Wyniki konkursu

Ogła­szamy laure­atów konkursu „Niech połączy nas książka…“!

Komisja na posie­dzeniu zamkniętym w dniu 19 czerwca 2017 r. doko­nała oceny prac konkur­so­wych.

Pod uwagę brano:
– wybór książki,
– zgod­ność prezen­tacji z zasa­dami book­tal­kingu,
– pomysł, kreatyw­ność, ekspresję,
– popraw­ność języ­kową,
– orygi­nal­ność prezen­tacji.

Podsu­mo­wanie konkursu i wręczenie nagród odbę­dzie się 15 wrze­śnia 2017 r. o godzinie 10.00 w Biblio­tece Uniwer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Bydgoszczy, podczas konfe­rencji BIBLIO­TEKA – WSPÓŁ­PRACA – CYBER­PRZE­STRZEŃ.

Lista laure­atów