Wyniki konkursu

Wyniki konkursu

Ogła­szamy laure­atów konkursu „Niech połączy nas książka…“!

Komisja na posie­dzeniu zamkniętym w dniu 19 czerwca 2017 r. doko­nała oceny prac konkursowych.

Pod uwagę brano:
– wybór książki,
– zgod­ność prezen­tacji z zasa­dami booktalkingu,
– pomysł, kreatyw­ność, ekspresję,
– popraw­ność językową,
– orygi­nal­ność prezentacji.

Podsu­mo­wanie konkursu i wręczenie nagród odbę­dzie się 15 wrze­śnia 2017 r. o godzinie 10.00 w Biblio­tece Uniwer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Bydgoszczy, podczas konfe­rencji BIBLIO­TEKA – WSPÓŁ­PRACA – CYBERPRZESTRZEŃ.

Lista laure­atów