Szko­lenie dla nauczy­cieli języka niemieckiego

Szko­lenie dla nauczy­cieli języka niemieckiego

W Czytelni Głównej odbę­dzie się spotkanie germa­ni­stów zorga­ni­zo­wane przez Stowa­rzy­szenie Nauczy­cieli Języka Niemiec­kiego i Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką połą­czone ze szkoleniem:

  • Kompe­tencje kluczowe w nauce języka niemiec­kiego (Regina Strzemeska);
  • Podręcznik do nauki języka niemiec­kiego w szkole śred­niej – jak wybrać go właściwie (Paweł Zbytniewski).

Serdecznie zapra­szamy 2 marca br. (sobota) w godz. 10.00 – 13.15!