Festiwal Galla Anonima w Byd­goszczy

Festiwal Galla Anonima w Byd­goszczy

Zapra­szamy na wyda­rzenie w ramach obchodów 100-lecia odzy­skania nie­pod­le­głości poświę­cone reprin­towi pierw­szej pol­skiej kroniki.

Kronika Galla Anonima w prze­kła­dzie Zyg­munta Komar­nic­kiego wydana jest z nie­zwykłą sta­ran­no­ścią, z zacho­wa­niem wszel­kich ele­mentów śre­dnio­wiecz­nych ksiąg użyt­ko­wych, opra­wiona w deski ze 100-let­niego drewna, szyta ręcznie, z pół­ki­lo­gra­mowym medalem z czy­stego srebra. W druku użyto czcionki karo­liń­skiej. Jest to cie­ka­wostka dla miło­śników książek i pasjo­natów historii. Festiwal Galla Anonima jest orga­ni­zo­wany w kilku mia­stach w Polsce.

Spo­tkanie odbę­dzie się 26 lutego 2019 r. w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej w Byd­goszczy, w sali 210, w godz. 13.30 – 14.30.

Dodat­kowe infor­macje