Zapro­szenie na wer­nisaż

Zapro­szenie na wer­nisaż

15 marca 2019 roku o godz. 17.00, w Muzeum Oświaty w Byd­goszczy, odbę­dzie się wer­nisaż wystawy Maryli Rakow­skiej-Molendy pt. „Maluję, bo chcę i lubię to robić”. Eks­po­zycja malarska zapre­zen­tuje wybrane obrazy z ostat­nich pięciu lat.

- Kom­po­zycje abs­trak­cyjne maluję od zawsze – mówi Maryla Rakowska-Molenda – ostatnie jednak powstały pod wpływem chwili. Inspi­racją była cie­kawie oświe­tlona twarz, roz­wiane włosy, promień światła wędru­jący po ścianie lub zała­mu­jący się w szkle, czasem plą­ta­nina zieleni, kwiaty, drzewa. Prze­trans­po­no­wane w wyobraźni na mój język malarski. To też eks­pe­ry­menty z różnymi farbami olej­nymi i mediami. Maluję dość szybko, pomysły przy­chodzą z każdym spoj­rze­niem na ota­cza­jącą rze­czy­wi­stość i trudno nadążyć z malo­wa­niem. Jest to i zabawa, i praca, i odkry­wanie nie­zwy­kłości ota­cza­ją­cego nas świata – dodaje artystka.

Maryla Rakowska – Molenda jest nauczy­cielem z 22-letnim stażem pracy z dziećmi i mło­dzieżą w szkole, gdzie uczyła pla­styki i sztuki. Obecnie jest na eme­ry­turze, ale nadal pro­wadzi zajęcia pla­styczne z dziećmi w Ośrodku Kultury w Ryna­rzewie, gdzie mieszka i tworzy. Pra­co­wała także w Byd­go­skich Zakła­dach Meblo­wych zaraz po ukoń­czeniu studiów w Wyższej Szkole Sztuk Pla­stycz­nych w Poznaniu, gdzie uzy­skała dyplom z zakresu pro­jek­to­wania mebli. Jest absol­wentką Liceum Sztuk Pla­stycz­nych w Bielsku-Białej na kie­runku tkanina arty­styczna. Taka edu­kacja na pewno wpły­nęła na formę i kształt twór­czości.

Fot.: www​.rakowska​-molenda​.pl