda­lena Amtmann. Uczest­nicy spotkania otrzy­mają pakiet szko­le­niowy oraz zaświad­czenie o udziale w konferencji.

Prosimy o potwier­dzenie udziału na adres mailowy: konferencje@​wydawnictwodraco.​pl lub tele­fo­nicznie: 12 358 04 02.