Wielka Liga Czy­tel­ników – etap powia­towy

Wielka Liga Czy­tel­ników – etap powia­towy

W Biblio­tece odbę­dzie się II etap IV Ogól­no­pol­skiego kon­kursu dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych – test dru­ży­nowy. Początek zmagań kon­kur­so­wych 28 lutego o godz. 10.00 w sali 210.