Festiwal Galla Anonima w Bydgoszczy

Festiwal Galla Anonima w Bydgoszczy

Zapra­szamy na wydarzenie w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepod­le­głości poświę­cone reprin­towi pierw­szej polskiej kroniki.

Kronika Galla Anonima w przekła­dzie Zygmunta Komar­nic­kiego wydana jest z niezwykłą staran­no­ścią, z zacho­wa­niem wszel­kich elementów średnio­wiecz­nych ksiąg użytko­wych, oprawiona w deski ze 100-letniego drewna, szyta ręcznie, z półki­lo­gra­mowym medalem z czystego srebra. W druku użyto czcionki karoliń­skiej. Jest to cieka­wostka dla miłośników książek i pasjo­natów historii. Festiwal Galla Anonima jest organi­zo­wany w kilku miastach w Polsce.

Spotkanie odbędzie się 26 lutego 2019 r. w Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej w Bydgoszczy, w sali 210, w godz. 13.30 – 14.30.

Dodat­kowe infor­macje