Wyniki kon­kursu „Wielcy Polacy dla nie­pod­le­głości“

Wyniki kon­kursu „Wielcy Polacy dla nie­pod­le­głości“

W Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej roz­strzy­gnięto woje­wódzki mię­dzysz­kolny konkurs „Wielcy Polacy dla nie­pod­le­głości” z okazji obchodów setnej rocz­nicy odzy­skania nie­pod­le­głości przez Polskę.

Konkurs został prze­pro­wa­dzony w dwóch kate­go­riach:

 • pla­stycznej,
 • lite­rac­kiej.

Celem kon­kursu było:

 • Popu­la­ry­zo­wanie wiedzy zwią­zanej z walką Polaków o odzy­skanie nie­pod­le­głości;
 • Kształ­to­wanie postawy patrio­tycznej;
 • Roz­wi­janie zain­te­re­sowań historią narodu pol­skiego, oraz inspi­ro­wanie do własnej twór­czości lite­rac­kiej oraz pla­stycznej;
 • Zapo­znanie z syl­wet­kami osób, które wal­czyły o nie­pod­le­głość orężem, pędzlem, piórem…;
 • Roz­wi­janie umie­jęt­ności samo­dzielnej i twór­czej pracy uczniów z różnymi źró­dłami wiedzy histo­rycznej.

Uro­czy­stość roz­dania nagród i wrę­czenia dyplomów odbę­dzie się 14 listo­pada 2018 r. o godz. 10.00 podczas kon­fe­rencji „Biblio­teka – Śro­do­wisko – Róż­no­rod­ność działań” w Biblio­tece Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego (ul. Karola Szy­ma­now­skiego 3).

Lau­reaci kon­kursu kate­gorii lite­rac­kiej:

1. Wero­nika Pia­stowska – kl. VIII, Szkoła Pod­sta­wowa im. J. Kor­czaka w Cho­ceniu.
2. Oliwia Sajna – kl. VII b, Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 im. A. Mic­kie­wicza z Oddzia­łami Spor­to­wymi w Byd­goszczy
3. Kata­rzyna Gołę­biewska – kl. VIII, Szkoła Pod­sta­wowa im. J. Kor­czaka w Cho­ceniu

Wyróż­nienia otrzy­mały:

1. Marta Kucińska – kl. VIII c, Szkoła Pod­sta­wowa nr 14 im. gen. W. Sikor­skiego w Byd­goszczy
2. Wik­toria Malicka – kl. V, Szkoła Pod­sta­wowa nr 19 im. M. Koper­nika w Byd­goszczy

Lau­reaci kon­kursu kate­gorii pla­stycznej:

1. Gabriela Ście­sińska – kl. VII, Szkoła Pod­sta­wowa nr 32 z Oddzia­łami Spor­to­wymi i Dwu­ję­zycz­nymi w Byd­goszczy
2. Sandra Sław­kowska – kl. VII , Szkoła Pod­sta­wowa w Sitowcu
3. Vanessa Szweda – kl. VII d, Szkoła Pod­sta­wowa im. Kard. S. Wyszyń­skiego Prymasa Tysiąc­lecia w Nakle nad Notecią
3. Patryk Kasprzyk – kl. VIII, Szkoła Pod­sta­wowa nr 19 im. M. Koper­nika w Byd­goszczy

Wyróż­nienia otrzy­mały:

1. Olga Przy­bylska – kl. VII, Szkoła Pod­sta­wowa nr 32 z Oddzia­łami Spor­to­wymi i Dwu­ję­zycz­nymi w Byd­goszczy
2. Karina Mać­ko­wiak – kl. VIII, Szkoła Pod­sta­wowa nr 61 w Byd­goszczy
3. Wero­nika Kucharska – kl. VII, Szkoła Pod­sta­wowa nr 32 z Oddzia­łami Spor­to­wymi i Dwu­ję­zycz­nymi w Byd­goszczy
4. Pola Bucz­kowska – kl. VII, Szkoła Pod­sta­wowa nr 32 z Oddzia­łami Spor­to­wymi i Dwu­ję­zycz­nymi w Byd­goszczy

Woje­wódzki konkurs dla uczniów

Woje­wódzki konkurs dla uczniów

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy ogłasza konkurs „Wybrała(e)m, przeczytała(e)m, polecam, czyli gawęda o jednej książce”. Jest on adre­so­wany do uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego.
Cele kon­kursu:

 • Reali­zacja Prio­ry­tetu 3 „Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa” w zakresie roz­wi­jania zain­te­re­sowań uczniów przez pro­mo­wanie i wspie­ranie czy­tel­nictwa dzieci i mło­dzieży, w tym zakup nowości wydaw­ni­czych,
 • Roz­wi­janie kom­pe­tencji czy­tel­ni­czych oraz upo­wszech­nianie czy­tel­nictwa wśród mło­dzieży,
 • Pro­mo­wanie czy­tel­nictwa wśród uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych,
 • Popu­la­ry­zacja metody book­tal­kingu, pozwa­la­jącej dzielić się entu­zja­zmem do książek i zachęcać do czy­tania dla przy­jem­ności,
 • Popu­la­ry­zacja i zasto­so­wanie tech­no­logii infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych do pro­mocji czy­tel­nictwa,
 • Roz­wi­janie kre­atyw­ności, wraż­li­wości i zain­te­re­sowań lite­rac­kich uczniów.

Warun­kiem uczest­nictwa w kon­kursie jest nagranie filmu w for­macie MP4, którego treścią jest ustna pre­zen­tacja książki wybranej przez uczest­nika spośród publi­kacji zaku­pio­nych przez Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką w Byd­goszczy w ramach Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa, metodą book­tal­kingu. Wypo­wiedź nie może prze­kro­czyć 7 minut. Prace muszą zostać nade­słane bądź oso­bi­ście dostar­czone w formie nośnika elek­tro­nicz­nego lub prze­słane drogą mailową w postaci linku do udo­stęp­nio­nego pliku w chmurze (na dysku inter­ne­towym, np. One­Drive, Dropbox, Dysk Google) do dnia 30.11.2018 r. na adres:

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego
Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych
ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4; 85 – 094 Byd­goszcz

z dopi­skiem: Konkurs „Wybrała(e)m, przeczytała(e)m, polecam, czyli gawęda o jednej książce”.

Konkurs jest objęty hono­rowym patro­natem Mar­szałka Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego, Piotra Cał­bec­kiego, Kura­tora Oświaty, Marka Gralika oraz Pre­zy­denta Miasta Byd­goszczy, Rafała Bru­skiego. Patronat medialny nad kon­kursem spra­wuje Polskie Radio PiK.

Regu­lamin kon­kursu

Lista książek

Plakat do wydruku

Wyniki kon­kursu czy­tel­ni­czego

Wyniki kon­kursu czy­tel­ni­czego

W sie­dzibie Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy roz­strzy­gnięto konkurs pla­styczny „Czytam i maluję z Nelą”, który reali­zował nastę­pu­jące cele:

 • popu­la­ry­zacja wśród dzieci książek zaku­pio­nych w ramach Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa,
 • roz­wi­janie zain­te­re­sowań i kom­pe­tencji czy­tel­ni­czych,
 • pobu­dzanie eks­presji dzieci poprzez dzia­łal­ność pla­styczną,
 • roz­wi­janie kre­atyw­ności, wraż­li­wości i wyobraźni pla­stycznej dzieci,
 • pro­mocja biblio­teki w śro­do­wisku lokalnym.

Na konkurs napły­nęło 77 prac, które oce­niane były zgodnie z nastę­pu­ją­cymi kry­te­riami:

 • ciekawa inter­pre­tacja pro­po­no­wanej tema­tyki,
 • zgod­ność pracy z tematem,
 • samo­dziel­ność i ory­gi­nal­ność pracy,
 • este­tyka wyko­nanej pracy.

Uro­czy­stość roz­dania nagród i wrę­czenia dyplomów odbę­dzie się 15 listo­pada 2018 roku o godzinie 16.00 w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy (sala 210, II piętro).

Lau­reaci woje­wódz­kiego kon­kursu pla­stycz­nego „Czytam i maluję z Nelą”:

I miejsce:
Klaudia Florek Pałac Mło­dzieży w Byd­goszczy
Mikołaj Nowa­kowski Zespół Szkół nr 33
Mateusz Tru­skawa Szkoła Pod­sta­wowa nr 66
II miejsce:
Kalina Kijak Szkoła Pod­sta­wowa nr 15
III miejsce:
Maria Owczarek Szkoła Pod­sta­wowa nr 31

Wyróż­nienia:
Dawid Kaź­mier­czak Zespół Szkół nr 33
Laura Szczybło Szkoła Pod­sta­wowa nr 65
Hanna Rut­kowska Szkoła Pod­sta­wowa nr 15
Adam Pujanek Kato­licka Szkoła Pod­sta­wowa
Dawid Kac­perski Szkoła Pod­sta­wowa nr 13
Natalia Kwiat­kowska Szkoła Pod­sta­wowa nr 65
Natalia Nasalska Szkoła Pod­sta­wowa nr 56
Maja Laskowska Szkoła Pod­sta­wowa nr 13
Kry­styna Gra­barska Szkoła Pod­sta­wowa nr 30
Julia Cegiełka Szkoła Pod­sta­wowa nr 31
Maria Wanecka Pałac Mło­dzieży w Byd­goszczy

Gra­tu­lu­jemy wszystkim lau­re­atom i zapra­szamy nagro­dzo­nych oraz ich nauczy­cieli i rodziców na uro­czy­stość wrę­czenia nagród i wyróż­nień.

Zostań koor­dy­na­torem Wiel­kiej Ligii Czy­tel­ników

Zostań koor­dy­na­torem Wiel­kiej Ligii Czy­tel­ników

Orga­nizuj razem z nami ogól­no­polski konkurs czy­tel­niczy dla dzieci i mło­dzieży!

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy – współ­or­ga­ni­zator i Koor­dy­nator Woje­wódzki IV Ogól­no­pol­skiego Kon­kursu „Wielka Liga Czy­tel­ników” poszu­kuje chętne insty­tucje kul­tu­ralno-oświa­towe do pod­jęcia współ­pracy poprzez pod­jęcie funkcji Koor­dy­na­tora Powia­to­wego.

Zachę­camy biblio­teki woje­wódzkie, miej­skie, peda­go­giczne, a także ośrodki szko­lenia nauczy­ciel oraz szkoły do wzięcia udziału w naj­więk­szych zawo­dach czy­tel­ni­czych w Polsce.

W tym roku, już po raz czwarty orga­ni­zu­jemy Ogól­no­polski Konkurs „Wielka Liga Czy­tel­ników”, którego celem jest pro­mocja czy­tel­nictwa wśród naj­młod­szych i ich rodzin. Naszym marze­niem jest, aby jak naj­większa liczba młodych czy­tel­ników wzięła udział w tej przy­go­dzie z książ­kami. Aby tak się stało potrzebna jest nam Wasza pomoc.

Konkurs ma cha­rakter etapowy, dlatego sta­no­wisko koor­dy­na­tora jest dla nas tak ważne. Zada­niem koor­dy­na­tora jest nad­zo­ro­wanie prze­biegu kon­kursu na etapie szkolnym i powia­towym. Lata doświad­czeń spra­wiły, że wypra­co­wa­liśmy sprawny system orga­ni­zacji tego ogrom­nego przed­się­wzięcia i z wielką przy­jem­no­ścią udzie­limy wszel­kich potrzeb­nych infor­macji oraz prze­ka­żemy nie­zbędne mate­riały wszystkim chętnym!

Kontakt: pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl
ewa.​bedelek@​gmail.​com

Kto złamie Enigmę? Konkurs ogól­no­polski

Kto złamie Enigmę? Konkurs ogól­no­polski

Sza­nowni Państwo, mamy przy­jem­ność przed­stawić Państwu nie­od­płatną, edu­ka­cyjną grę inter­ne­tową, która łączy w sobie ele­menty historii, mate­ma­tyki i logiki. Jest dosko­nałą pro­po­zycją edu­ka­cyjną dla uczniów, stu­dentów, nauczy­cieli i nie tylko.
Łamacze Szyfrów, bo o tej grze mowa, powstała pod wpływem inspi­racji dzie­jami pol­skich kryp­to­logów, którzy przed II Wojną Świa­tową złamali kod Enigmy. Nasza gra wpro­wadza młodych ludzi w świat kryp­to­logii, wiodąc ich w nie­zwykle inte­re­su­jący sposób od sta­ro­żyt­nych metod utaj­niania infor­macji, po wojenne zma­gania z nie­mieckim szyfrem Enigmy. Na wszyst­kich pozio­mach gry uczest­nicy roz­wi­jają swoje umie­jęt­ności mate­ma­tyczne, uczą się logicz­nego myślenia i stykają się z nie­znaną powszechnie historią.
Gra Łamacze Szyfrów to również kształ­to­wanie zdol­ności pracy w grupie, gdyż biorą w niej udział trzy­oso­bowe zespoły. Ta z drużyn, która jako pierwsza, po przej­ściu wszyst­kich etapów, ułoży napis ENIGMA na wir­tu­al­nych roto­rach, zwy­cięża w grze i wygrywa nagrodę główną.

Poniżej zamiesz­czamy linki do infor­macji skie­ro­wa­nych do uczniów.
PLAKAT
ULOTKA
SPOT PRO­MO­CYJNY

Szcze­góły znajdą Państwo na stronie www​.lama​cze​szy​frow​.pl

Szymon Dąbrowski – zespół lama​cze​szy​frow​.pl

Mię­dzysz­kolny konkurs lite­racko-pla­styczny

Mię­dzysz­kolny konkurs lite­racko-pla­styczny

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka oraz Szkoła Pod­sta­wowa nr 19 w Byd­goszczy orga­ni­zują konkurs „Wielcy Polacy dla nie­pod­le­głości“. Jest on skie­ro­wany do uczniów klas 5 – 8 szkół pod­sta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. Termin dostar­czenia prac upływa 26 paź­dzier­nika 2018 r.

Szcze­gó­łowe infor­macje oraz regu­lamin kon­kursu

Czytam i maluję z Nelą – konkurs

Czytam i maluję z Nelą – konkurs

Ser­decznie zapra­szamy dzieci z klas I-III szkół pod­sta­wo­wych z Byd­goszczy do wzięcia udziału w Czy­tel­ni­czym Kon­kursie Pla­stycznym doty­czącym przygód Neli, boha­terki serii książek „Nela – mała repor­terka”. Zada­niem uczest­ników będzie wyko­nanie pracy pla­stycznej ilu­stru­jącej ulu­bioną przy­godę Neli. Na prace w for­macie A3 lub A4 czekamy do 17 paź­dzier­nika 2018 roku. Należy je prze­słać lub dostar­czyć na adres: Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. M. Rejew­skiego w Byd­goszczy, ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4, 85 – 094 Byd­goszcz z dopi­skiem „Konkurs pla­styczny”.
Zapra­szamy ser­decznie do wzięcia udziału, czekają atrak­cyjne nagrody.

Regu­lamin kon­kursu
Załącznik nr 1 do Regu­la­minu
Załącznik nr 2 do Regu­la­minu – FOR­MU­LARZ ZGŁO­SZE­NIOWY
Załącznik nr 3 do Regu­la­minu – ZGODA RODZICÓW (OPIE­KUNÓW PRAW­NYCH)

Wrę­czenie nagród zwy­cięzcom kon­kursu

Wrę­czenie nagród zwy­cięzcom kon­kursu

W Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego gości­liśmy lau­re­atów Mię­dzysz­kol­nego Kon­kursu Fra­ze­olo­gicz­nego „W świecie ukry­tych znaczeń”. Orga­ni­za­to­rami kon­kursu były Szkoła Pod­sta­wowa nr 19 im. Miko­łaja Koper­nika w Byd­goszczy i Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka. W kon­kursie pla­styczno-lite­rackim wzięło udział 33 uczniów z klas IV-VI. Motywem prac był fra­ze­olo­gizm „Patrzeć przez różowe okulary”. Uczniowie wyka­zali się pomy­sło­wo­ścią, fan­tazją i wyobraźnią. Wystawę kon­kur­so­wych prac pla­stycz­nych można oglądać do końca maja w Biblio­tece, a w czerwcu w Szkole Pod­sta­wowej.
Lau­re­atami kon­kursu pla­stycz­nego zostali:
I miejsce – Nadia Pora kl. VII SP 20
II miejsce – Wik­toria Świtała kl. VII SP 66
II miejsce – Tymon Kowalski kl. V SP 9
III miejsce – Alek­sandra Nowak kl. VII SP 12
III miejsce – Michał Golik kl. VI SP 20

Nagrody i wyróż­nienia wrę­czała Dyrektor SP nr 19 Agata Szu­mińska oraz Dyrektor PBW Ewa Pro­nobis-Sosnowska.
Uro­czy­stość pro­wa­dziła Mał­go­rzata Tyczyńska z PBW oraz Urszula Kubiak ze SP 19.
Wszystkim uczest­nikom dzię­ku­jemy za udział, a zwy­cięzcom gra­tu­lu­jemy.

Mał­go­rzata Tyczyńska

Konkurs Recy­ta­torsko-Ora­torski

Konkurs Recy­ta­torsko-Ora­torski

W Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy odbyły się prze­słu­chania uczest­ników Mię­dzy­po­wia­to­wego Kon­kursu Recy­ta­torsko-Ora­tor­skiego RECY­TA­TO­RATOR, orga­ni­zo­wa­nego przez Pałac Mło­dzieży w Byd­goszczy we współ­pracy z Peda­go­giczną Biblio­teką Woje­wódzką im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy.

Rok 2018 został ogło­szony rokiem Praw Kobiet dlatego celem kon­kursu była m.in. popu­la­ry­zacja twór­czości pisarek. Wzięło w nim udział 18 gim­na­zja­li­stów z Byd­goszczy, Nakła, Szubina oraz powiatów: byd­go­skiego, nakiel­skiego i szu­biń­skiego. Każdy uczestnik przy­go­tował dwu­ele­men­tową pre­zen­tację: prze­mó­wienie uza­sad­nia­jące wybór recy­to­wa­nego frag­mentu i recy­tację frag­mentu prozy. W prze­rwie, podczas obrad jury, uczniowie i ich opie­ku­nowie wysłu­chali i obej­rzeli pre­zen­tację oraz wystawę książek doty­czą­cych życia, praw, dzia­łal­ności i twór­czości kobiet.

Lite­ra­tura nie­miecka w ilu­stracji – wyniki

Lite­ra­tura nie­miecka w ilu­stracji – wyniki

Pro­tokół z posie­dzenia komisji roz­strzy­ga­jącej konkurs pla­styczny: ”Lite­ra­tura nie­miecka w ilu­stracji” zor­ga­ni­zo­wany przez Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy oraz Goethe-Institut w War­szawie

Dnia 22 marca 2018 r. o godz. 13.00 odbyło się posie­dzenie komisji kon­kur­sowej roz­strzy­ga­jącej konkurs pla­styczny pt. „Lite­ra­tura nie­miecka w ilu­stracji”.
Komisja w skła­dzie:

 • mgr Iwona Kretek – prze­wod­ni­cząca komisji kon­kur­sowej - nauczy­ciel języka nie­miec­kiego, wie­lo­letni metodyk przy dawnym Nauczy­ciel­skim Kole­gium Języków Obcych w Byd­goszczy, opiekun meto­dyczny Medio­teki Języka Nie­miec­kiego Goethe Instytut dzia­ła­jącej przy Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy
 • mgr Kata­rzyna Karska-Rasmus – nauczy­ciel języka nie­miec­kiego; nauczy­ciel kon­sul­tant w Kujawsko-Pomor­skim Centrum Edu­kacji Nauczy­cieli w Byd­goszczy
 • mgr Anna Drejas – nauczy­ciel rysunku i malar­stwa w Pań­stwowym Zespole Szkół Pla­stycz­nych im. Leona Wyczół­kow­skiego w Byd­goszczy

Na konkurs napły­nęło 56 prac ze szkół w Byd­goszczy oraz powiatu byd­go­skiego. Prace oce­nione były zgodnie z nastę­pu­ją­cymi kry­te­riami:
1) zgod­ność treści pracy z tematem kon­kursu,
2) inno­wa­cyj­ność i kre­atyw­ność w podej­ściu do tematu,
3) ogólne wra­żenie este­tyczne,
4) popraw­ność języ­kowa.

Komisja wyło­niła lau­re­atów kon­kursu w dwóch kate­go­riach:
1) uczniów klas IV-VII Szkoły Pod­sta­wowej oraz II-III Gim­na­zjum (dotyczy lite­ra­tury nie­miec­kiej wydanej w języku polskim)
2) uczniów Szkół Śred­nich oraz klas IIIII Gim­na­zjum ( jeśli kon­ty­nuują naukę języka nie­miec­kiego po szkole pod­sta­wowej – dotyczy lite­ra­tury nie­miec­kiej w ory­gi­nale)

Lista lau­re­atów w kon­kursie pt.
„Lite­ra­tura nie­miecka w ilu­stracji” 1 kate­goria 

I miejsce
Natalia Choj­nicka
Szkoła Pod­sta­wowa nr 57 w Byd­goszczy
II miejsce
Adriana Cze­chowska
Szkoła Pod­sta­wowa nr 46 w Byd­goszczy
III miejsce
Patrycja Pasińska
Szkoła Pod­sta­wowa nr 57 w Byd­goszczy

Wyróż­nienia:

Alicja Czy­ri­bulko – Szkoła Pod­sta­wowa nr 46 w Byd­goszczy
Natalia Czar­nocka – Gim­na­zjum nr 5 ( Szkoła Pod­sta­wowa nr 17 w Byd­goszczy )
Anna Gil – Szkoła Pod­sta­wowa nr 67 w Byd­goszczy ( Gim­na­zjum)
Sta­ni­sław Krzyśków – Szkoła Pod­sta­wowa nr 43 w Byd­goszczy
Kata­rzyna Andrze­jewska – Szkoła Pod­sta­wowa nr14 w Byd­goszczy
Julia Murzyn – Kato­licka Szkoła Pod­sta­wowa w Byd­goszczy
Julia Kupi­siak – Szkoła Pod­sta­wowa nr 46 w Byd­goszczy

Lista lau­re­atów w kon­kursie pt. „Lite­ra­tura nie­miecka w ilu­stracji” 2 kate­goria

1 miejsce
Wiktor Piór­kowski
Zespół Szkół nr 4 – Gim­na­zjum nr 17 w Byd­goszczy

2 miejsce
Norbert Baliński
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie – Gim­na­zjum

3 miejsce ex aequo
Julia Kossak-Pia­secka
II Liceum Ogól­no­kształ­cące w Byd­goszczy
Alek­sandra Malich
II Liceum Ogól­no­kształ­cące w Byd­goszczy

wyróż­nienie
Natalia Karcz – II Liceum Ogól­no­kształ­cące w Byd­goszczy

Wszystkim zwy­cięzcom GRA­TU­LU­JEMY!!!

Zapra­szamy na Galę kon­kur­sową uczniów wraz z nauczy­cie­lami, która odbę­dzie się 12 kwietnia o godz. 10.00 w Biblio­tece Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego przy ul. Karola Szy­ma­now­skiego 3 w Byd­goszczy.

Przy­go­to­wana zostanie wystawa pokon­kur­sowa wszyst­kich prac na terenie Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy. Infor­macja o wystawie ukaże się na naszej stronie inter­ne­towej.

Konkurs pla­styczny dla uczniów

Konkurs pla­styczny dla uczniów


Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. M. Rejew­skiego w Byd­goszczy oraz Goethe-Intitut w War­szawie zapra­szają uczniów klas IV-VII szkoły pod­sta­wowej, II-III gim­na­zjum oraz szkół śred­nich z terenu Byd­goszczy i powiatu byd­go­skiego do udziału w kon­kursie pla­stycznym pt.Lite­ra­tura nie­miecka w ilu­stracji. Termin dostar­czenia prac upływa 16 marca 2018 r. Konkurs został objęty hono­rowym patro­natem Pre­zy­denta Byd­goszczy oraz Kujawsko-Pomor­skiego Kura­tora Oświaty. Szcze­góły kon­kursu zawiera Regu­lamin.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Wygraj komiks o Marianie Rejew­skim

Wygraj komiks o Marianie Rejew­skim

Dziś przy­pada 38. rocz­nica śmierci Mariana Rejew­skiego, pocho­dzą­cego z Byd­goszczy kryp­to­loga, którego prace przy­czy­niły do zła­mania kodu Enigmy, nie­miec­kiej maszyny szy­fru­jącej z czasów II wojny świa­towej. Z tej okazji pro­po­nu­jemy konkurs, w którym do wygrania będzie wydany przez Urząd Mar­szał­kowski komiks „Marian Rejewski – byd­gosz­czanin, który złamał szyfr Enigmy”. Aby zdobyć jeden z pięt­nastu egzem­plarzy, wystarczy na adres s.​kaminski@​kujawsko-​pomorskie.​pl nade­słać odpo­wiedź na pytanie: W jaki inny sposób można by uho­no­rować nie­zwykłą postać Mariana Rejew­skiego? Na wia­do­mości czekamy do piątku (16 lutego) do godziny 14. Nagro­dzimy naj­cie­kawsze odpo­wiedzi.

Marian Rejewski – byd­gosz­czanin, który złamał szyfr Enigmy” to nie­zwykła opo­wieść o kryp­to­logu, skromnym czło­wieku, który dzięki swojemu geniu­szowi mate­ma­tycz­nemu złamał kod Enigmy, nie­miec­kiej maszyny szy­fru­jącej. Wyda­rzenie to dopro­wa­dziło praw­do­po­dobnie do zakoń­czenia II wojny świa­towej kilka lat wcze­śniej i ura­to­wania setek tysięcy, a nawet milionów istnień. Sce­na­riusz komiksu – Maciej Jasiński, rysunki – Jacek Michalski, kon­sul­tacja mery­to­ryczna – dr Krzysztof Osiński. Komiks tutaj.

Źródło: www​.kujawsko​-pomor​skie​.pl

Oni two­rzyli naszą historię

Oni two­rzyli naszą historię

Rusza dzie­siąta edycja Woje­wódz­kiego Kon­kursu im. gen. bryg. prof. Elż­biety Zawac­kiej „Oni two­rzyli naszą historię”. Do 9 lutego 2018 r. czekamy na prace uczniów VII klas szkół pod­sta­wo­wych, IIIII klas gim­na­zjal­nych oraz uczniów liceów, tech­ników i szkół bran­żo­wych z naszego woje­wództwa doku­men­tu­jące losy nie­zna­nych boha­terów oraz wspo­mnienia uczest­ników i świadków ważnych wyda­rzeń w dzie­jach Polski i naszego regionu. Zarówno uczniowie jak i szkoły mogą liczyć na atrak­cyjne nagrody.

Pro­fesor Elż­bieta Zawacka, kurierka Armii Kra­jowej i jedyna kobieta wśród cicho­ciem­nych, nagro­dzona przez Sejmik Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego Odznaką Hono­rową za Zasługi dla Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego. Ideą kon­kursu jest upa­mięt­nienie legen­darnej cicho­ciemnej i zara­żenie młodych ludzi jej pasją: doku­men­to­wa­niem historii. Przed­się­wzięcie ma zachęcić młodych ludzi do roz­wi­jania wiedzy histo­rycznej o naszym regionie oraz doku­men­to­wania lokal­nych dziejów na pod­stawie wspo­mnień świadków, a także zdjęć i pamiątek z domo­wego archiwum. Nauczy­cieli zaś skłonić do krze­wienia wiedzy o historii regionu.

Orga­ni­za­torem tego­rocznej dzie­siątej już edycji kon­kursu jest Wydział Inno­wa­cyj­nych Pro­jektów Edu­ka­cyj­nych w Depar­ta­mencie Edu­kacji i Kształ­cenia Usta­wicz­nego Urzędu Mar­szał­kow­skiego w
Toruniu we współ­pracy z Kura­to­rium Oświaty w Byd­goszczy, Fun­dacją Generał Elż­biety Zawac­kiej, Archiwum i Muzeum Pomor­skim AK oraz Woj­skowej Służby Polek w Toruniu oraz Biblio­teką
Peda­go­giczną im. gen. bryg. prof. Elż­biety Zawac­kiej w Toruniu.

Do kon­kursu można nad­syłać prace w dowolnej formie wypo­wiedzi pisemnej o tema­tyce „O ludziach”, „O wyda­rze­niach” lub „Album rodzinny”, w dwóch kate­go­riach:
1) uczniowie VII klas szkół pod­sta­wo­wych oraz IIIII klas gim­na­zjal­nych,
2) uczniowie liceów, tech­ników i szkół bran­żo­wych.
Dla lau­re­atów kon­kursu przy­go­to­wa­liśmy atrak­cyjne nagrody: za zajęcie pierw­szego miejsca w obu kate­go­riach – do 1 500,00 zł, za drugie miejsce – do 1 000 zł, za trzecie miejsce – do 500 zł. Szkoły, których uczniowie zwy­cię­żyli w obu kate­go­riach otrzy­mają nagrody rze­czowe. Nagrody trafią także do nauczy­cieli – opie­kunów autorów zwy­cię­skich prac w obu kate­go­riach.
Prace należy prze­słać na adres: Biblio­teka Peda­go­giczna im. gen. bryg. prof. Elż­biety Zawac­kiej, ul. gen. J. H. Dąbrow­skiego 4, 87 – 100 Toruń, lub dostar­czyć oso­bi­ście do sekre­ta­riatu Biblio­teki
(pokój nr 22, II piętro).

Termin nad­sy­łania prac kon­kur­so­wych: do 9 lutego 2018 r. (decy­duje data stempla pocz­to­wego). Data ogło­szenia wyników: do 2 marca 2018 r.

Prace „O ludziach” powinny przed­sta­wiać syl­wetki wywo­dzą­cych się z naszego regionu znanych i nie­zna­nych boha­terów histo­rycz­nych wyda­rzeń: uczest­ników Powstania Wiel­ko­pol­skiego, kam­panii
wrze­śniowej 1939 r., walki wyzwo­leń­czej podczas II wojny świa­towej, pod­ziemia powo­jen­nego, dzia­łaczy opo­zycji demo­kra­tycznej do roku 1989, lub osób spoza regionu bio­rą­cych udział lub
będą­cych świad­kami histo­rycz­nych wyda­rzeń na terenie obec­nego woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego.

W ramach kate­gorii „O wyda­rze­niach” uczniowie winni nato­miast przed­sta­wiać relacje żyją­cych w naszym regionie uczest­ników i świadków histo­rycz­nych wyda­rzeń: zwią­za­nych z obcho­dami
rocz­nicy uchwa­lenia Kon­sty­tucji 3 Maja, walkami Powstania Wiel­ko­pol­skiego, oku­pacją hitle­rowską, walkami wyzwo­leń­czymi i dzia­łal­no­ścią pod­ziem­nego państwa pol­skiego podczas II wojny
świa­towej, pod­zie­miem powo­jennym, Sierp­niem 1980 r. i powsta­niem NSZZ „Soli­dar­ność”, Byd­go­skim Marcem 1981, dzia­łal­ności opo­zycji demo­kra­tycznej do roku 1989, wybo­rami kon­trak­to­wymi 4 czerwca 1989 r.

Prace „Album rodzinny” powinny zawierać foto­grafie rodziny uczest­nika kon­kursu zwią­zane z wyda­rze­niami histo­rycz­nymi o randze lokalnej lub ogól­no­pol­skiej. Foto­grafie mogą także doty­czyć
życia codzien­nego spo­łecz­ności lokalnej poprzez uka­zanie inte­re­su­ją­cych aspektów jej aktyw­ności spo­łecznej, poli­tycznej i gospo­dar­czej. Album powi­nien zawierać komen­tarz wstępny cha­rak­te­ry­zu­jący rodzinę, jej historię i aktyw­ność.

Wystawa prac pokon­kur­so­wych odbę­dzie się w Biblio­tece Peda­go­gicznej im. gen Elż­biety Zawac­kiej w Toruniu.
REGU­LAMIN
FOR­MU­LARZ ZGŁO­SZE­NIOWY
ZGODA RODZICÓW

Gala wrę­czenia nagród

Gala wrę­czenia nagród

Uro­czysta gala wrę­czenia nagród lau­re­atom woje­wódz­kiego kon­kursu pla­stycz­nego pt. „Święta z dziad­kiem do Orze­chów E.T.A. Hof­f­manna“ odbyła się w sie­dzibie biblio­teki. W klimat spo­tkania wpro­wa­dziła przy­by­łych gości opo­wieść pt. „Krótka historia dziadków do orze­chów”, którą przy­go­to­wała Ewa Bielska – pra­cownik Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Byd­goszczy. Następnie człon­kowie komisji kon­kur­sowej wrę­czyli lau­re­atom i wszystkim uczest­nikom kon­kursu nagrody i dyplomy. Po tej części nastąpił świą­teczny występ arty­styczny pana Mate­usza Ligęzy przy akom­pa­nia­mencie gitary.
Wszystkim nagro­dzonym ser­decznie GRA­TU­LU­JEMY!!!

Ogło­szenie wyników kon­kursu

Ogło­szenie wyników kon­kursu

Dnia 22 listo­pada 2017 r. o godz. 12.00 odbyło się posie­dzenie komisji kon­kur­sowej roz­strzy­ga­jącej konkurs pt. „Święta z Dziad­kiem do Orze­chów E.T.A. Hof­f­manna”.
Komisja w skła­dzie:
mgr Ewa Pro­nobis-Sosnowska – Dyrektor Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Byd­goszczy,
Mał­go­rzata Krüger – Zastępca Kie­row­nika Działu Pro­mocji i Obsługi Widzów Opera Nova w Byd­goszczy,
Nadia Gruszka – Opera Nova w Byd­goszczy,
mgr Anna Drejas – Pań­stwowy Zespół Szkół Pla­stycz­nych im. Leona Wyczół­kow­skiego w Byd­goszczy,
mgr Ewa Bielska – Peda­go­giczna biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy ogło­siła listę lau­re­atów:
I miejsce
Helena Mar­cin­kowska - Szkoła Pod­sta­wowa nr 56 w Byd­goszczy kl Ia; opiekun Gabriela Wódzka
II miejsce
Alicja Gondek - Szkoła Pod­sta­wowa im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach kl. I f; opiekun Justyna Gryń
III miejsce
Zuzanna Kalwat - Szkoła Pod­sta­wowa im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach kl. I d; opiekun Mariola Kmieć
Zuzanna Rybak - Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 w Koro­nowie; kl. III d ; opiekun Urszula Spie­rewka

Wyróż­nienia:
Kata­rzyna Lau­dańska - Szkoła Pod­sta­wowa im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach kl. I f; opiekun Justyna Gryń
Wero­nika Zie­lińska - Szkoła Pod­sta­wowa nr 56 w Byd­goszczy kl Ia; opiekun Gabriela Wódzka
Nikola Talar­czyk - Szkoła Pod­sta­wowa w Słę­bowie kl. III ; opiekun Renata Kaspro­wiak
Natalia Kola­sińska - Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 w Koro­nowie kl. III i; opiekun Danuta Pakowska
Milena Dufka - Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 w Koro­nowie kl. III i; opiekun Danuta Pakowska

Wyróż­nienie za formę: 
Julia Dorsz - Szkoła Pod­sta­wowa im mjra Henryka Suchar­skiego w Sadkach kl. III.

Wszystkim zwy­cięzcom GRA­TU­LU­JEMY!!!

Zapra­szamy na Galę kon­kur­sową, która odbę­dzie się 28 listo­pada o godz. 16.00 w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. M. Rejew­skiego – Muzeum Oświaty w Byd­goszczy, ul M. Skło­dow­skiej-Curie 4.