Zapro­szenie na wernisaż

Zapro­szenie na wernisaż

15 marca 2019 roku o godz. 17.00, w Muzeum Oświaty w Bydgoszczy, odbę­dzie się wernisaż wystawy Maryli Rakow­skiej-Molendy pt. „Maluję, bo chcę i lubię to robić”. Ekspo­zycja malarska zapre­zen­tuje wybrane obrazy z ostat­nich pięciu lat.

- Kompo­zycje abstrak­cyjne maluję od zawsze – mówi Maryla Rakowska-Molenda – ostatnie jednak powstały pod wpływem chwili. Inspi­racją była ciekawie oświe­tlona twarz, rozwiane włosy, promień światła wędru­jący po ścianie lub zała­mu­jący się w szkle, czasem pląta­nina zieleni, kwiaty, drzewa. Prze­trans­po­no­wane w wyobraźni na mój język malarski. To też ekspe­ry­menty z różnymi farbami olej­nymi i mediami. Maluję dość szybko, pomysły przy­chodzą z każdym spoj­rze­niem na otacza­jącą rzeczy­wi­stość i trudno nadążyć z malo­wa­niem. Jest to i zabawa, i praca, i odkry­wanie niezwy­kłości otacza­ją­cego nas świata – dodaje artystka.

Maryla Rakowska – Molenda jest nauczy­cielem z 22-letnim stażem pracy z dziećmi i młodzieżą w szkole, gdzie uczyła plastyki i sztuki. Obecnie jest na emery­turze, ale nadal prowadzi zajęcia plastyczne z dziećmi w Ośrodku Kultury w Ryna­rzewie, gdzie mieszka i tworzy. Praco­wała także w Bydgo­skich Zakła­dach Meblo­wych zaraz po ukoń­czeniu studiów w Wyższej Szkole Sztuk Plastycz­nych w Poznaniu, gdzie uzyskała dyplom z zakresu projek­to­wania mebli. Jest absol­wentką Liceum Sztuk Plastycz­nych w Bielsku-Białej na kierunku tkanina arty­styczna. Taka edukacja na pewno wpły­nęła na formę i kształt twórczości.

Fot.: www​.rakowska​-molenda​.pl