Spo­tkanie uczest­ników sieci języka angiel­skiego

Spo­tkanie uczest­ników sieci języka angiel­skiego

Biblio­teka zaprasza 5 marca 2018 r. na kolejne spo­tkanie uczest­ników sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia, którego tematem będzie przy­go­to­wanie uczniów do testów ósmo­kla­sisty z jęz. angiel­skiego. Odbę­dzie się ono w Czy­telni Głównej w godz. 16.30 – 18.30 z udziałem kon­sul­tanta Kujawsko-Pomor­skiego Centrum Edu­kacji Nauczy­cieli w Byd­goszczy Justyny Adam­skiej.