Czytamy Käst­nera – konkurs

Czytamy Käst­nera – konkurs

Zapra­szamy do udziału w woje­wódzkim konkursie pięk­nego czytania w języku niemieckim „Czytamy Käst­nera”. Uczest­ni­kami konkursu mogą być uczniowie szkół podsta­wo­wych IV-VIII oraz szkół śred­nich z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. Zgło­szenia uczest­nictwa należy nade­słać lub dostar­czyć osobi­ście do dnia 15 paździer­nika 2019 r. na adres orga­ni­za­tora – Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego – z dopi­skiem Czytelnia.

Finał konkursu odbę­dzie się 17 paździer­nika 2019 r. w Biblio­tece w godzi­nach 10.00 – 15.00. Konkurs objął hono­rowym patro­natem Marszałek Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego, Prezy­dent Miasta Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. Part­nerem Konkursu jest Goethe Instytut w Warszawie.

Zasady, warunki udziału oraz szcze­gó­łowe infor­macje doty­czące konkursu znaj­dują się w Regu­la­minie.

Załącz­niki do Regu­la­minu: formu­larz zgło­sze­niowy, zgoda rodziców/opiekunów oraz cytaty tekstów Ericha Käst­nera.

Życzenia z okazji jubi­le­uszu

Życzenia z okazji jubi­le­uszu

Stowa­rzy­szenie Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dzie­dzictwa Oświaty ogło­siło konkurs plastyczno-lite­racki na Życzenia dla Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego z okazji jubi­le­uszu 50-lecia dzia­łal­ności w Bydgoszczy. Jest on skie­ro­wany do dzieci i młodzieży oraz doro­słych w nastę­pu­ją­cych kate­go­riach: dzieci w wieku przed­szkolnym, dzieci ze szkół podsta­wo­wych, młodzież szkół ponad­pod­sta­wo­wych, studenci, dorośli.

Prace należy dostar­czyć osobi­ście lub prze­słać do 30 wrze­śnia 2019 roku na adres orga­ni­za­tora: Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dzie­dzictwa Oświaty w Bydgoszczy, ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4, 85 – 094 Bydgoszcz z dopi­skiem: konkurs „Życzenia dla Biblio­teki”.

Szcze­góły doty­czące konkursu zawiera Regu­lamin.

Podsu­mo­wanie konkursu „Mój bajkowy przy­ja­ciel“

Podsu­mo­wanie konkursu „Mój bajkowy przy­ja­ciel“

W Muzeum Oświaty w Bydgoszczy – wydziale Peda­go­gicznej Biblio­teki im. Mariana Rejew­skiego – odbyła się gala wręczenia nagród w woje­wódzkim konkursie plastycznym pt. „Mój bajkowy przy­ja­ciel”. Współ­or­ga­ni­za­torem konkursu był Teatr Polski w Bydgoszczy, który ufun­dował bilety na spek­takl dla dzieci. Hono­rowy patronat nad konkursem objął Marszałek Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego Piotr Całbecki i Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik.

Konkurs skie­ro­wany był do uczniów z klas 1 – 3 szkoły podsta­wowej. Do orga­ni­za­tora wpły­nęły aż 104 prace z całego woje­wództwa kujawsko – pomor­skiego: z Bydgoszczy, Koro­nowa, Więc­borka, Chełmży, Złejwsi Wiel­kiej, Słębowa, Gruczna, Sitowia i Ostro­wi­tego. Łącznie z 20 szkół. Tema­tyka prac była bardzo różno­rodna, aż nie sposób jej tutaj opisać. Prace przed­sta­wiały 65 postaci bajko­wych. Pani Anna Drejas z Zespołu Szkół Plastycz­nych w Bydgoszczy omówiła walory arty­styczne nagro­dzo­nych prac. Na zakoń­czenie uroczy­stości Wiktoria Runge ze SP nr 58 w Bydgoszczy wystą­piła przed laure­atami konkursu z programem arty­stycznym.

Wszystkim laure­atom serdecznie gratu­lu­jemy!

Poniżej prezen­tu­jemy relację foto­gra­ficzną z gali wręczenia nagród oraz nagro­dzone prace w woje­wódzkim konkursie plastycznym „Mój bajkowy przy­ja­ciel”.

Joanna Grabowska-Jano­wiak – kier. Muzeum Oświaty w Bydgoszczy

 
W świecie ukry­tych znaczeń

W świecie ukry­tych znaczeń

W Biblio­tece gości­liśmy laure­atów trze­ciej edycji Międzysz­kol­nego Konkursu Fraze­olo­gicz­nego „W świecie ukry­tych znaczeń”. Orga­ni­za­to­rami konkursu były Szkoła Podsta­wowa nr 19 im. Miko­łaja Koper­nika w Bydgoszczy i Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. W konkursie lite­racko-plastycznym uczest­ni­czyli uczniowie klas IV – VIII. Motywem prac był fraze­olo­gizm „pięta Achil­lesa”. Uczniowie wyka­zali się pomy­sło­wo­ścią, fantazją i wyobraźnią…

Laure­atami konkursu zostali:
Kate­goria: lite­racka

I miejsce – Kinga Wardacka, SP 61
II miejsce – Zofia Toma­szewska, SP 32
II miejsce – Zuzanna Funda­meńska, SP 31
III miejsce – Barbara Przy­bysz, SP 32
III miejsce- Marta Kucińska, SP14

Wyróż­nienia
Miłosz Pawlak, SP32
Adam Laskowski, SP32
Karo­lina Ojewska, SP 31
Martyna Suwała, SP19

Kate­goria: praca plastyczna

I miejsce – Emilia Trybu­cho­wicz, SP35
II miejsce – Laura Chleboś, SP35

Nagrody i wyróż­nienia wręczała dyrektor SP nr 19 Agata Szumińska oraz dyrektor PBW Ewa Pronobis-Sosnowska. Uroczy­stość prowa­dziła Małgo­rzata Tyczyńska z PBW oraz Dorota Kucińska i Urszula Kubiak ze SP 19. Wszystkim uczest­nikom dzię­ku­jemy za udział, a zwycięzcom gratu­lu­jemy.

Mój bajkowy przy­ja­ciel – finał konkursu

Mój bajkowy przy­ja­ciel – finał konkursu

Dzisiaj o godz. 10.00 odbyło się posie­dzenie komisji konkur­sowej rozstrzy­ga­jącej woje­wódzki konkurs plastyczny pt. „Mój bajkowy przy­ja­ciel”. Komisja w skła­dzie: Ewa Pronobis-Sosnowska – Dyrektor Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy, dr hab. Ryszard Nowicki, prof. nadzw. – Zakład Historii Sztuki i Kultury UKW w Bydgoszczy, Anna Drejas – Państwowy Zespół Szkół Plastycz­nych im. Leona Wyczół­kow­skiego w Bydgoszczy oraz Alek­sandra Rzęska – Teatr Polski w Bydgoszczy wybrała najlepsze prace.

Lista laure­atów:

I miejsce:
Hanna Szma­galska kl. IIISP nr 65 w Bydgoszczy
Oliwia Jajak kl IIZS nr 29 w Bydgoszczy
II miejsce:
Zuzanna Kortas kl I – SP nr 1 w Koro­nowie
Kinga Bednarz kl. I – SP nr 4 w Bydgoszczy
III miejsce:
Mateusz Szulc kl. IISP w Ostro­witem
Kornelia Krecz­mańska kl. I A – SP nr 1 w Koro­nowie

Wyróż­nienia:
Karo­lina Balcerek kl. IIZS nr 33 w Bydgoszczy
Anna Ceklarz kl. IIZS nr 33 w Bydgoszczy
Maja Laskowska kl. II – ZS nr 29, SP nr 13 w Bydgoszczy
Maciej Pasztak kl. II – Bydgoski Zespół Placówek Opie­kuńczo-Wycho­waw­czych
Anna Koło­dziej­czyk kl. II – SP w Złejwsi Wiel­kiej
Kalina Turzyńska kl. III – SP nr 2 w Więc­borku

Wyróż­nienia dyrek­tora Biblio­teki:
Nikola Pamrowska kl. III – SP nr 14 w Bydgoszczy
Zuzanna Głogowska kl I – SP nr 1 w Koro­nowie
Kata­rzyna Jasz­czyk kl. I – SP nr 66 w Bydgoszczy
Krystian Kolczyński kl. I – SP nr 56 w Bydgoszczy
Oliwia Dere­zińska kl. I – SP nr 15 w Bydgoszczy
Jan Mieloch kl. III – SP nr 2 w Chełmży
Mateusz Małkiński kl. IISP w Ostro­witem
Róża Cychowska kl. IISP w Złejwsi Wiel­kiej
Oliwia Ozim­kie­wicz kl. III – SP nr 2 w Więc­borku
Zuzanna Szcze­pańska kl. IIISP w Złejwsi Wiel­kiej

Wszystkim laure­atom gratu­lu­jemy!

Gala konkur­sowa odbę­dzie się dnia 11 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 17.00 w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy, ul. M.C. Skło­dow­skiej-Curie 4, sala 210 (drugie piętro). Serdecznie zapra­szamy laure­atów woje­wódz­kiego konkursu plastycz­nego pt. „Mój bajkowy przy­ja­ciel” z rodzi­cami i nauczy­cie­lami na uroczyste wręczenie nagród.

Joanna Grabowska-Jano­wiak
kierownik Muzeum Oświaty – Wydziału PBW w Bydgoszczy

Konkurs waka­cyjny

Konkurs waka­cyjny

I edycja konkursu dla czytel­ników bibliotek w woj. kujawsko-pomor­skim „Z jakim Pisa­rzem lub Pisarką wyru­szy­li­by­ście w trasę i dlaczego?”

Drodzy Czytel­nicy, drogie Czytel­niczki!

Czy zdarzyło się Wam poko­nywać wyjąt­kowo długą trasę i z pomocą książek zwal­czać nudę? Jeśli tak, wyobraźcie sobie, że trasa jest naprawdę bardzo długa, a Wy nie możecie oderwać oczu od drogi. Tak właśnie więk­szość czasu spędzają osoby pracu­jące w trans­porcie, zwłaszcza prze­woź­nicy – w trasie (często liczonej w tysią­cach kilo­me­trów!), zdani na radio i audio­booki. Idealnie byłoby, gdyby zamiast audio­bo­oków w trasę można było zabrać Pisarza lub Pisarkę i długie godziny w drodze poświęcić na dyskusje o losach boha­terów. Macie pomysł, kogo Wy zabra­li­by­ście ze sobą? Jeśli tak, zapra­szamy do udziału w konkursie!

Zasady:

 1. Puśćcie wodze wyobraźni i odpo­wiedzcie na pytanie: „Z jakim Pisa­rzem lub Pisarką wyru­szy­li­by­ście w trasę i dlaczego?”.
 2. Odpo­wiedź wraz ze skanem wypeł­nio­nego formu­larza zgło­sze­nio­wego prze­ślijcie na adres: konkurs@​clicktrans.​pl, w treści maila wpisując „Konkurs dla czytel­ników kujawsko-pomor­skich bibliotek”.
 3. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy czytel­nicy bibliotek z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego.
 4. Na pytanie konkur­sowe można odpo­wie­dzieć w języku polskim lub angiel­skim.
 5. Na Wasze prace czekamy do 31 lipca 2019.

Nagrody:

– 500 zł dla Autora lub Autorki najcie­kaw­szej odpo­wiedzi
– 500 zł dla biblio­teki (lub filii) wska­zanej przez Laureata/kę – na zakup nowych pozycji do księ­go­zbioru

Forma pracy:

– tekstowa – maks. 1200 znaków bez spacji; format doc/docx/pdf

– graficzna – zdjęcia lub grafiki; format jpg/png/pdf; łączna waga maks. 6 MB

– wideo – maks. 1 minuta

Orga­ni­za­torem konkursu jest serwis Click​trans​.pl.

Do pobrania:
formu­larz zgło­sze­niowy
regu­lamin

Muzyka Słów – finał konkursu

Muzyka Słów – finał konkursu

28 maja 2019 r. w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy odbył się konkurs recy­ta­torski, zorga­ni­zo­wany przez Szkołę Podsta­wową nr 31 z Oddzia­łami Spor­to­wymi i Mistrzo­stwa Spor­to­wego w Bydgoszczy w ramach obchodów roku 2019 jako Roku Zbigniewa Herberta w związku z 20 rocz­nicą śmierci poety. Part­nerem projektu była Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy.

Główne cele konkursu:

 • zapo­znanie z twór­czo­ścią poetycką Zbigniewa Herberta,
 • rozwi­janie zain­te­re­sowań czytel­ni­czych,
 • rozbu­dzenie wraż­li­wości na piękno poezji,
 • upowszech­nienie kultury żywego słowa,
 • promo­wanie umie­jęt­ności uczniów w szkole i w środo­wisku lokalnym,
 • propa­go­wanie kultury języka polskiego.

W konkursie wzięło udział 45 uczniów szkół podsta­wo­wych z Bydgoszczy i okolic. Jury oceniało: inter­pre­tację utworu, dosto­so­wanie tekstu do wieku i możli­wości ucznia, opano­wanie pamię­ciowe, dykcję oraz ogólne wrażenie arty­styczne wyko­nawcy.

W kate­gorii – klasy 4 – 6
I miejsce – Kaja Pazgrat – Szkoła Podsta­wowa nr 14 w Bydgoszczy
II miejsce – Maja Geppert – Szkoła Podsta­wowa nr 31 w Bydgoszczy
III miejsce – Maciej Kosz – Kato­licka Szkoła Podsta­wowa w Bydgoszczy
Wyróż­nienia
Zofia Płoszyńska – Szkoła Podsta­wowa nr 32 w Bydgoszczy
Ewa Różańska – Szkoła Podsta­wowa nr 31 w Bydgoszczy
Zuzanna Szcze­pańska – Szkoła Podsta­wowa nr 31 w Bydgoszczy

W kate­gorii – klasy 7 – 8
I miejsce – Bartosz Adamski – Szkoła Podsta­wowa w Białych Błotach
II miejsce – Zuzanna Kacz­marek – Szkoła Podsta­wowa nr 62 w Bydgoszczy
III miejsce – Sandra Hetzig – Szkoła Podsta­wowa nr 32 w Bydgoszczy
Wyróż­nienia
Maja Barto­szewska – Szkoła Podsta­wowa nr 31 w Bydgoszczy
Maria Pietru­szyńska – Szkoła Podsta­wowa w Brzozie
Wiktoria Polasik – Szkoła Podsta­wowa nr 56 w Bydgoszczy

Gratu­lu­jemy laure­atom i uczest­nikom konkursu!

Finał Wiel­kiej Ligi Czytel­ników

Finał Wiel­kiej Ligi Czytel­ników

Drużyna Kato­lic­kiej Szkoły Podsta­wowej w Inowro­cławiu II wice­mi­strzem Polski!
10 maja 2019 r. w Kato­wi­cach odbył się finał ogól­no­pol­skiego konkursu Wielka Liga Czytel­ników. Zespół w skła­dzie: Lena Matu­szak, Julia Młodzi­kowska i Wojciech Stawoski zajął trzecie miejsce i został tym samym II wice­mi­strzem Polski! Warto zazna­czyć, że repre­zen­tanci naszego woje­wództwa zdobyli 169/170 punktów ex aequo z druży­nami z woje­wództw: lubel­skiego i podkar­pac­kiego. W ekscy­tu­jącej dogrywce wszystkie trzy drużyny uzyskały maksy­malną liczbę punktów. O trzecim miejscu zade­cy­dował czas pisania testu.

Jeste­ście Mistrzami, podzi­wiamy Waszą dosko­nałą pamięć oraz wytrwałą pracę w dążeniu do odnie­sienia takiego sukcesu! Gratu­lu­jemy!

tekst i fot. Kata­rzyna Para­dowska – Kato­licka Szkoła Podsta­wowa z Oddziałem Przed­szkolnym im. bł. ks. Wł. Demskiego w Inowro­cławiu

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy od kilku lat orga­ni­zuje elimi­nacje powia­towe i woje­wódzkie tego konkursu czytel­ni­czego. W tym roku po raz pierwszy uczniowie, którzy brali udział w zmaga­niach konkur­so­wych w siedzibie naszej biblio­teki, odnieśli sukces w etapie ogól­no­pol­skim. Gratu­lu­jemy i już dziś zapra­szamy nauczy­cieli do współ­pracy, a uczniów do udziału w kolej­nych edycjach Wiel­kiej Ligi Czytel­ników.

Mój bajkowy przy­ja­ciel – konkurs plastyczny dla dzieci

Mój bajkowy przy­ja­ciel – konkurs plastyczny dla dzieci

Uwaga! Prze­dłu­żamy termin przyj­mo­wania prac do 17 maja 2019 r.
Zapra­szamy uczniów klas I – III szkół podsta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego do udziału w konkursie plastycznym pt. „Mój bajkowy przy­ja­ciel“. Prace wyko­nane dowolną tech­niką należy dostar­czyć do Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. Na zwycięzców czekają nagrody, m.in. podwójne zapro­szenia na przed­sta­wienie teatralne dla dzieci będące w reper­tu­arze Teatru Polskiego w Bydgoszczy.

Do pobrania:
Regu­lamin konkursu
Formu­larz zgło­sze­niowy
Zgoda rodziców/opiekunów praw­nych

Uroczy­stość wręczenia nagród

Uroczy­stość wręczenia nagród

Na początku lutego Biblio­teka ogło­siła woje­wódzki konkurs dla młodzieży na plakat promu­jący Rok Stani­sława Moniuszki. Hono­rowy patronat nad konkursem objęli marszałek woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego oraz kurator oświaty w Bydgoszczy. Wpły­nęło 95 prac z regionu. Komisja konkur­sowa 21 marca 2019 r. przy­znała 3 nagrody (I‑III miejsce) oraz 10 wyróż­nień. Dyrektor Biblio­teki doce­niając pracę i zaan­ga­żo­wanie uczest­ników konkursu przy­znał dodat­kowo 9 wyróż­nień specjal­nych. Dzisiaj w siedzibie Biblio­teki odbyło się uroczyste wręczenie nagród, połą­czone z koncertem młodzieży z Państwo­wego Zespołu Szkół Muzycz­nych w Bydgoszczy. Uzdol­nieni uczniowie zapre­zen­to­wali pieśni Stani­sława Moniuszki, szla­giery przed­wo­jenne i piosenki z Kaba­retu Star­szych Panów.

Funda­to­rami nagród byli: Woje­wództwo Kujawsko-Pomor­skie, Opera Nova, Filhar­monia Pomorska, koor­dy­nator regio­nalny do spraw obchodów 200. rocz­nicy, dyrektor PBW w Bydgoszczy oraz Cukiernia Złoty Lis. Na uroczy­stość przy­było 17 nagro­dzo­nych i wyróż­nio­nych uczniów. Towa­rzy­szyli im opie­ku­nowie, nauczy­ciele i rodzice. Każdy uczestnik otrzymał pamiąt­kowy dyplom za udział w konkursie. Uroczy­stości towa­rzy­szyła wystawa ze zbiorów PBW w Bydgoszczy Stani­sław Moniuszko – kompo­zytor „wędru­jący po polskich ziemiach, natchniony duchem polskich pieśni ludo­wych” .

Woje­wódzki finał Wiel­kiej Ligi Czytel­ników

Woje­wódzki finał Wiel­kiej Ligi Czytel­ników

Zwycię­skie drużyny etapu powia­to­wego stanęły do rywa­li­zacji o tytuł Mistrza Woje­wództwa Wiel­kiej Ligi Czytel­ników. Zmagania konkur­sowe rozpo­częły się o godz. 10.30 w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej. Dzieci i młodzież zmie­rzyli się z testami doty­czą­cymi treści nastę­pu­ją­cych książek:
kl. 1 – 4: Petro­nela z Jabło­nio­wego Sadu: Czary mary – Sabine Städing
kl. 5 – 8: Łukasz i kostur czarow­nicy – Piotr Paty­kie­wicz.

Do etapu przy­stą­piło 47 osób (9 drużyn w kate­gorii klas 1 – 4 oraz 8 drużyn w kate­gorii klas 5 – 8).
Po konkursie chętni uczest­nicy z rodzi­cami i opie­ku­nami wzięli udział w prelekcji Jolanty Niwiń­skiej, inicja­torki i reali­za­torki projektów popu­la­ry­zu­ją­cych czytel­nictwo, która opowia­dała o swoich czytel­ni­czych wypra­wach i najnow­szej książce.

Szkoły i placówki z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego, które brały udział w elimi­na­cjach konkur­so­wych:
klasy 1 – 4
Gminna Biblio­teka Publiczna w Dąbrowie Cheł­miń­skiej
Kato­licka Szkoła Podsta­wowa im. bł. ks. Włady­sława Demskiego w Inowro­cławiu
Miejska Biblio­teka Publiczna w Mogilnie Oddział dla Dzieci
Szkoła Podsta­wowa nr 2 im. Marii Konop­nic­kiej w Mogilnie
Szkoła Podsta­wowa nr 2 w Brod­nicy
Szkoła Podsta­wowa nr 16 im. płk. Zbigniewa Mako­wiec­kiego w Grudziądzu
Szkoła Podsta­wowa im. Anieli hr. Potu­lic­kiej w Wojnowie
Szkoła Podsta­wowa nr 24 w Toruniu
Zespół Szkolno-Przed­szkolny nr 1 Szkoła Podsta­wowa nr 20 we Włocławku
Zespół Szkolno-Przed­szkolny nr 2 Szkoła Podsta­wowa nr 3 w Rypinie
klasy 5 – 8
Kato­licka Szkoła Podsta­wowa im. bł. ks. Włady­sława Demskiego w Inowro­cławiu
Miejska Biblio­teka Publiczna w Mogilnie Oddział dla Dzieci
Szkoła Podsta­wowa nr 2 im. Marii Konop­nic­kiej w Mogilnie
Szkoła Podsta­wowa im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach
Szkoła Podsta­wowa nr 8 w Toruniu
Szkoła Podsta­wowa nr 16 im. płk. Zbigniewa Mako­wiec­kiego w Grudziądzu
Szkoła Podsta­wowa nr 23 we Włocławku
Szkoła Podsta­wowa w Osielsku
Zespół Szkolno-Przed­szkolny nr 1 w Rypinie
W kate­gorii klas 5 – 8 zwycię­żyła drużyna ze Szkoły Podsta­wowej w Osielsku, nato­miast w kate­gorii klas 1 – 4 odbę­dzie się dogrywka dwóch drużyn: z Gminnej Biblio­teki Publicznej z Dąbrowy Cheł­miń­skiej oraz Kato­lic­kiej Szkoły Podsta­wowej im. bł. ks. Włady­sława Demskiego z Inowro­cławia.

Wszystkim uczniom, uczest­ni­czącym w etapie woje­wódzkim Wiel­kiej Ligi Czytel­ników, serdecznie gratu­lu­jemy!

KUJAWSKO-POMOR­SKIE­_WO­JE­WODZ­KI­_WY­NIKI

Wyniki (pobierz plik pdf)

Beata Cieślińska
Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych PBW w Bydgoszczy

Wyniki konkursu na plakat promu­jący Rok Stani­sława Moniuszki

Wyniki konkursu na plakat promu­jący Rok Stani­sława Moniuszki

Na konkurs wpły­nęło 95 prac z 16 szkół. Komisja konkur­sowa w skła­dzie: prof. UKW dr hab. Ryszard Nowicki (Uniwer­sytet Kazi­mierza Wiel­kiego w Bydgoszczy), prof. AM dr hab. Alek­sandra Kłaput-Wiśniewska (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowo­wiej­skiego w Bydgoszczy), Anna Drejas (Zespół Szkół Plastycz­nych im. Leona Wyczół­kow­skiego w Bydgoszczy), Ewa Pronobis-Sosnowska (Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy) podjęła decyzję o przy­znaniu I, II, III miejsca oraz 10 wyróż­nień.

Oto laureaci konkursu:
Maja Chudzyńska – I nagroda (Szkoła Podsta­wowa nr 2 im. dra Kazi­mierza Kara­sie­wicza w Tucholi),
Paulina Malczewska – II nagroda (Szkoła Podsta­wowa nr 2 im. K. Maku­szyń­skiego w Więc­borku),
Janka Viegas-Janicka – III nagroda (Państwowy Zespół Szkół Muzycz­nych im. A. Rubin­steina w Bydgoszczy).

Wyróż­nienia Komisji (w kolej­ności alfa­be­tycznej):
1. Feder Wero­nika – Szkoła Podsta­wowa nr 2 im. K. Maku­szyń­skiego w Więc­borku
2. Grzymska Lidia – Państwowy Zespół Szkół Muzycz­nych im. A. Rubin­steina w Bydgoszczy
3. Gwiazda Marta – Szkoła Podsta­wowa nr 32 im F. Kaji w Bydgoszczy
4. Kucharska Wero­nika – Szkoła Podsta­wowa nr 32 im. F. Kaji w Bydgoszczy
5. Kurek Mateusz– Szkoła Podsta­wowa nr 66 im. Misji Poko­jo­wych ONZ z Oddzia­łami Spor­to­wymi w Bydgoszczy
6. Nowak Anna – Szkoła Podsta­wowa nr 58 im. I. Sendle­rowej w Bydgoszczy
7. Piątek Maja – Szkoła Podsta­wowa im. J. Verne’a w Białych Błotach
8. Sawicka Wiktoria – Szkoła Podsta­wowa nr 2 im. dra Kazi­mierza Kara­sie­wicza w Tucholi
9. Woźniak Agata – Państwowy Zespół Szkół Muzycz­nych im. A. Rubin­steina w Bydgoszczy
10. Zalewska Izabela – Szkoła Podsta­wowa nr 46 im. Unii Euro­pej­skiej w Bydgoszczy.

Wyróż­nienia Dyrek­tora Biblio­teki (w kolej­ności alfa­be­tycznej):
1. Brzycka Julia – Szkoła Podsta­wowa nr 2 im. Jana Pawła II w Koro­nowie
2. Kali­nowski Michał – Zespół Szkół nr 19 im. Synów Pułków w Bydgoszczy
3. Kwas Natalia – Zespół Szkół w Górznie
4. Ławicka Aniela – Zespół Szkół Nr 33 w Bydgoszczy
5. Nowicka Kinga – Szkoła Podsta­wowa nr 1 w Sępólnie Krajeń­skim
6. Przy­bylska Wero­nika – Szkoła Podsta­wowa nr 2 im. W. Broniew­skiego w Szubinie
7. Szul­czewska Oliwia – Zespół Szkół Nr 33 w Bydgoszczy
8. Włodarska Natalia – Publiczna Szkoła Podsta­wowa im. J. Kaspro­wicza w Piotr­kowie Kujaw­skim
9. Zajdle­wicz Oliwia – Zespół Szkół w Łabi­szynie.

Laure­atom serdecznie gratu­lu­jemy, a wszystkim uczest­nikom konkursu bardzo dzię­ku­jemy! Uroczy­stość wręczenia nagród odbę­dzie się w siedzibie biblio­teki 4 kwietnia 2019 r. o godz.11.00 i połą­czona będzie z koncertem muzyki Stani­sława Moniuszki.

Finał woje­wódzki Wiel­kiej Ligi Czytel­ników

Finał woje­wódzki Wiel­kiej Ligi Czytel­ników

Zwycię­skie drużyny drugiego etapu (powia­to­wego) staną do rywa­li­zacji o tytuł Mistrza Woje­wództwa. We czwartek (28.03.2019 r.) zmierzą się oni z testami doty­czą­cymi treści:
kl. 1 – 4: Sabine Stading: Petro­nela z Jabło­nio­wego Sadu: Czary mary; wyd. Esteri
kl. 5 – 8: Piotr Paty­kie­wicz: Łukasz i kostur czarow­nicy; wyd. BIS (wydanie I lub II).

Zmagania konkur­sowe rozpoczną się o godz. 10.30 w sali 210.

Uczest­nicy to najlepsi z najlep­szych, znają lektury prak­tycznie na pamięć. Nie umyka im żaden szczegół, wątek, nazwa. Często o wygranej decy­duje zale­dwie kilka punktów. Dlatego też gratu­lu­jemy wszystkim biorącym udział w tego­rocznej edycji. Wiemy jak ogromną ilość pracy i zaan­ga­żo­wania wkła­dają w przy­go­to­wania do konkursu. Dla nas wszyscy są zwycięz­cami, ponieważ sięgają po książki i wyru­szają razem z ich boha­te­rami w niesa­mo­wite przy­gody.

Konkurs „Turbo­lan­de­skunde – Öster­reich“

Konkurs „Turbo­lan­de­skunde – Öster­reich“

W Biblio­tece odbyła się 5. edycja konkursu „Turbo­lan­de­skunde – wędrówka po krajach niemiec­kiego obszaru języ­ko­wego“, zorga­ni­zo­wa­nego przez Stowa­rzy­szenie Nauczy­cieli Języka Niemiec­kiego we współ­pracy z Peda­go­giczną Biblio­teką Woje­wódzką w Bydgoszczy. Tematem prze­wodnim tego­rocznej edycji była Austria. Udział wzięły cztery zespoły z Bydgoszczy i Mogilna. Rywa­li­zacja była duża, o pierwsze miejsce walczyły w dogrywce dwa zespoły. Osta­teczna klasy­fi­kacja przed­stawia się nastę­pu­jąco:

 • 1 miejsce – Liceum Ogól­no­kształ­cące nr 4 w Bydgoszczy
 • 2 miejsce – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych w Mogilnie
 • 3 miejsce – Liceum Ogól­no­kształ­cące nr 9 z oddzia­łami dwuję­zycz­nymi w Bydgoszczy
 • 4 miejsce – Zespół Szkół Budow­la­nych w Bydgoszczy.

Gratu­lu­jemy wszystkim uczniom!

Alina Melnicka-Zygmunt
Kata­rzyna Krukowska-Cyra­no­wicz

Finał etapu powia­to­wego Wiel­kiej Ligi Czytel­ników

Finał etapu powia­to­wego Wiel­kiej Ligi Czytel­ników

Dziś odbył się w progach naszej Biblio­teki finał etapu powia­to­wego Wiel­kiej Ligi Czytel­ników. Konkurs prze­zna­czony dla uczniów szkół podsta­wo­wych polega na grupowej pracy nad rozwią­za­niem testu. Zadanie jest niełatwe – uczest­nicy muszą odpo­wie­dzieć na 130 pytań zwią­za­nych z treścią książki wybranej przez liderów stowa­rzy­szenia „Wielka Liga“. W tym roku czytel­nicy z klas I‑IV wyka­zy­wali się znajo­mo­ścią „Niezwy­kłych przygód dzie­sięciu skar­petek“ Justyny Bednarek, a uczniom star­szych klas przy­padł w udziale „Pan Samo­cho­dzik i Niesa­mo­wity Dwór“. W zmaga­niach wzięło udział osiem trzy­oso­bo­wych grup uczniów ze szkół z terenu powiatu bydgo­skiego. Do etapu woje­wódz­kiego, który rozegra się również w naszych progach 28 marca br., zakwa­li­fi­kuje się tylko jedna drużyna.

Anna Krasz­kie­wicz