Festiwal Galla Anonima w Bydgoszczy

Festiwal Galla Anonima w Bydgoszczy

Zapra­szamy na wyda­rzenie w ramach obchodów 100-lecia odzy­skania niepod­le­głości poświę­cone reprin­towi pierw­szej polskiej kroniki.

Kronika Galla Anonima w prze­kła­dzie Zygmunta Komar­nic­kiego wydana jest z niezwykłą staran­no­ścią, z zacho­wa­niem wszel­kich elementów średnio­wiecz­nych ksiąg użyt­ko­wych, opra­wiona w deski ze 100-letniego drewna, szyta ręcznie, z półki­lo­gra­mowym medalem z czystego srebra. W druku użyto czcionki karo­liń­skiej. Jest to cieka­wostka dla miło­śników książek i pasjo­natów historii. Festiwal Galla Anonima jest orga­ni­zo­wany w kilku miastach w Polsce.

Spotkanie odbę­dzie się 26 lutego 2019 r. w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy, w sali 210, w godz. 13.30 – 14.30.

Dodat­kowe informacje