Szko­lenie dla nauczy­cieli języka nie­miec­kiego

Szko­lenie dla nauczy­cieli języka nie­miec­kiego

W Czy­telni Głównej odbę­dzie się spo­tkanie ger­ma­ni­stów zor­ga­ni­zo­wane przez Sto­wa­rzy­szenie Nauczy­cieli Języka Nie­miec­kiego i Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką połą­czone ze szko­le­niem:

  • Kom­pe­tencje klu­czowe w nauce języka nie­miec­kiego (Regina Strze­meska);
  • Pod­ręcznik do nauki języka nie­miec­kiego w szkole śred­niej – jak wybrać go wła­ściwie (Paweł Zbyt­niewski).

Ser­decznie zapra­szamy 2 marca br. (sobota) w godz. 10.00 – 13.15!