Wyniki kon­kursu

Wyniki kon­kursu

Ogła­szamy lau­re­atów kon­kursu „Niech połączy nas książka…“!

Komisja na posie­dzeniu zamkniętym w dniu 19 czerwca 2017 r. doko­nała oceny prac kon­kur­so­wych.

Pod uwagę brano:
– wybór książki,
– zgod­ność pre­zen­tacji z zasa­dami book­tal­kingu,
– pomysł, kre­atyw­ność, eks­presję,
– popraw­ność języ­kową,
– ory­gi­nal­ność pre­zen­tacji.

Pod­su­mo­wanie kon­kursu i wrę­czenie nagród odbę­dzie się 15 wrze­śnia 2017 r. o godzinie 10.00 w Biblio­tece Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy, podczas kon­fe­rencji BIBLIO­TEKA – WSPÓŁ­PRACA – CYBER­PRZE­STRZEŃ.

Lista lau­re­atów