Międzysz­kolny Konkurs Wiedzy i Kreatyw­ności

Międzysz­kolny Konkurs Wiedzy i Kreatyw­ności

Zapra­szamy uczniów klas 4 – 8 z powiatu bydgo­skiego do wzięcia udziału w konkursie „Łowcy super­głów, czyli… co ma jabłko do Newtona?“. Należy wybrać ciekawą, intry­gu­jącą postać ze świata nauki i przygo­tować twórczą prezen­tację jej życia i dokonań w dowolnej formie, np.: komiksu rysun­ko­wego w formie książeczki, komiksu złożo­nego z autor­skich zdjęć, animacji, filmu fabular­nego. Zgłoszenia przyj­mo­wane będą pocztą elektro­niczną – lewalskaewa@​gmail.​com. Prace należy dostar­czyć do 15 marca 2019 r. 

Szcze­gó­łowe infor­macje o konkursie dostępne są w Regula­minie. Uczest­nicy zobowią­zani są do dostar­czenia podpi­sa­nego oświad­czenia zawar­tego w Załącz­niku do Regula­minu.

Organi­za­torzy:
Szkoła Podsta­wowa nr 31 z Oddzia­łami Sporto­wymi i Mistrzo­stwa Sporto­wego w Bydgoszczy
Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy

Uroczy­stość wręczenia nagród

Uroczy­stość wręczenia nagród

W Biblio­tece odbyła się uroczy­stość wręczenia nagród laure­atom konkursu „Wybrała(e)m, przeczytała(e)m, polecam, czyli gawęda o jednej książce“. Konkurs był adreso­wany do uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych z województwa kujawsko-pomor­skiego. Zapro­szenie na spotkanie przyjęli nie tylko nagro­dzeni uczniowie z rodzi­cami, ale również nauczy­ciele, przygo­to­wu­jący ich do konkursu.

Zadaniem uczniów było nagranie filmu, który prezen­tował metodą booktal­kingu książkę wybraną przez uczest­nika spośród publi­kacji zakupio­nych przez Pedago­giczną Biblio­tekę Wojewódzką w Bydgoszczy w ramach Narodo­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa. Wypowiedź nie mogła przekro­czyć 7 minut.

Oceniając dostar­czone prace komisja konkur­sowa wzięła pod uwagę nastę­pu­jące kryteria:

 • wybór książki,
 • zgodność prezen­tacji z zasadami booktal­kingu,
 • pomysł, kreatyw­ność, ekspresję,
 • popraw­ność językową,
 • orygi­nal­ność prezen­tacji.

Laureaci konkursu:

I miejsce:
Agnieszka Leman­to­wicz
– I Liceum Ogólno­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy

II miejsce ex aequo:
Łukasz Baliński 
– Zespół Szkół Elektro­nicz­nych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy
Klaudiusz Weber – Zespół Szkół Chemicz­nych im. Ignacego Łukasie­wicza w Bydgoszczy

III miejsce ex aequo:
Weronika Bodnar
– Liceum Ogólno­kształ­cące im. Stani­sława Wyspiań­skiego w Szubinie
Matylda Kołomyjec – Zespół Szkół Ogólno­kształ­cą­cych nr 6 w Bydgoszczy

Wyróż­nienia przyznano nastę­pu­jącym osobom:

 • Natalia Gackowska – Zespół Szkół Ogólno­kształ­cą­cych nr 6 w Bydgoszczy
 • Zuzanna Gołębiewska – Zespół Szkół Ogólno­kształ­cą­cych nr 6 w Bydgoszczy
 • Jakub Holweg – Zespół Szkół Chemicz­nych im. Ignacego Łukasie­wicza w Bydgoszczy
 • Martyna Jarych – Zespół Szkół Ogólno­kształ­cą­cych nr 6 w Bydgoszczy
 • Micha­lina Kochańska – I Liceum Ogólno­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy
 • Wiktoria Nowakowska – Zespół Szkół Chemicz­nych im. Ignacego Łukasie­wicza w Bydgoszczy
 • Maria Szmyt – I Liceum Ogólno­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy
 • Julia Zygowska – I Liceum Ogólno­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy

Przyznano także Nagrodę Dyrek­tora Biblio­teki, którą otrzymał Nikodem Macie­jewski.

Patronat na konkursem objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomor­skiego Piotr Całbecki, Kurator Oświaty Marek Gralik oraz Prezy­dent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski. Patronat medialny nad konkursem sprawo­wało Polskie Radio PiK.

Laureaci konkursu „Wybrała(e)m, przeczytała(e)m, polecam…“

Laureaci konkursu „Wybrała(e)m, przeczytała(e)m, polecam…“

Komisja konkur­sowa na posie­dzeniu zamkniętym w dniu 10 grudnia 2018 r. oceniła prace konkur­sowe. Wybrano nastę­pu­ją­cych laure­atów:
I. Agnieszka Leman­to­wicz – I Liceum Ogólno­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy
II. Łukasz Baliński – Zespół Szkół Elektro­nicz­nych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy
Klaudiusz Weber – Zespół Szkół Chemicz­nych im. Ignacego Łukasie­wicza w Bydgoszczy
III. Weronika Bodnar – Liceum Ogólno­kształ­cące im. Stani­sława Wyspiań­skiego w Szubinie
Matylda Kołomyjec – Zespół Szkół Ogólno­kształ­cą­cych nr 6 w Bydgoszczy

Wyróż­nienia:

 • Natalia Gackowska – Zespół Szkół Ogólno­kształ­cą­cych nr 6 w Bydgoszczy
 • Zuzanna Gołębiewska – Zespół Szkół Ogólno­kształ­cą­cych nr 6 w Bydgoszczy
 • Jakub Holweg – Zespół Szkół Chemicz­nych im. Ignacego Łukasie­wicza w Bydgoszczy
 • Martyna Jarych – Zespół Szkół Ogólno­kształ­cą­cych nr 6 w Bydgoszczy
 • Micha­lina Kochańska – I Liceum Ogólno­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy
 • Wiktoria Nowakowska – Zespół Szkół Chemicz­nych im. Ignacego Łukasie­wicza w Bydgoszczy
 • Maria Szmyt – I Liceum Ogólno­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy
 • Julia Zygowska – I Liceum Ogólno­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy

Nagroda Specjalna Dyrek­tora Biblio­teki: Nikodem Macie­jewski

Zapra­szamy uczniów, nauczy­cieli i rodziców na uroczy­stość wręczenia nagród, która odbędzie się 20.12.2018 r. w Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy (godz. 14.00, sala nr 210).

SERDECZNIE GRATU­LU­JEMY UCZNIOM NAGRO­DZONYMKONKURSIE!

Konkurs Pięknego Czytania

Konkurs Pięknego Czytania

W auli I Liceum Ogólno­kształ­cą­cego im. Stani­sława Wyspiań­skiego w Szubinie odbył się międzysz­kolny Konkurs Pięknego Czytania zorga­ni­zo­wany przez Pedago­giczną Biblio­tekę Wojewódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. Konkurs promował nowe zbiory biblio­teki zakupione z Narodo­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa.

W rywali­zacji uczest­ni­czyło 35 uczniów ze szkół gminy Szubin i Kcynia podzie­lo­nych na trzy kategorie wiekowe: klasy I-III, IV-VII oraz klasy gimna­zjalne. Jury w składzie: Beata Kaźmier­czak (LO w Szubinie), Sylwia Bałuk (ZSP w Szubinie) i Agnieszka Gąsio­rowska (PBW w Bydgoszczy) oceniało płynność i bezbłęd­ność czytania, wyrazi­stość, dykcję i środki artystycz­nego wyrazu. Przyznano 3 nagrody główne oraz wyróż­nienia w każdej kategorii wiekowej:
Klasy I- III
I miejsce – Alan Hak (SP w Mycie­lewie) – fragment tekstu z książki “Basia i tablet” Zofii Stanec­kiej
II miejsce – Adrianna Wolna (SP w Króli­kowie) – fragment tekstu z książki “Wielka księga uczuć” Grzegorza Kasdepke
III miejsce – Mikołaj Sułkowski (SP w Króli­kowie) – fragment tekstu z książki “Wielka księga uczuć” Grzegorza Kasdepke
Wyróż­nienia: Maria Cichońska (SP w Króli­kowie) – fragment z książki “Nela mała repor­terka” oraz Szymon Klimek (SP w Rynarzewie) – fragment tekstu z książki “Basia i tablet” Zofii Stanec­kiej
Klasy IV-VIII
I miejsce – Zuzanna Urbaniak (SP w Dziewie­rzewie) – fragment tekstu z książki “Ciotka Zgryzotka” Małgo­rzaty Musie­ro­wicz
II miejsce – Estera Kijewska (SP w Króli­kowie) – fragment tekstu z książki “Panna Foch” Barbary Kosmow­skiej
III miejsce – Martyna Wilczyńska (SP w Dziewie­rzewie) – fragment tekstu z książki “Panna Foch” Barbary Kosmow­skiej
Wyróż­nienia: Piotr Wekwerth (SP w Dziewie­rzewie) – fragment tekstu z książki “Jasne dni, ciemne dni” Katarzyny Ryrych oraz Jagoda Kątnik (SP w Dziewie­rzewie) – fragment tekstu z książki “Panna Foch” Barbary Kosmow­skiej
Gimna­zjum
I miejsce – Marika Piecuch (Gimna­zjum przy SP nr 1 w Szubinie)- fragment tekstu z książki “Mirabelka” Cezarego Harasi­mo­wicza
II miejsce – Zuzanna Trzebia­towska (Gimna­zjum przy SP w Mycie­lewie) – fragment tekstu z książki “Czacha się buntuje” Joanny Jagiełło
III miejsce – Sandra Stupek (Gimna­zjum przy SP w Mycie­lewie) – fragment tekstu z książki “Tajem­nica klejnotu Nefer­titi” Agnieszki Stelma­szyk

Serdeczne podzię­ko­wania dla wszyst­kich nauczy­cieli przygo­to­wu­ją­cych uczniów do Konkursu Pięknego Czytania oraz dyrektor Liceum Ogólno­kształ­cą­cego w Szubinie – Elżbiety Kłosow­skiej-Hilscher za udostęp­nienie auli oraz pomoc organi­za­cyjną. Nagro­dzonym uczniom serdecznie gratu­lu­jemy!

Joanna Guzińska, Agnieszka Gąsio­rowska

Uroczy­stość wręczenia nagród w konkursie „Czytam i maluję z Nelą”

Uroczy­stość wręczenia nagród w konkursie „Czytam i maluję z Nelą”

W Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy 15 listo­pada br. odbyła się uroczy­stość rozdania nagród i wręczenia dyplomów dla zwycięzców i wyróż­nio­nych w Czytel­ni­czym Konkursie Plastycznym „Czytam i maluję z Nelą” dla uczniów klas I-III szkół podsta­wo­wych. Organi­za­torem konkursu była Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgoszczy, a honorowy patronat nad konkursem objął Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik. Biblio­teka otrzy­mała środki z Narodo­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa, które umożli­wiły zakupienie bogatej kolekcji książek dla dzieci i młodzieży. Zbiory wzboga­ciły się między innymi o cykl książek „Nela – mała repor­terka”. Konkurs był jedną z form promocji tego księgo­zbioru.

Na konkurs wpłynęło 77 prac plastycz­nych z 10 placówek oświa­to­wych. Uczniowie wykazali się dużą pomysło­wo­ścią, wyobraźnią i staran­no­ścią. Przyznano trzy równo­rzędne pierwsze miejsca, miejsce drugie, miejsce trzecie oraz jedena­ście wyróż­nień. Nagrody i wyróż­nienia dla dzieci oraz podzię­ko­wania dla nauczy­cieli wręczała dyrektor PBW Ewa Pronobis-Sosnowska oraz człon­kowie Komisji Konkur­sowej – prof. Ryszard Nowicki z Uniwer­sy­tetu Kazimierza Wielkiego i Justyna Freli­chowska – nauczy­ciel biblio­te­karz z PBW. Gościem specjalnym uroczy­stości była Monika Rzońca – nauczy­ciel biblio­te­karz ze Szkoły Podsta­wowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach, która jest pasjo­natką podróży i od wielu lat zwiedza różne zakątki świata. Pani Monika zapre­zen­to­wała wspaniałe zdjęcia i bardzo ciekawie opowie­działa o swoich przygo­dach. Wszyscy byli pod dużym wraże­niem fotografii i wspomnień pani Moniki, które z pewno­ścią zachęcą dzieci do rozwi­jania swoich pasji i zainte­re­sowań.

Wszystkim uczest­nikom dzięku­jemy za udział, a laure­atom serdecznie gratu­lu­jemy.

Izabela Kamasz
Grażyna Ruta-Balińska

Wyniki konkursu „Wielcy Polacy dla niepod­le­głości“

Wyniki konkursu „Wielcy Polacy dla niepod­le­głości“

W Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej rozstrzy­gnięto wojewódzki międzysz­kolny konkurs „Wielcy Polacy dla niepod­le­głości” z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania niepod­le­głości przez Polskę.

Konkurs został przepro­wa­dzony w dwóch katego­riach:

 • plastycznej,
 • literac­kiej.

Celem konkursu było:

 • Popula­ry­zo­wanie wiedzy związanej z walką Polaków o odzyskanie niepod­le­głości;
 • Kształ­to­wanie postawy patrio­tycznej;
 • Rozwi­janie zainte­re­sowań historią narodu polskiego, oraz inspi­ro­wanie do własnej twórczości literac­kiej oraz plastycznej;
 • Zapoznanie z sylwet­kami osób, które walczyły o niepod­le­głość orężem, pędzlem, piórem…;
 • Rozwi­janie umiejęt­ności samodzielnej i twórczej pracy uczniów z różnymi źródłami wiedzy histo­rycznej.

Uroczy­stość rozdania nagród i wręczenia dyplomów odbędzie się 14 listo­pada 2018 r. o godz. 10.00 podczas konfe­rencji „Biblio­teka – Środo­wisko – Różno­rod­ność działań” w Biblio­tece Uniwer­sy­tetu Kazimierza Wielkiego (ul. Karola Szyma­now­skiego 3).

Laureaci konkursu kategorii literac­kiej:

1. Weronika Piastowska – kl. VIII, Szkoła Podsta­wowa im. J. Korczaka w Choceniu.
2. Oliwia Sajna – kl. VII b, Szkoła Podsta­wowa nr 2 im. A. Mickie­wicza z Oddzia­łami Sporto­wymi w Bydgoszczy
3. Katarzyna Gołębiewska – kl. VIII, Szkoła Podsta­wowa im. J. Korczaka w Choceniu

Wyróż­nienia otrzy­mały:

1. Marta Kucińska – kl. VIII c, Szkoła Podsta­wowa nr 14 im. gen. W. Sikor­skiego w Bydgoszczy
2. Wiktoria Malicka – kl. V, Szkoła Podsta­wowa nr 19 im. M. Koper­nika w Bydgoszczy

Laureaci konkursu kategorii plastycznej:

1. Gabriela Ściesińska – kl. VII, Szkoła Podsta­wowa nr 32 z Oddzia­łami Sporto­wymi i Dwuję­zycz­nymi w Bydgoszczy
2. Sandra Sławkowska – kl. VII , Szkoła Podsta­wowa w Sitowcu
3. Vanessa Szweda – kl. VII d, Szkoła Podsta­wowa im. Kard. S. Wyszyń­skiego Prymasa Tysiąc­lecia w Nakle nad Notecią
3. Patryk Kasprzyk – kl. VIII, Szkoła Podsta­wowa nr 19 im. M. Koper­nika w Bydgoszczy

Wyróż­nienia otrzy­mały:

1. Olga Przybylska – kl. VII, Szkoła Podsta­wowa nr 32 z Oddzia­łami Sporto­wymi i Dwuję­zycz­nymi w Bydgoszczy
2. Karina Maćko­wiak – kl. VIII, Szkoła Podsta­wowa nr 61 w Bydgoszczy
3. Weronika Kucharska – kl. VII, Szkoła Podsta­wowa nr 32 z Oddzia­łami Sporto­wymi i Dwuję­zycz­nymi w Bydgoszczy
4. Pola Buczkowska – kl. VII, Szkoła Podsta­wowa nr 32 z Oddzia­łami Sporto­wymi i Dwuję­zycz­nymi w Bydgoszczy

Wojewódzki konkurs dla uczniów

Wojewódzki konkurs dla uczniów

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy ogłasza konkurs „Wybrała(e)m, przeczytała(e)m, polecam, czyli gawęda o jednej książce”. Jest on adreso­wany do uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych z województwa kujawsko-pomor­skiego.
Cele konkursu:

 • Reali­zacja Priory­tetu 3 „Narodo­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa” w zakresie rozwi­jania zainte­re­sowań uczniów przez promo­wanie i wspie­ranie czytel­nictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydaw­ni­czych,
 • Rozwi­janie kompe­tencji czytel­ni­czych oraz upowszech­nianie czytel­nictwa wśród młodzieży,
 • Promo­wanie czytel­nictwa wśród uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych,
 • Popula­ry­zacja metody booktal­kingu, pozwa­la­jącej dzielić się entuzja­zmem do książek i zachęcać do czytania dla przyjem­ności,
 • Popula­ry­zacja i zasto­so­wanie techno­logii infor­ma­cyjno-komuni­ka­cyj­nych do promocji czytel­nictwa,
 • Rozwi­janie kreatyw­ności, wrażli­wości i zainte­re­sowań literac­kich uczniów.

Warun­kiem uczest­nictwa w konkursie jest nagranie filmu w formacie MP4, którego treścią jest ustna prezen­tacja książki wybranej przez uczest­nika spośród publi­kacji zakupio­nych przez Pedago­giczną Biblio­tekę Wojewódzką w Bydgoszczy w ramach Narodo­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa, metodą booktal­kingu. Wypowiedź nie może przekro­czyć 7 minut. Prace muszą zostać nadesłane bądź osobi­ście dostar­czone w formie nośnika elektro­nicz­nego lub przesłane drogą mailową w postaci linku do udostęp­nio­nego pliku w chmurze (na dysku inter­ne­towym, np. OneDrive, Dropbox, Dysk Google) do dnia 30.11.2018 r. na adres:

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego
Wydział Infor­macji i Wspoma­gania Placówek Oświa­to­wych
ul. M. Skłodow­skiej-Curie 4; 85 – 094 Bydgoszcz

z dopiskiem: Konkurs „Wybrała(e)m, przeczytała(e)m, polecam, czyli gawęda o jednej książce”.

Konkurs jest objęty honorowym patro­natem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomor­skiego, Piotra Całbec­kiego, Kuratora Oświaty, Marka Gralika oraz Prezy­denta Miasta Bydgoszczy, Rafała Bruskiego. Patronat medialny nad konkursem sprawuje Polskie Radio PiK.

Regulamin konkursu

Lista książek

Plakat do wydruku

Wyniki konkursu czytel­ni­czego

Wyniki konkursu czytel­ni­czego

W siedzibie Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy rozstrzy­gnięto konkurs plastyczny „Czytam i maluję z Nelą”, który reali­zował nastę­pu­jące cele:

 • popula­ry­zacja wśród dzieci książek zakupio­nych w ramach Narodo­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa,
 • rozwi­janie zainte­re­sowań i kompe­tencji czytel­ni­czych,
 • pobudzanie ekspresji dzieci poprzez działal­ność plastyczną,
 • rozwi­janie kreatyw­ności, wrażli­wości i wyobraźni plastycznej dzieci,
 • promocja biblio­teki w środo­wisku lokalnym.

Na konkurs napły­nęło 77 prac, które oceniane były zgodnie z nastę­pu­ją­cymi kryte­riami:

 • ciekawa inter­pre­tacja propo­no­wanej tematyki,
 • zgodność pracy z tematem,
 • samodziel­ność i orygi­nal­ność pracy,
 • estetyka wykonanej pracy.

Uroczy­stość rozdania nagród i wręczenia dyplomów odbędzie się 15 listo­pada 2018 roku o godzinie 16.00 w Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy (sala 210, II piętro).

Laureaci wojewódz­kiego konkursu plastycz­nego „Czytam i maluję z Nelą”:

I miejsce:
Klaudia Florek Pałac Młodzieży w Bydgoszczy
Mikołaj Nowakowski Zespół Szkół nr 33
Mateusz Truskawa Szkoła Podsta­wowa nr 66
II miejsce:
Kalina Kijak Szkoła Podsta­wowa nr 15
III miejsce:
Maria Owczarek Szkoła Podsta­wowa nr 31

Wyróż­nienia:
Dawid Kaźmier­czak Zespół Szkół nr 33
Laura Szczybło Szkoła Podsta­wowa nr 65
Hanna Rutkowska Szkoła Podsta­wowa nr 15
Adam Pujanek Katolicka Szkoła Podsta­wowa
Dawid Kacperski Szkoła Podsta­wowa nr 13
Natalia Kwiat­kowska Szkoła Podsta­wowa nr 65
Natalia Nasalska Szkoła Podsta­wowa nr 56
Maja Laskowska Szkoła Podsta­wowa nr 13
Krystyna Grabarska Szkoła Podsta­wowa nr 30
Julia Cegiełka Szkoła Podsta­wowa nr 31
Maria Wanecka Pałac Młodzieży w Bydgoszczy

Gratu­lu­jemy wszystkim laure­atom i zapra­szamy nagro­dzo­nych oraz ich nauczy­cieli i rodziców na uroczy­stość wręczenia nagród i wyróż­nień.

Zostań koordy­na­torem Wielkiej Ligii Czytel­ników

Zostań koordy­na­torem Wielkiej Ligii Czytel­ników

Organizuj razem z nami ogólno­polski konkurs czytel­niczy dla dzieci i młodzieży!

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy – współ­or­ga­ni­zator i Koordy­nator Wojewódzki IV Ogólno­pol­skiego Konkursu „Wielka Liga Czytel­ników” poszu­kuje chętne insty­tucje kultu­ralno-oświa­towe do podjęcia współ­pracy poprzez podjęcie funkcji Koordy­na­tora Powia­to­wego.

Zachę­camy biblio­teki wojewódzkie, miejskie, pedago­giczne, a także ośrodki szkolenia nauczy­ciel oraz szkoły do wzięcia udziału w najwięk­szych zawodach czytel­ni­czych w Polsce.

W tym roku, już po raz czwarty organi­zu­jemy Ogólno­polski Konkurs „Wielka Liga Czytel­ników”, którego celem jest promocja czytel­nictwa wśród najmłod­szych i ich rodzin. Naszym marze­niem jest, aby jak największa liczba młodych czytel­ników wzięła udział w tej przygo­dzie z książ­kami. Aby tak się stało potrzebna jest nam Wasza pomoc.

Konkurs ma charakter etapowy, dlatego stano­wisko koordy­na­tora jest dla nas tak ważne. Zadaniem koordy­na­tora jest nadzo­ro­wanie przebiegu konkursu na etapie szkolnym i powia­towym. Lata doświad­czeń sprawiły, że wypra­co­wa­liśmy sprawny system organi­zacji tego ogrom­nego przed­się­wzięcia i z wielką przyjem­no­ścią udzie­limy wszel­kich potrzeb­nych infor­macji oraz przeka­żemy niezbędne materiały wszystkim chętnym!

Kontakt: pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl
ewa.​bedelek@​gmail.​com

Kto złamie Enigmę? Konkurs ogólno­polski

Kto złamie Enigmę? Konkurs ogólno­polski

Szanowni Państwo, mamy przyjem­ność przed­stawić Państwu nieod­płatną, eduka­cyjną grę inter­ne­tową, która łączy w sobie elementy historii, matema­tyki i logiki. Jest dosko­nałą propo­zycją eduka­cyjną dla uczniów, studentów, nauczy­cieli i nie tylko.
Łamacze Szyfrów, bo o tej grze mowa, powstała pod wpływem inspi­racji dziejami polskich krypto­logów, którzy przed II Wojną Światową złamali kod Enigmy. Nasza gra wprowadza młodych ludzi w świat krypto­logii, wiodąc ich w niezwykle intere­su­jący sposób od staro­żyt­nych metod utajniania infor­macji, po wojenne zmagania z niemieckim szyfrem Enigmy. Na wszyst­kich pozio­mach gry uczest­nicy rozwi­jają swoje umiejęt­ności matema­tyczne, uczą się logicz­nego myślenia i stykają się z nieznaną powszechnie historią.
Gra Łamacze Szyfrów to również kształ­to­wanie zdolności pracy w grupie, gdyż biorą w niej udział trzyoso­bowe zespoły. Ta z drużyn, która jako pierwsza, po przej­ściu wszyst­kich etapów, ułoży napis ENIGMA na wirtu­al­nych rotorach, zwycięża w grze i wygrywa nagrodę główną.

Poniżej zamiesz­czamy linki do infor­macji skiero­wa­nych do uczniów.
PLAKAT
ULOTKA
SPOT PROMO­CYJNY

Szcze­góły znajdą Państwo na stronie www​.lamacze​szy​frow​.pl

Szymon Dąbrowski – zespół lamacze​szy​frow​.pl

Czytam i maluję z Nelą – konkurs

Czytam i maluję z Nelą – konkurs

Serdecznie zapra­szamy dzieci z klas I-III szkół podsta­wo­wych z Bydgoszczy do wzięcia udziału w Czytel­ni­czym Konkursie Plastycznym dotyczącym przygód Neli, bohaterki serii książek „Nela – mała repor­terka”. Zadaniem uczest­ników będzie wykonanie pracy plastycznej ilustru­jącej ulubioną przygodę Neli. Na prace w formacie A3 lub A4 czekamy do 17 paździer­nika 2018 roku. Należy je przesłać lub dostar­czyć na adres: Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy, ul. M. Skłodow­skiej-Curie 4, 85 – 094 Bydgoszcz z dopiskiem „Konkurs plastyczny”.
Zapra­szamy serdecznie do wzięcia udziału, czekają atrak­cyjne nagrody.

Regulamin konkursu
Załącznik nr 1 do Regula­minu
Załącznik nr 2 do Regula­minu – FORMU­LARZ ZGŁOSZE­NIOWY
Załącznik nr 3 do Regula­minu – ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)

Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu

Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu

W Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego gości­liśmy laure­atów Międzysz­kol­nego Konkursu Fraze­olo­gicz­nego „W świecie ukrytych znaczeń”. Organi­za­to­rami konkursu były Szkoła Podsta­wowa nr 19 im. Mikołaja Koper­nika w Bydgoszczy i Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka. W konkursie plastyczno-literackim wzięło udział 33 uczniów z klas IV-VI. Motywem prac był fraze­olo­gizm „Patrzeć przez różowe okulary”. Uczniowie wykazali się pomysło­wo­ścią, fantazją i wyobraźnią. Wystawę konkur­so­wych prac plastycz­nych można oglądać do końca maja w Biblio­tece, a w czerwcu w Szkole Podsta­wowej.
Laure­atami konkursu plastycz­nego zostali:
I miejsce – Nadia Pora kl. VII SP 20
II miejsce – Wiktoria Świtała kl. VII SP 66
II miejsce – Tymon Kowalski kl. V SP 9
III miejsce – Aleksandra Nowak kl. VII SP 12
III miejsce – Michał Golik kl. VI SP 20

Nagrody i wyróż­nienia wręczała Dyrektor SP nr 19 Agata Szumińska oraz Dyrektor PBW Ewa Pronobis-Sosnowska.
Uroczy­stość prowa­dziła Małgo­rzata Tyczyńska z PBW oraz Urszula Kubiak ze SP 19.
Wszystkim uczest­nikom dzięku­jemy za udział, a zwycięzcom gratu­lu­jemy.

Małgo­rzata Tyczyńska

Konkurs Recyta­torsko-Oratorski

Konkurs Recyta­torsko-Oratorski

W Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy odbyły się przesłu­chania uczest­ników Między­po­wia­to­wego Konkursu Recyta­torsko-Orator­skiego RECYTA­TO­RATOR, organi­zo­wa­nego przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy we współ­pracy z Pedago­giczną Biblio­teką Wojewódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy.

Rok 2018 został ogłoszony rokiem Praw Kobiet dlatego celem konkursu była m.in. popula­ry­zacja twórczości pisarek. Wzięło w nim udział 18 gimna­zja­li­stów z Bydgoszczy, Nakła, Szubina oraz powiatów: bydgo­skiego, nakiel­skiego i szubiń­skiego. Każdy uczestnik przygo­tował dwuele­men­tową prezen­tację: przemó­wienie uzasad­nia­jące wybór recyto­wa­nego fragmentu i recytację fragmentu prozy. W przerwie, podczas obrad jury, uczniowie i ich opieku­nowie wysłu­chali i obejrzeli prezen­tację oraz wystawę książek dotyczą­cych życia, praw, działal­ności i twórczości kobiet.

Litera­tura niemiecka w ilustracji – wyniki

Litera­tura niemiecka w ilustracji – wyniki

Protokół z posie­dzenia komisji rozstrzy­ga­jącej konkurs plastyczny: ”Litera­tura niemiecka w ilustracji” zorga­ni­zo­wany przez Pedago­giczną Biblio­tekę Wojewódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy oraz Goethe-Institut w Warszawie

Dnia 22 marca 2018 r. o godz. 13.00 odbyło się posie­dzenie komisji konkur­sowej rozstrzy­ga­jącej konkurs plastyczny pt. „Litera­tura niemiecka w ilustracji”.
Komisja w składzie:

 • mgr Iwona Kretek – przewod­ni­cząca komisji konkur­sowej - nauczy­ciel języka niemiec­kiego, wielo­letni metodyk przy dawnym Nauczy­ciel­skim Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy, opiekun metodyczny Medio­teki Języka Niemiec­kiego Goethe Instytut działa­jącej przy Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy
 • mgr Katarzyna Karska-Rasmus – nauczy­ciel języka niemiec­kiego; nauczy­ciel konsul­tant w Kujawsko-Pomor­skim Centrum Edukacji Nauczy­cieli w Bydgoszczy
 • mgr Anna Drejas – nauczy­ciel rysunku i malar­stwa w Państwowym Zespole Szkół Plastycz­nych im. Leona Wyczół­kow­skiego w Bydgoszczy

Na konkurs napły­nęło 56 prac ze szkół w Bydgoszczy oraz powiatu bydgo­skiego. Prace ocenione były zgodnie z nastę­pu­ją­cymi kryte­riami:
1) zgodność treści pracy z tematem konkursu,
2) innowa­cyj­ność i kreatyw­ność w podej­ściu do tematu,
3) ogólne wrażenie estetyczne,
4) popraw­ność językowa.

Komisja wyłoniła laure­atów konkursu w dwóch katego­riach:
1) uczniów klas IV-VII Szkoły Podsta­wowej oraz II-III Gimna­zjum (dotyczy litera­tury niemiec­kiej wydanej w języku polskim)
2) uczniów Szkół Średnich oraz klas IIIII Gimna­zjum ( jeśli konty­nuują naukę języka niemiec­kiego po szkole podsta­wowej – dotyczy litera­tury niemiec­kiej w orygi­nale)

Lista laure­atów w konkursie pt.
„Litera­tura niemiecka w ilustracji” 1 kategoria 

I miejsce
Natalia Chojnicka
Szkoła Podsta­wowa nr 57 w Bydgoszczy
II miejsce
Adriana Czechowska
Szkoła Podsta­wowa nr 46 w Bydgoszczy
III miejsce
Patrycja Pasińska
Szkoła Podsta­wowa nr 57 w Bydgoszczy

Wyróż­nienia:

Alicja Czyri­bulko – Szkoła Podsta­wowa nr 46 w Bydgoszczy
Natalia Czarnocka – Gimna­zjum nr 5 ( Szkoła Podsta­wowa nr 17 w Bydgoszczy )
Anna Gil – Szkoła Podsta­wowa nr 67 w Bydgoszczy ( Gimna­zjum)
Stani­sław Krzyśków – Szkoła Podsta­wowa nr 43 w Bydgoszczy
Katarzyna Andrze­jewska – Szkoła Podsta­wowa nr14 w Bydgoszczy
Julia Murzyn – Katolicka Szkoła Podsta­wowa w Bydgoszczy
Julia Kupisiak – Szkoła Podsta­wowa nr 46 w Bydgoszczy

Lista laure­atów w konkursie pt. „Litera­tura niemiecka w ilustracji” 2 kategoria

1 miejsce
Wiktor Piórkowski
Zespół Szkół nr 4 – Gimna­zjum nr 17 w Bydgoszczy

2 miejsce
Norbert Baliński
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie – Gimna­zjum

3 miejsce ex aequo
Julia Kossak-Piasecka
II Liceum Ogólno­kształ­cące w Bydgoszczy
Aleksandra Malich
II Liceum Ogólno­kształ­cące w Bydgoszczy

wyróż­nienie
Natalia Karcz – II Liceum Ogólno­kształ­cące w Bydgoszczy

Wszystkim zwycięzcom GRATU­LU­JEMY!!!

Zapra­szamy na Galę konkur­sową uczniów wraz z nauczy­cie­lami, która odbędzie się 12 kwietnia o godz. 10.00 w Biblio­tece Uniwer­sy­tetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Karola Szyma­now­skiego 3 w Bydgoszczy.

Przygo­to­wana zostanie wystawa pokon­kur­sowa wszyst­kich prac na terenie Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. Infor­macja o wystawie ukaże się na naszej stronie inter­ne­towej.