Nowości dla biblio­te­karzy – luty 2019 r.

Nowości dla biblio­te­karzy – luty 2019 r.

Biblio­teki uniwer­sy­teckie w Niem­czech w epoce cyfrowej : ciągłość i zmiana / Krystyna Hudzik ; Stowa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Polskich. – Wyd. I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2017.
Sygn. 164663pb
Dla historii najnow­szej, czyli od momentu zjed­no­czenia Niemiec, nie ma u nas zbyt wielu, a na pewno ogól­nych, opra­cowań. Obraz biblio­te­kar­stwa niemiec­kiego tych ostat­nich lat znamy tylko przez pryzmat opra­cowań szcze­gó­ło­wych, wąsko tema­tycz­nych, wycin­ko­wych. W tym kontek­ście próba podjęta przez Krystynę Hudzik wydaje się niezwykle inte­re­su­jąca i potrzebna, gdyż przez wiele lat związki biblio­te­kar­stwa niemiec­kiego i polskiego były – i pozo­stają – bliskie, co owoco­wało korzy­sta­niem z doświad­czeń niemiec­kich i próbą ich imple­men­tacji na naszym gruncie. Znajo­mość więc realiów, osią­gnięć czy porażek biblio­te­karzy niemiec­kich jest dla nas niezwykle istotna.
Z recenzji dr. hab. Artura Jazdona

Książka w życiu czło­wieka : w poszu­ki­waniu (u)traconej wartości / redakcja naukowa Kata­rzyna Segiet, Kamila Słupska. – Wydanie I. – Poznań : Wydaw­nictwo Naukowe Uniwer­sy­tetu im. Adama Mickie­wicza, 2017.
Sygn. 164679
Twór­czyni polskiej peda­go­giki społecznej Helena Radlińska uważała, iż: Dzięki książkom rozsze­rzamy zasięg swej wiedzy o świecie, potrzebnej dla zrozu­mienia zjawisk, które zachodzą wokoło nas. Poznając obce doświad­czenia uprzy­tom­niamy sobie własne potrzeby, dostrze­gamy zanie­dbanie i niespo­żyt­ko­wane możli­wości działań. Książka nie tylko rozwija inte­lekt, lecz również wpływa na emocje czytel­nika. Ponadto ukazuje stosunek ludzi do siebie, rozwija uczucia huma­ni­styczne (m.in. życz­li­wości, miłości, poświę­cenia). Powinna być zatem, co wyraźnie podkre­ślała wspo­mniana Autorka, podsta­wowym narzę­dziem służącym i pracy zawo­dowej, i pozna­waniu świata na co dzień, powinna stanowić także istotny element gwaran­tu­jący uczest­nictwo w kulturze. Wątki czytel­nicze mają więc długą tradycję w polskiej peda­go­gice społecznej, której koncepcja jest wysoce huma­ni­styczna i perso­na­li­styczna, bowiem w jej centrum znaj­duje się czło­wiek i troska o rozbu­dzenie jego twór­czej aktyw­ności indy­wi­du­alnej oraz społecznej. Niniejsza mono­grafia wielo­au­torska ma służyć ich przy­po­mnieniu, zaak­cen­to­waniu ważności oraz refleksji nad aktu­alnym postrze­ga­niem istoty obco­wania z lite­ra­turą (w nawią­zaniu tak do teorii z zakresu rozma­itych nauk i dyscy­plin, jak i do prak­tyki).

Okładka jako część doku­mentu na przy­kła­dzie płyty gramo­fo­nowej w ujęciu biblio­lo­gicznym = Cover as a part of docu­ment by example on gramo­phone record in biblio­lo­gical perspec­tive / Jakub Maciej Łubocki. – Wyd. I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2017.
Sygn. 164705pb

W niniej­szej pracy podjęto próbę uporząd­ko­wania, krytycz­nego omówienia i usys­te­ma­ty­zo­wania zagad­nień doty­czą­cych okładek (przede wszystkim płyt gramo­fo­no­wych i książek) z perspek­tywy biblio­lo­gicznej.
Prze­gląd i omówienie różnych dotych­cza­so­wych ujęć poru­szanej proble­ma­tyki dopro­wa­dziły do sfor­mu­ło­wania kilku autor­skich propo­zycji meto­do­lo­gicz­nych i termi­no­lo­gicz­nych. Nieza­prze­czalną warto­ścią pracy są skru­pu­latne analizy termi­no­lo­giczne, uporząd­ko­wanie i synteza głów­nych zagad­nień zwią­za­nych z tematem, a także wska­zanie perspektyw ich rozwoju, miejsc wyma­ga­ją­cych opra­co­wania lub rewizji. W ten sposób praca stanowi zapro­szenie do dyskusji nad miej­scem i przy­szło­ścią badań okładek w ramach nauk huma­ni­stycz­nych.

Mit dziecka : Korczak, Nietz­sche, Zara­tu­stra / Marta Jaworek. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich : we współpr. z Wydziałem Polo­ni­styki Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego, 2016.
Sygn. 164692

Niniejsza książka nie rości sobie prawa do bycia mono­grafią. Zbyt wycin­kowy jest obszar podję­tych w niej lektur, zbyt ściśle dla tak obszernej i zróż­ni­co­wanej twór­czości obrana perspek­tywa badawcza. Celem przy­świe­ca­jącym pisaniu tej rozprawy było wydo­bycie nietz­sche­anizmu jako tego kontekstu twór­czości Henryka Goldsz­mita, który pozwala wpisać cało­kształt jego dzieła w hory­zont odczytań tak zwanej pierw­szej lite­ra­tury, lite­ra­tury wyso­kiej. W obecnej świa­do­mości czytel­ni­czej lite­racka spuścizna Korczaka jawi się jako kiero­wana głównie do dzieci.
Ze wstępu

Książka i tech­no­logie / redakcja naukowa: Dariusz Kuźmina, Mikołaj Ochmański ; Wydział Dzien­ni­kar­stwa, Infor­macji i Biblio­logii. Uniwer­sytet Warszawski, Polskie Towa­rzy­stwo Biblio­lo­giczne. Oddział Warszawski. – Warszawa : Oficyna Wydaw­nicza ASPRA-JR, 2016.
Sygn. 164723pb

Wraz z upływem tysiąc­leci zmie­niają się formy, sposoby produkcji, rozpo­wszech­niania, promo­wania i wyko­rzy­sty­wania książki. Rozwo­jowi ulegają również tech­no­logie, którym przy­padło i w dalszym ciągu przy­pada odgrywać ważną rolę w proce­sach biblio­lo­gicz­nych. Zwró­cenie uwagi na aspekt tech­niczny i tech­no­lo­giczny pozwala na umiej­sco­wienie książki w prze­mia­nach istot­nych ze względu na rozwój świata, społe­czeństw, mediów.
Ze Wstępu prof. dr hab. Dariusza Kuźminy

Podsu­mo­wując, zebrane w tomie arty­kuły poma­gają spoj­rzeć na rozwój samej książki, jak i badań biblio­lo­gicz­nych, z perspek­tywy relacji między obiektem tychże badań a dostęp­nymi w danym czasie rozwią­za­niami tech­nicz­nymi. Poza zależ­no­ściami oczy­wi­stymi, takimi jak rozwój tech­niki druku, książka bywała i jest przed­miotem oddzia­ły­wania także innych narzędzi czy technik, czy to jako przed­miot mate­rialny wyko­nany z konkret­nego mate­riału, czy obecnie jako obiekt procesów digi­ta­li­zacji bądź sieciowej komu­ni­kacji biblio­lo­gicznej.
Z recenzji dr hab. Małgo­rzaty Kisi­low­skiej

Rozu­mienie świata : o warsz­ta­tach pracy z książką i czytel­ni­kami / Elżbieta Hornowska, Małgo­rzata Kara­sińska, Maria Kulik, Anna Lipińska, Anna Sadowska, Grażyna Sobieska-Szosta­kie­wicz, Magda­lena Sowik, Beata Świderek, Marta Todys, Grażyna Walczewska-Klim­czak ; Polskie Stowa­rzy­szenie Peda­gogów i Anima­torów „Klanza“. – Wyd. 1. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2017.
Sygn. 164715
Przez warsz­taty pracy z książką rozu­miemy aktywne spotkania ludzi z lite­ra­turą, a jedno­cze­śnie ze sobą nawzajem.
Publi­kację kieru­jemy do wszyst­kich, którzy już wyko­rzy­stują aktywne metody w swojej codziennej pracy, ale nadal poszu­kują nowych pomy­słów oraz inspi­racji. Myślimy również o adre­sa­tach porad­nika zacie­ka­wio­nych metodą KLANZY, zain­te­re­so­wa­nych prak­tycz­nymi sposo­bami radzenia sobie z orga­ni­zacją zajęć z książką i czytel­ni­kami, być może planu­ją­cych samo­dzielne prowa­dzenie warsz­tatów. Do takich odbiorców poten­cjalnie należą: biblio­te­karze bibliotek publicz­nych i szkol­nych, nauczy­ciele, studenci kierunków huma­ni­stycz­nych i społecz­nych, rodzice, anima­torzy kultury zatrud­nieni w domach kultury, centrach społecznej aktyw­ności, w księ­gar­niach oraz wszę­dzie tam, gdzie obecna jest książka i jej czytelnik. Poradnik będzie przy­datny pośred­nikom między książką a czytel­ni­kiem, pracu­jącym przede wszystkim z grupami. Inte­gralną częścią publi­kacji jest płyta z nagra­niem czte­rech opowieści. Maria Kulik opowiada baśnie.

Źródło:

sbp​.pl
aspra​.pl
press​.amu​.edu​.pl

Pole­cane nowości na biblio­tecznej półce – styczeń 2019 r.

Pole­cane nowości na biblio­tecznej półce – styczeń 2019 r.

Mózg auty­styczny : podróż w głąb niezwy­kłych umysłów / Temple Grandin, Richard Panek ; tłuma­czenie Krzysztof Mazurek ; konsul­tacja Kinga Woło­szyn, Mateusz Hohol. – Wyd. 2, (dodruk). – Kraków : Coper­nicus Center Press, 2018.
Sygn. 163530

Fascy­nu­jąca podróż do wnętrza auty­stycz­nego umysłu wiedzie przez rozmaite struk­tury mózgowe, geny oraz codzienne doświad­czenia osób auty­stycz­nych i ich opie­kunów. Temple Grandin, sama będąca osobą auty­styczną, poka­zuje, że kluczem do zrozu­mienia autyzmu są zmysły, których odmienne funk­cjo­no­wanie warun­kuje sposób doświad­czania świata. Przy­gląda się różnym typom myślenia, których właściwe wyko­rzy­stanie może prowa­dzić do zdumie­wa­ją­cych rezul­tatów.

Książka uczy osoby auty­styczne, ich rodziny, lekarzy i tera­peutów, jak rozpo­znać i wyko­rzy­stać poten­cjał drze­miący w mózgu auty­stycznym, a pozo­stałym czytel­nikom pozwala lepiej zrozu­mieć funk­cjo­no­wanie umysłu i dzia­łanie mózgu w ogóle.

Krajo­braz cywi­li­za­cyjny, w którym urodziłam się 65 lat temu, był bardzo odmienny od dzisiej­szego. Prze­szliśmy od zamy­kania dzieci z ostrym auty­zmem w zakła­dach lecz­ni­czych do prób zapew­nienia im speł­nio­nego, najlep­szego z możli­wych sposobu życia. W tej książce popro­wadzę czytel­nika krok po kroku przez wszystkie etapy mojej podróży.
Temple Grandin

Absty­nencja czy ogra­ni­czanie picia? : znaczenie zasobów w prze­wi­dy­waniu absty­nencji osób uzależ­nio­nych od alko­holu we wcze­snej fazie zdro­wienia / Robert Modrzyński. – Warszawa : Difin, 2018.
Sygn. 163502, 163503

Dążenie do trwałej absty­nencji bywa celem trudnym do osią­gnięcia bądź wręcz niemoż­liwym, co z kolei skut­kuje często prze­rwa­niem leczenia. Dopusz­czenie możli­wości ogra­ni­czenia picia staje się wyjąt­kowo pożą­daną stra­tegią terapii uzależ­nienia od alko­holu.

Książka, będąca efektem kilku­let­niej pracy badaw­czej, odpo­wiada na pytania:
– Czy można prze­wi­dywać absty­nencję u osób uzależ­nio­nych od alko­holu oraz jak to robić?
– Jakie zasoby odgry­wają kluczową rolę na poszcze­gól­nych etapach zdro­wienia?
– U których osób warto stosować model terapii oparty na absty­nencji, a w stosunku do jakich pacjentów wyko­rzy­stywać podej­ście ogra­ni­czania picia?
To pierwsza w Polsce propo­zycja, wycho­dzącą naprzeciw potrzebom tera­peutów, a otrzy­mane rezul­taty stanowią novum w dzie­dzinie psycho­te­rapii uzależ­nień.

Kompletny program terapii SAZ : dla osób z zabu­rze­niami ze spek­trum autyzmu w wieku rozwo­jowym od 3 do 5 lat : podręcznik tera­peuty zawie­ra­jący mate­riały do nauczania 140 umie­jęt­ności począt­ko­wych krok po kroku / Julie Knapp, Carol­line Turn­bull ; prze­kład: Justyna Zyśk. – Wydanie I. – Gdańsk : Harmonia Univer­salis – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2017.
Sygn. 163504

Kompletny program terapii SAZ (Stoso­wana Analiza Zacho­wania, ang. Applied Beha­vior Analysis – ABA) stwo­rzony dla osób z zabu­rze­niami ze spek­trum autyzmu w wieku rozwo­jowym od około trzech do pięciu lat zawiera wszystko, co jest potrzebne, żeby nauczyć dzieci umie­jęt­ności począt­ko­wych, takich jak: naśla­do­wanie, świa­do­mość wzro­kowo-prze­strzenna, umie­jęt­ności zwią­zane z mową bierną i czynną, a także umie­jęt­ności samo­ob­słu­gowe. Niniejsza książka powstała w oparciu o dowody naukowe i stanowi prze­wodnik dla tera­peutów, jak krok po kroku wyko­rzy­stać SAZ, żeby nauczyć dziecko ponad 140 umie­jęt­ności począt­ko­wych. Program można dosto­sować do potrzeb i zain­te­re­sowań ucznia według wska­zówek zawar­tych w książce. Towa­rzy­sząca książce płyta CD zawiera mate­riały dydak­tyczne potrzebne do prze­pro­wa­dzenia programu, w tym ponad 1000 kart z kolo­ro­wymi obraz­kami, wygodne wersje programów szcze­gó­ło­wych do wydru­ko­wania, formu­larze danych oraz listy zadań. Autorki dora­dzają, jak stwo­rzyć efek­tywne środo­wisko do prze­pro­wa­dzenia terapii SAZ, a także prezen­tują wiele metod dydak­tycz­nych, które zapew­niają sukces w terapii.

Nowe programy eduka­cyjno-tera­peu­tyczne dla I etapu nauczania uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym / Alicja Tana­jewska, Renata Naprawa. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia, 2017.
Sygn. 163510, 163511

Nowe programy eduka­cyjno-tera­peu­tyczne dla I etapu nauczania uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym zostały przy­go­to­wanie z myślą o nauczy­cie­lach specjal­nych ośrodków szkolno-wycho­waw­czych, nauczy­cie­lach szkół maso­wych uczą­cych uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym oraz rodzi­cach tych uczniów.

Programy obej­mują treści kształ­cenia zgodne z podstawą progra­mową zawartą w Rozpo­rzą­dzeniu Mini­stra Edukacji Naro­dowej z dnia 14 lutego 2017 r. Ponadto są ściśle skore­lo­wane z publi­ka­cjami: Karty pracy dla I etapu nauczania uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym (Jest już jesień, Nade­szła zima, Przy­szła wiosna, Nareszcie lato). Umoż­liwi to efek­tywne reali­zo­wanie i moni­to­ro­wanie programu eduka­cyjno-tera­peu­tycz­nego oraz doko­nanie diagnozy rozwoju dziecka z niepeł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym.

Nowe programy eduka­cyjno-tera­peu­tyczne dla II etapu nauczania uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym / Alicja Tana­jewska, Renata Naprawa. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia, 2018.
Sygn. 163512, 163513

Publi­kacja została przy­go­to­wana z myślą o nauczy­cie­lach specjal­nych ośrodków szkolno-wycho­waw­czych, nauczy­cie­lach szkół maso­wych uczą­cych uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym oraz rodzi­cach tych uczniów.

Programy obej­mują treści kształ­cenia zgodne z podstawą progra­mową zawartą w Rozpo­rzą­dzeniu Mini­stra Edukacji Naro­dowej z dnia 14 lutego 2017 r. Ponadto są ściśle skore­lo­wane z publi­ka­cjami: Podróż przez pory roku z kartami pracy. Karty pracy dla II etapu nauczania uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym. Umoż­liwi to efek­tywne reali­zo­wanie i moni­to­ro­wanie programu eduka­cyjno-tera­peu­tycz­nego oraz doko­nanie diagnozy rozwoju dziecka z niepeł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym.

Programy eduka­cyjno-tera­peu­tyczne dla uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym, znacznym i niepeł­no­spraw­no­ścią sprzę­żoną / Alicja Tana­jewska, Renata Naprawa. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia, 2017.
Sygn. 163533, 163534

Programy eduka­cyjno-tera­peu­tyczne dla uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym, znacznym i niepeł­no­spraw­no­ścią sprzę­żoną“ zostały przy­go­to­wane z myślą o nauczy­cie­lach specjal­nych ośrodków szkolno-wycho­waw­czych, nauczy­cie­lach szkół maso­wych uczą­cych uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym, znacznym i niepeł­no­spraw­no­ścią sprzę­żoną oraz rodzi­cach tych uczniów. Programy obej­mują treści kształ­cenia zgodne z podstawą progra­mową zawartą w Rozpo­rzą­dzeniu Mini­stra Edukacji Naro­dowej z dnia 14 lutego 2017 r. Ponadto są ściśle skore­lo­wane z publi­ka­cjami: Śladami pór roku. Karty pracy dla uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym, znacznym i niepeł­no­spraw­no­ścią sprzę­żoną. Umoż­liwi to efek­tywne reali­zo­wanie i moni­to­ro­wanie programu eduka­cyjno-tera­peu­tycz­nego oraz doko­nanie diagnozy rozwoju dziecka z niepeł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną w stopniu umiar­ko­wanym.

Stoso­wanie metody harcer­skiej w drużynie harcerzy / Marek Kamecki. – Wydanie 5. – Warszawa : Nieza­leżne Wydaw­nictwo Harcer­skie, 2017.
Sygn. 163522

Drugie już z w NWH wydanie znako­mi­tego, konkretnie, żywo i z humorem napi­sa­nego podręcz­nika dla druży­no­wych.

Doświad­czony instruktor, druży­nowy i orga­ni­zator wielu kursów instruk­tor­skich, dzieli się swą wiedzą, doświad­cze­niami i prze­my­śle­niami na temat prowa­dzenia drużyny harcer­skiej, skutecz­nego wycho­wania chłopców i zasto­so­wania najlep­szej spraw­dzonej metody wycho­waw­czej: metody harcer­skiej.

To książka ważna także dla byłych druży­no­wych, pełnią­cych dziś inne funkcje w harcer­stwie — żeby im przy­po­minać, iż pracują dla druży­no­wych…

Sztuka wycho­wania czyli Jak pomóc dziecku i zadbać o siebie / Agnieszka Wróbel. – Malec ; Bielsko-Biała : Peef Media, 2017.
Sygn. 163524

To nowy poradnik Agnieszki Wróbel, psycho­te­ra­peutki, autorki m.in. best­sel­lera „Aser­tyw­ność na co dzień…“. Książka przy­ja­znym i zrozu­miałym języ­kiem podpo­wiada jak wychować odważne i twórcze dziecko, które wyro­śnie na aser­tyw­nego, szanu­ją­cego siebie i innych doro­słego.

Sztuka wycho­wania, czyli jak pomóc dziecku i zadbać o siebie“ to poradnik dla rodziców i wycho­wawców, który zain­spi­ruje cię do wypra­co­wania własnej postawy w relacji z dziec­kiem. Książka podzie­lona jest na 3 części. W części 1 dowiesz się jakie są praw­dziwe potrzeby dziecka. Część 2 pomoże ci uniknąć tego co może zaszko­dzić relacji z dziec­kiem. Część 3 zawiera wska­zówki – co warto zasto­sować, żeby było lepiej.

Mutyzm wybiórczy w prak­tyce tera­peu­tycznej : terapie szyte na miarę / Joanna Bala, Monika Cabała, Klaudia Giese-Szczap, Aneta Kiepiela-Koperek, Jadwiga Miękina-Pindur, Iwona Młynarska, Alicja Pilch, Sylwia Szczę­śniak, Kata­rzyna Szyszka. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2017.
Sygn. 163529

Książka przed­stawia doświad­czenia tera­peutów i ich różne spoj­rzenia na terapię w muty­zmie wybiór­czym. Opisuje formy, tech­niki i metody pracy z dziećmi z tym zabu­rze­niem. Autorki wyko­rzy­stują zróż­ni­co­wane formy tera­peu­tyczne i „szyją terapie na miarę dziecka”, a także podkre­ślają, że z wielu metod tera­peu­tycz­nych należy stwo­rzyć tę jedną, „własną” – indy­wi­du­alną dla konkret­nego dziecka z muty­zmem wybiór­czym. […] Przed­sta­wiają przy­padki dzieci na różnych etapach rozwo­jo­wych: dwulet­niej dziew­czynki uczęsz­cza­jącej do żłobka, pacjentów w wieku przed­szkolnym i wcze­snosz­kolnym oraz chłopca w wieku gimna­zjalnym. Ukazanie skali zabu­rzenia wśród dzieci jest ogromnie ważne dla logo­pedów, psycho­logów, peda­gogów i rodziców. Mutyzm może bowiem pojawić się nieza­leżnie od wieku dziecka, przeżyć, środo­wiska i miejsca.

Publi­kacja prezen­tuje wiele unika­to­wych i bardzo cieka­wych propo­zycji oddzia­ływań, które opie­rają się na szero­kiej lite­ra­turze przed­miotu oraz pogłę­bio­nych przez analizę rozwią­za­niach prak­tycz­nych. […] Należy czerpać jak najwięcej z wiedzy i doświad­czenia specja­li­stów prowa­dzą­cych diagnozę i terapię mutyzmu wybiór­czego, którzy repre­zen­tują różne ośrodki tera­peu­tyczne w Polsce, co podkreśla wagę podjętej tutaj proble­ma­tyki.
Z recenzji dr Moniki Kozery-Wierz­choś

Wycho­wanie i wspie­ranie rozwoju małych dzieci w domu, żłobku i przed­szkolu / pod redakcją Anny Mikler-Chwa­stek. – Warszawa : Difin, 2017.
Sygn. 163536

Książka jest prze­zna­czona dla rodziców, nauczy­cieli i opie­kunów małych dzieci. Mogą oni zapo­znać się z normami rozwo­jo­wymi doty­czą­cymi dzieci w wieku ponie­mow­lęcym i przed­szkolnym, a także poznać metody i formy wspie­rania rozwoju.

Autorzy przy­bli­żają kwestie zwią­zane ze wspo­ma­ga­niem rozwoju umysło­wego, zdoby­wa­niem umie­jęt­ności społeczno-emocjo­nal­nych, kompe­tencji w zakresie moto­ryki małej i dużej, poro­zu­mie­wania się, samo­dziel­nego rozwią­zy­wania problemów, naby­wania umie­jęt­ności samo­ob­słu­go­wych. Poru­szono tematy zawią­zane z wycho­wa­niem małych dzieci w rodzinie, żłobku i przed­szkolu a także w rodzi­nach zastęp­czych, domach dziecka i rodzin­nych domach. Czytelnik znaj­dzie też odpo­wiedzi na pytania doty­czące mediów w wycho­waniu dzieci, pozna nie tylko korzyści, ale też zagro­żenia.

Część książki dotyczy orga­ni­zacji pomocy psycho­lo­giczno-peda­go­gicznej, współ­pracy z rodziną małego dziecka oraz współ­pracy rodziców i nauczy­cieli ze specja­li­stami.

Zabawa : o uczeniu się, zaufaniu i życiu pełnym entu­zjazmu / André Stern ; z języka niemiec­kiego prze­ło­żyła Barbara Niedź­wiecka. – Gliwice : Wydaw­nictwo Element, 2018.
Sygn. 163537, 163538

Autor, który nigdy nie chodził do szkoły, prze­ko­nuje, że zabawa jest najsku­tecz­niej­szym narzę­dziem do uczenia się, a rozwój dziecka leży w jego naturze. Zachęca więc do bezwa­run­ko­wego zaufania dziecku. Zamiast stan­da­ry­zacji i rywa­li­zacji, poka­zuje niesa­mo­witą siłę swobodnej zabawy, dzięki której dziecko może rozwijać się w indy­wi­du­alny sposób i we własnym tempie.
W tej książce André Stern poka­zuje, jak dzięki zabawie Twoje dziecko może uczyć się naprawdę skutecznie. Jego przekaz wypływa z dorobku jego ojca Arno, który od ponad sześć­dzie­sięciu lat nieprze­rwanie pracuje z dziećmi, a także z jego osobi­stego doświad­czenia dzie­ciń­stwa bez szkoły, które pozwo­liło mu opanować umie­jęt­ności od czytania, pisania i liczenia przez naukę pięciu języków, progra­mo­wania i astro­nomii po profe­sjo­nalną grę na instru­mencie, kompo­no­wanie muzyki i lutnictwo.

Zabawa pozwala dziecku nawiązać kontakt z codzien­no­ścią, z sobą samym i ze światem. Przez nią prze­ja­wiają się jego skłon­ności, poten­cjał, a także głębokie wewnętrzne pragnienia. Swobodna zabawa daje dziecku głębokie poczucie speł­nienia“.
André Stern

Kodo­wanie na dywanie : w przed­szkolu, w szkole i w domu / Anna Świć. – Opole : Wydaw­nictwo Nowik, 2017.
Sygn. 163546

Gdzie się ukrył kod? Jak go znaleźć? Co on właściwie oznacza? Jak go stwo­rzyć? Coraz częściej temat kodo­wania, progra­mo­wania prze­wija się w rozmo­wach rodziców, nauczy­cieli, w mediach. Od wrze­śnia 2017 nauką progra­mo­wania objęci zostaną wszyscy uczniowie szkół podsta­wo­wych. Jak mogą wyglądać takie zajęcia? Czy zawsze do ich prze­pro­wa­dzenia niezbędny jest sprzęt kompu­te­rowy? Abso­lutnie nie, podsta­wowe zagad­nienia progra­mi­styczne można wdrażać podczas zabaw bazu­ją­cych na aktyw­ności uczniów – bez użycia tabletów, smart­fonów czy kompu­terów. Zabawy wpro­wa­dza­jące dzieci w świat kodo­wania sprawdzą się zarówno w przed­szkolu, szkole jak i w domu, trzeba je tylko starannie dobrać do potrzeb i możli­wości rozwo­jo­wych dzieci.

Jesteś nauczy­cielem i boisz się wpro­wa­dzać elementy kodo­wania, a może rodzicem, który chciałby spró­bować kodo­wania razem z dziec­kiem? Myślę, że ta książka będzie odpo­wie­dzią na Twoje potrzeby. Każdy rozdział to propo­zycja zabaw z wyko­rzy­sta­niem innego mate­riału dydak­tycz­nego. Zabawy pogru­po­wałam i ozna­czyłam symbo­lami, dzieląc je na odpo­wiednie dla dzieci w wieku przed­szkolnym, uczniów klas 1 – 3 i zabawy do wyko­rzy­stania w domu, z rodzi­cami. Należy pamiętać jednak, że podział jest umowny, przy­go­to­wany na bazie uśred­nio­nych możli­wości dzieci w danym wieku, nie uwzględnia specy­fiki danej grupy, potrzeb i możli­wości rozwo­jo­wych konkret­nego dziecka, warto więc przej­rzeć wszystkie propo­zycje aktyw­ności i wybrać te, które będą najle­piej odpo­wiadać naszym potrzebom.

Zachęcam również do potrak­to­wania zapro­po­no­wa­nych przeze mnie zabaw jako bazy, która może być mody­fi­ko­wana w dowolny sposób. Ostatni rozdział prze­zna­czyłam na zabawy wpro­wa­dza­jące dzieci do pracy z wyko­rzy­sta­niem kompu­terów, to taki łącznik między „kodo­wa­niem na dywanie”, a pracą w apli­ka­cjach table­to­wych lub na kompu­terze.
Drogi Czytel­niku, mam nadzieję, że znaj­dziesz tu coś dla siebie.”
Anna Świć

Źródło:
www​.difin​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.nwh​.com​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.ccpress​.pl
www​.wydaw​nic​two​ele​ment​.com​.pl
www​.nowik​.com​.pl
www​.nwh​.com​.pl
www​.ccpress​.pl

Nowości wydaw­nicze o Bydgoszczy w zbio­rach biblio­teki

Nowości wydaw­nicze o Bydgoszczy w zbio­rach biblio­teki

Z lotu ptaka : Bydgoszcz na foto­grafii lotni­czej w latach 1911 – 1945 / Krzysztof Droz­dowski. – Wydanie I. – Warszawa : Agencja Wydaw­nicza CB, 2018.
Sygn. 165822p

Publi­kacja albu­mowa „Z lotu ptaka. Bydgoszcz na foto­gra­fiach lotni­czych 1911 – 1945” to kolejna publi­kacja przy­go­to­wana przez młodego, ale już mają­cego pokaźny dorobek bydgo­skiego pasjo­nata historii, Krzysz­tofa Droz­dow­skiego. Autor kolejny raz podjął się opra­co­wania tematu, który do tej pory nie znalazł uznania w środo­wisku akade­mickim. Zebrał ponad 50 zdjęć lotni­czych do tej pory niezna­nych i nie publi­ko­wa­nych. Wiele z nich autor odna­lazł podczas żmudnej kwerendy archi­walnej, kilka­na­ście udostęp­nili prywatni kolek­cjo­nerzy. Książka została podzie­lona na 5 rozdziałów, co nie tylko ułatwia opis okolicz­ności wyko­nania prezen­to­wa­nych zdjęć, ale pozwala także na chro­no­lo­giczne postrze­ganie zmian urba­ni­stycz­nych w Bydgoszczy. Do książki dołą­czona została płyta CD zawie­ra­jąca wszystkie opubli­ko­wane zdjęcia, co pozwoli zain­te­re­so­wanym osobom powięk­szyć ich obraz na kompu­te­rach i dokład­niej anali­zować wybrane frag­menty zabu­dowy miasta.

Bydgoska archi­tek­tura mili­tarna w latach 1772 – 1945 / Krzysztof Droz­dowski. – Wydanie 1. – Warszawa : Agencja Wydaw­nicza Cinde­rella Books Andrzej Zasieczny, 2017.
Sygn. 163925pb

Po okresie upadku Bydgoszczy i całko­witej degra­dacji mili­tarnej miasta na skutek potopu szwedz­kiego (1655 – 1656) ponowny jego rozkwit rozpo­czął się w 1772 r. po przy­łą­czeniu do króle­stwa Prus. W celu ujarz­mienia nowych terenów wschod­nich władca Prus usta­nowił w Bydgoszczy stały garnizon wojskowy. Począt­kowo nie był on zbyt liczny, lecz od połowy XIX wieku do miasta prze­no­szono coraz więcej jedno­stek piechoty, kawa­lerii i arty­lerii. W celu zapew­nienia kadrze oficer­skiej i żołnie­rzom odpo­wied­nich warunków byto­wych stop­niowo wzno­szono kolejne kompleksy kosza­rowe, maga­zyny i inne obiekty infra­struk­tury, a także urzą­dzano place ćwiczeń. Zakres i tempo inwe­stycji mili­tar­nych w Bydgoszczy znacznie zwięk­szył się po 1871 r., kiedy to armii pruskiej przy­dzie­lono dodat­kowe środki finan­sowe uzyskane z kontry­bucji nało­żonej na Francję, która prze­grała wojnę z Prusami (1870 – 1871). Kolejne obiekty mili­tarne w mieście zbudo­wano tuż przed i w trakcie I wojny świa­towej, m.in. gmach Szkoły Wojennej i 10 hangarów na lotnisku wojskowym. W okresie II Rzeczy­po­spo­litej głównym zmar­twie­niem władz wojsko­wych były remonty i moder­ni­zacje odzie­dzi­czo­nych po Niem­cach koszar i innych obiektów. Nowe inwe­stycje obej­mo­wały głównie budynki miesz­kalne dla kadry zawo­dowej i m.in. siedzibę dla Ekspo­zy­tury nr 3 Oddziału II Sztabu Głów­nego WP.
Wyda­wa­łoby się, że odna­le­zienie i opisanie ogromnej ilości obiektów mili­tar­nych na terenie Bydgoszczy, zbudo­wa­nych w latach 1772 – 1945, dziś po części już nie istnie­ją­cych, prze­kracza możli­wości jednego czło­wieka. Otóż twierdzę, że tak – to wiedzą zawo­dowi histo­rycy i dlatego żaden z nich nie podjął się tego zadania. Ale Krzysztof Droz­dowski jest pasjo­natem, miło­śni­kiem historii Bydgoszczy i Pomorza i zapewne nie wiedział, że rozpo­czy­nając groma­dzenie mate­riałów do mono­grafii Bydgoska archi­tek­tura mili­tarna 1772 – 1945 podej­muje się – w opinii leni­wych, zeżar­tych przez rutynę zawo­do­wych histo­ryków – zadania niewy­ko­nal­nego. Dzięki pomocy wielu życz­li­wych osób z Archiwum Państwo­wego w Bydgoszczy, Rejo­no­wego Zarządu Infra­struk­tury w Bydgoszczy, Centralnej Biblio­teki Wojskowej, Central­nego Archiwum Wojsko­wego i biura Miej­skiego Konser­wa­tora Zabytków w Bydgoszczy dotarł do niezna­nych dotąd mate­riałów doku­men­tal­nych, map, szkiców i zdjęć. W książce wydru­ko­wane one są w postaci czarno-białej, ale na dołą­czonej płytce CD mapy, szkice i zdjęcia znaj­dują się w postaci orygi­nalnej (wiele jest barw­nych) i można je sobie dokładnie obej­rzeć na moni­torze kompu­tera.

Nekro­polie i miejsca pamięci w regionie kujawsko-pomor­skim / pod red. Walde­mara Rozyn­kow­skiego, Małgo­rzaty Strze­lec­kiej, Michała Targow­skiego. – Toruń : Wydaw­nictwo Naukowe Uniwer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika, 2017.
Sygn. 165475

Niniejsza publi­kacja stanowi konty­nu­ację bogatej polskiej tradycji, w której toruńscy histo­rycy, badacze dziejów regionu kujawsko-pomor­skiego, popu­la­ry­zując najnowsze wnioski ze swoich badań, podej­mują dyskusję z prak­ty­kami, meto­dy­kami i nauczy­cie­lami w celu poszu­ki­wania jak najlep­szych sposobów upowszech­niania dorobku nauko­wego w prak­tyce szkolnej oraz życiu codziennym społecz­ności lokalnej. W części pierw­szej badacze epoki średnio­wiecza, XIXXX w. skon­cen­tro­wali swoją uwagę na przed­sta­wieniu proble­ma­tyki „miejsc pamięci” z perspek­tywy obiektów średnio­wiecz­nych regionu, toruń­skich nekro­polii oraz miejsc zwią­za­nych z ekster­mi­nacją miesz­kańców Pomorza Gdań­skiego podczas II wojny świa­towej. Na część drugą złożyły się teksty napi­sane przez nauczy­cieli, przy­czynki badawcze autor­stwa młodych histo­ryków oraz wypo­wiedzi osób społecznie zaan­ga­żo­wa­nych w ochronę cmen­tarzy w regionie kujawsko-pomor­skim.
Ze Wstępu

Tajem­nica Doliny Śmierci : droga do prawdy : Bydgoszcz-Fordon 1939 – 2018 / Krzysztof Droz­dowski. – Wydanie I. – Warszawa : Agencja Wydaw­nicza CB, 2018.
Sygn. 165775p, 165776

Dolina Śmierci w Fordonie, dziel­nicy Bydgoszczy, kryje wiele tajemnic. Pomimo upływu 73 lat od zakoń­czenia II wojny świa­towej nie znamy nazwisk wszyst­kich ofiar rozstrze­la­nych tam przez Niemców jesienią 1939 roku. Zbrod­nia­rzami byli w więk­szości Niemcy, którzy do 1.09.1939 roku miesz­kali w Polsce i mieli polskie obywa­tel­stwo, nierzadko byli sąsia­dami i znajo­mymi ofiar. Mordercy byli człon­kami Selb­st­schutzu (pol. Samo­obrona) i aresz­to­wali, a następnie zabi­jali Polaków, których jeszcze przed wojną uznano za wrogów państwa niemiec­kiego i umiesz­czono na listach śmierci (listy proskryp­cyjne). Do dnia dzisiej­szego sprawcy nie zostali rozli­czeni z popeł­nio­nych zbrodni. W dodatku tak umie­jętnie zatarli za sobą ślady, o czym pisze Krzysztof Droz­dowski, że więk­szości z nich nie znamy z imienia i nazwiska.
Czy po zakoń­czeniu wojny, w 1945 roku, teren fordoń­skiej Doliny Śmierci był wyko­rzy­sty­wany przez UBNKWD do likwi­dacji niewy­god­nych osób? Czy prowa­dzono tam ekshu­macje, na temat których nie zacho­wały się żadne doku­menty, a jedynie relacje świadków? Dlaczego dopiero po dwóch latach, w 1947 roku, rozpo­częto w Dolinie Śmierci ekshu­macje?
I najważ­niejsze pytanie! Czy 8 maja 1947 roku Urząd Bezpie­czeń­stwa nakazał natych­mia­stowe zakoń­czenie prowa­dzo­nych prac ekshu­ma­cyj­nych w obawie przed ujaw­nie­niem swoich zbrodni z 1945 roku? Czy jeśli tak było, to nadal stąpamy po kościach naszych boha­terów? W takim razie, ilu ich jeszcze leży zapo­mnia­nych w ziemi? Co się stało z depo­zy­tami rzeczy znale­zio­nych w trakcie ekshu­macji? Czy prowa­dzone przez IPN od kwietnia 2018 roku śledztwo dopro­wadzi do poznania praw­dziwej liczby ofiar? Dlaczego tak długo zwle­kano ze wzno­wie­niem tego śledztwa, które prowa­dzono w 1967 roku i wkrótce zawie­szono? Czy starano się ukryć niewy­godne fakty? Co się stało z niemiec­kimi zbrod­nia­rzami po zakoń­czeniu wojny? Na to i wiele innych pytań Krzysztof Droz­dowski stara się odpo­wie­dzieć w niniej­szej publi­kacji.

Źródło :
wydaw​nictwo​.umk​.pl
cbwy​daw​nictwo​.home​.pl

Wybrane nowości w zbio­rach – grudzień 2018 r.

Wybrane nowości w zbio­rach – grudzień 2018 r.

Psycho­logia nauczania czyli Jak skutecznie prowa­dzić szko­lenia, zarzą­dzać grupami i wystę­pować przed publicz­no­ścią / Mateusz Grze­siak. – Gliwice : Wydaw­nictwo Helion, 2018.
Sygn. 163287, 163288

Wiedza to za mało!
Trzeba jeszcze umieć ją prze­kazać… Ta książka to owoc dwóch dekad doświad­czeń nauczy­ciela, trenera i szko­le­niowca, który w swojej karierze pracował w siedmiu języ­kach, zarówno z małymi, jak i wielo­ty­sięcz­nymi grupami. To efekt nieustan­nego samo­do­sko­na­lenia się, uczenia od najlep­szych, wypad­kowa wspól­nych doświad­czeń, jakie stały się udziałem Mate­usza Grze­siaka i jego uczniów dziś samo­dziel­nych trenerów, szko­le­niowców, nauczy­cieli. To skarb­nica otwarta na każdego, kto rozumie nauczanie jako pracę i misję, której celem jest poma­ganie innym w zdoby­waniu nowych kompe­tencji.

Czytając Psycho­logię nauczania dowiesz się, jak skutecznie prze­ka­zywać posia­daną wiedzę. Poznasz skuteczne prawdy, którymi kierują się najlepsi prak­tycy zawodu. Zrozu­miesz, czym jest stan trenera i jak zarzą­dzać swoimi emocjami i zacho­wa­niami – jak stać i siedzieć, jak mówić, jak się poru­szać, jak prze­ka­zywać uczucia etc. Odkry­jesz narzę­dzia, które pozwa­lają szyb­ciej i efek­tyw­niej prze­ka­zywać uczest­nikom infor­macje doty­czące budo­wania ćwiczeń i mate­riałów szko­le­nio­wych. Zoba­czysz, na czym polega współ­praca z publicz­no­ścią, jakie problemy poja­wiają się na linii grupa – trener i dowiesz się, jak je rozwią­zywać. Opanu­jesz zasady logi­styki szkoleń oraz reguły szko­le­nio­wego biznesu. Dzięki tej książce nauczysz się uczyć, szcze­gólnie gdy przed­sta­wioną teorię wesprzesz prak­tycz­nymi ćwicze­niami, których znaj­dziesz tu wiele.

Wysoko wraż­liwi / Elaine N. Aron ; prze­kład Józef Biecki, Dariusz Rossowski. – Łódź : Feeria Wydaw­nictwo – Wydaw­nictwo JK, 2017.
Sygn. 163313

Wyjąt­kowa książka o emocjach, zacho­wa­niach i rela­cjach społecz­nych osób wysoko wraż­li­wych. Po raz pierwszy w Polsce!

Czy jesteś wraż­liwcem? Więk­szość z nas od czasu do czasu odczuwa przy­tło­czenie światem swoich emocji, jednak osoby, o których mowa, żyją tak na co dzień. Autorka – psycho­te­ra­peutka, sama będąca też osobą wysoko wraż­liwą – poka­zuje, jak ziden­ty­fi­kować tę cechę u siebie, jak sobie z nią radzić oraz jak ją wyko­rzy­stać (tak!) w różnych sytu­acjach życio­wych.

Książka zawiera:
• test pozwa­la­jący wykryć u siebie okre­ślone aspekty wyso­kiej wraż­li­wości
• metody na postrze­ganie swojej prze­szłości w pozy­tywnej perspek­tywie, umac­nia­jącej poczucie własnej wartości
• przy­kłady wpływu wyso­kiej wraż­li­wości na pracę zawo­dową i relacje osobiste
• sposoby radzenia sobie z nadmiernym pobu­dze­niem
• wska­zówki, kiedy warto zwrócić się o pomoc do specja­listy

Ta doniosła książka (…) poka­zuje nowy sposób postrze­gania siebie, pozwala odetchnąć z ulgą i zyskać mocne poczucie swego miejsca wśród ludzi.“
John Gray, autor best­sel­lera „Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus“

Ta prze­ni­kliwa analiza funda­men­tal­nego wymiaru ludz­kiej natury jest lekturą obowiąz­kową. Zrów­no­wa­żona prezen­tacja zagad­nień przez autorkę wska­zuje, jak można odejść od trak­to­wania wyso­kiej wraż­li­wości jako wady, a prze­mienić ją w swoją zaletę.“
Philip G. Zimbardo, autor best­sel­lera „Nieśmia­łość“ oraz wielo­to­mo­wego podręcz­nika „Psycho­logia“

Reforma oświaty – prak­tyczne rady : 38 zmian w ustawie o systemie oświaty, 30 plano­wa­nych nowości w Karcie Nauczy­ciela, 29 problemów doty­czą­cych reformy z rozwią­za­niami / Bożena Winczewska, Wanda Pakul­nie­wicz, Dariusz Skrzyński, Leszek Zaleśny ; [redaktor publi­kacji Agnieszka Stebelska]. – Warszawa : Oświata Grupa Wydaw­nicza – Wydaw­nictwo Wiedza i Prak­tyka, copy­right 2018.
Sygn. 163331

Mate­riał opisuje nowe zadania dyrek­tora, nauczy­cieli oraz organów szkoły zwią­zane z wpro­wa­dze­niem nowych prze­pisów oświa­to­wych. Publi­kacja szcze­gó­łowo omawia reformę oświaty, nową ustawę Prawo oświa­towe oraz jak ona powią­zana jest z obowią­zu­jącą do wrze­śnia ustawą o systemie oświaty. Ekspert zebrał konkretne wątpli­wości i pytania dyrek­torów szkół i udziela na nie szcze­gó­łowej odpo­wiedzi – opisuje krok po kroku zasady postę­po­wania, ważne terminy w nowym roku szkolnym, nowe kompe­tencje organów. Publi­kacja pozwoli Państwu usys­te­ma­ty­zować wiedzę oraz wskaże gotowe, prak­tyczne i prawi­dłowe rozwią­zanie.
Książka „Reforma oświaty – prak­tyczne rady“ to kompen­dium wiedzy doty­czące nowych prze­pisów oświa­to­wych – tych, które dopiero zaczną obowią­zywać od 1 wrze­śnia 2017 r. oraz tych, które weszły już w życie. Publi­kacja zawiera szcze­gó­łowo omówione zmiany w Karcie Nauczy­ciela oraz ustawie o systemie oświaty i ustawie Prawo oświa­towe, oraz odpo­wiedzi na wątpli­wości i problemy dyrek­torów zwią­zane z nowymi prze­pi­sami. Eksperci odpo­wia­dają na 29 pytań dyrek­torów szkół z każdej dzie­dziny jej pracy, w związku z reformą oświaty.

Nasto­latki pod lupą : poznaj, by zrozu­mieć / Alek­sandra Piotrowska & Ewa Świer­żewska. – Warszawa : Wydaw­nictwo Zielona Sowa, copy­right 2017.
Sygn. 163428
Nasto­latki pod lupą to kolejna, po best­sel­le­rowej pozycji Szczę­śliwe dziecko, książka Dr Alek­sandry Piotrow­skiej kiero­wana do rodziców i opie­kunów. Tym razem znana psycholog w rozmowie z Ewą Świer­żewską pomaga zrozu­mieć nasto­latka, którym stało się nasze dziecko. Okres dojrze­wania to wyjąt­kowy czas, w którym potrzeby młodego czło­wieka rady­kalnie się zmie­niają. Ewoluują relacje z rówie­śni­kami, ale przede wszystkim z rodzi­cami i rodzeń­stwem. Poja­wiają się problemy, z którymi rodzicom, a także samym nasto­latkom, trudno sobie radzić. Wśród poru­sza­nych tematów znalazły się między innymi takie zagad­nienia jak: rozwój psycho­sek­su­alny, moty­wo­wanie, odpo­wie­dzial­ność, konse­kwencja w dzia­łaniu, zabu­rzenia odży­wania, auto­ry­tety, rozwi­janie zain­te­re­sowań, czy aktyw­ność spor­towa.
Czytel­nicy znajdą w tej książce odpo­wiedzi na poja­wia­jące się w ich głowach pytania.
Dr Alek­sandra Piotrowska w przy­stępny sposób wyja­śnia przy­czyny pewnych postaw i czasem niepo­ko­ją­cych zachowań, poka­zuje również możliwe rozwią­zania.
Ta książka na pewno pomoże zrozu­mieć nasto­latka. Ta książka pomoże dotrzeć do nasto­latka i nawiązać poro­zu­mienie.

12 wyjąt­ko­wych postaci : polscy autorzy o marze­niach / zilu­stro­wała Eluta Kidacka ; [redakcja Anna Belter]. – Poznań : Publicat, cop. 2018.
Sygn. 163434

Dzieci mają marzenia. W wyobraźni osią­gają wielkie cele, są zwycię­skie, radosne, wyjąt­kowe. Warto te emocje pielę­gnować, zachęcać do dzie­lenia się opowie­ściami o marze­niach, towa­rzy­szyć dzie­ciom w grze wyobraźni. Na tym gruncie buduje się poczucie własnej wartości i świa­do­mość, że nawet ambitne cele są osią­galne.
Dwunastu autorów napi­sało 12 opowieści o… marze­niach. O tym, jak mali stawali się Wiel­kimi. Zdoby­wali sławę i uznanie.
Zanim jednak zostali sław­nymi Polkami i Pola­kami, byli dziećmi – jak czytel­nicy tej książki.
Historie boha­terów inspi­rują do stawiania sobie celów i sięgania do gwiazd.
W książce znaj­dziecie 12 opowia­stek o dzie­ciń­stwie i młodości wyjąt­ko­wych Polek i Polaków, którzy swoim życiem udowod­nili, że warto reali­zować swoje marzenia, że czasami trzeba iść pod prąd albo pod górkę, walczyć z prze­ciw­no­ściami losu, aby poczuć i zachwycić się światem.
Prze­czy­tacie o ludziach niezwy­kłych – odważ­nych, wytrwa­łych, silnych, cier­pli­wych, utalen­to­wa­nych, odda­nych, goto­wych na poświę­cenia, z głowami pełnymi marzeń i fantazji. O ludziach kocha­ją­cych życie, którzy pozo­sta­wili nam tak wiele.

Dziecko afatyczne w szkole i przed­szkolu : poradnik dla nauczy­cieli / redakcja: Anna Paluch, Elżbieta Drew­niak-Wołosz. – Gliwice : Wydaw­nictwo Komlogo, 2017.
Sygn. 163437

Prezen­to­wana publi­kacja jest wyni­kiem pracy zespołu osób od wielu lat zajmu­ją­cych się proble­ma­tyką dzieci afatycz­nych. Specy­ficzne zabu­rzenie, doty­czące głównie rozwoju mowy i spraw­ności języ­kowej, o którym mowa w podręcz­niku, ma istotny wpływ na proces uczenia się dziecka. W różnym stopniu ujawnia się w toku rozwoju dziecka, towa­rzy­sząc mu zwykle przez całe życie. Wiedza o niedo­kształ­ceniu mowy o typie afazji (specy­ficznym zabu­rzeniu języka) jest nie wystar­cza­jąco rozpo­wszech­niona wśród rodziców i nauczy­cieli Ich rolą nie jest diagno­zo­wanie, to pozo­sta­wiamy specja­li­stom. Nato­miast to oni zwykle jako pierwsi zauwa­żają trud­ności dziecka i w głównej mierze wspie­rają je na co dzień.
Prezen­to­wany poradnik jest próbą dialogu specja­li­stów z nauczy­cie­lami i rodzi­cami. Autorki dążyły do stwo­rzenia przej­rzy­stego i czytel­nego obrazu dzieci z niedo­kształ­ce­niem mowy o typie afazji.
Bardzo cennym frag­mentem porad­nika jest mate­riał przy­go­to­wany przez rodziców, którzy zało­żyli i prowadzą Fundację dla Osób z Afazją „Wyrazić siebie”. Ta część porad­nika jest nieza­leżna. Głos rodziców jest dowodem ich zaan­ga­żo­wania w dzia­łania na rzecz poprawy warunków oraz możli­wości diagnozy, terapii i edukacji ich dzieci.

Religia w nowo­cze­snym państwie demo­kra­tycznym – szansa czy zagro­żenie? : analiza sporu libe­rałów i komu­ni­ta­rian / Marta Turkot. – Warszawa : Wydaw­nictwa Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego, 2017.
Sygn. 163452

Analiza dyskusji doty­czą­cych współ­cze­snego znaczenia religii dla demo­kra­tycz­nego państwa oraz jej form i warunków obec­ności w sferze publicznej. Autorka bada reli­gijne i poza­re­li­gijne podstawy państwa konsty­tu­cyj­nego, które znacząco wpły­wają na kondycję tego systemu. Sięgając do najważ­niej­szego sporu w zakresie filo­zofii poli­tycznej, jaki toczył się od lat 70. XX wieku, czyli do sporu między libe­ra­łami a komu­ni­ta­ria­nami doty­czą­cego głównie idei spra­wie­dli­wości w społe­czeń­stwie, stara się rozwinąć aktu­alną pole­mikę i wzbo­gacić ją o nowe argu­menty.

Cyfrowe dzieci : zjawisko, uwarun­ko­wania, kluczowe problemy/ koncepcja: Mariusz Z. Jędrzejko, Agnieszka Saracen, Adam Szwe­dzik ; redakcja naukowa: Sylwe­ster Bębas, Mariusz Z. Jędrzejko, Kaja Kasprzak, Adam Szwe­dzik, Agnieszka Taper. – Warszawa : Oficyna Wydaw­nicza ASPRA-JR, 2017.
Sygn. 163475p, 163476

Mono­grafia wielo­au­torska „Cyfrowe dzieci“ poka­zuje szeroki wachlarz obrazów dzieci, społe­czeń­stwa i edukacji wraz z próbą ich prze­ana­li­zo­wania z różnych perspektyw teore­tycz­nych i empi­rycz­nych. W publi­kacji podkre­ślane są globalne i lokalne oblicza rozwoju dziecka, jego relacji z otocze­niem społecznym (swoistej prze­strzeni eduka­cyjnej), jak również współ­czesne prze­miany teorii i prak­tyki eduka­cyjnej (w poszcze­gól­nych rozdzia­łach prezen­to­wana jest edukacja jako dzie­dzina zabez­pie­czania potrzeb społe­czeń­stwa – jako całości, oraz jako sfera zaspa­ka­jania specy­ficz­nych potrzeb indy­wi­du­al­nych). Można odnieść wrażenie, że szcze­gólnym zamiarem i istotną perspek­tywą teore­tyczno-empi­ryczną (uwidacz­nia­jąca się również w ukła­dzie książki) jest ta, którą okre­ślić można jako społeczno-aksjo­lo­giczną. Autorzy, oprócz głęboko i poprawnie meto­do­lo­gicznie poczy­nio­nych analiz, przy­bli­żają treści o charak­terze reflek­syjno-prze­glą­dowo-opisowym, jak i takie, które mają służyć rozwo­jowi teorii – zwłaszcza z obszaru peda­go­giki społecznej.
dr hab. prof. UZ Miro­sław Kowalski

Książka jest przy­kładem rzetelnej diagnozy zjawiska. Na pozy­tywne podkre­ślenie zasłu­guje rozległa aktyw­ność badawcza i anali­tyczna wszyst­kich autorów opra­co­wania, tym bardziej że analiza wnio­sków i wyników wypły­wa­ją­cych z badań ma duże znaczenie diagno­styczne i prak­se­olo­giczne. Autorzy są nie tylko teore­ty­kami, ale także i prak­ty­kami społecz­nymi, obser­wu­ją­cymi dane zjawiska społeczne, szcze­gólnie w sferze zagad­nień zwią­za­nych z juwen­to­logią i cyber­prze­strzenią. Łączą przy tym kilka ról przy­pi­sy­wa­nych naukowcom w dzie­dzinie nauk społecz­nych, w tym rolę badacza zjawisk społecz­nych, prak­tyka, a także dydak­tyka, o czym się można prze­konać czytając konkluzje.
dr hab. prof. PRz Euge­niusz Moczuk

Depresja u dzieci i młodzieży : poradnik dla rodziców / Sylwia Wale­rych. – Warszawa : Wydaw­nictwo Wiedza i Prak­tyka, 2017.
Sygn. 163483,163484

Depresja to choroba uleczalna, jednak musi być odpo­wiednio wcze­śnie zdia­gno­zo­wana i prawi­dłowo leczona. Niele­czona może prowa­dzić do wielu nega­tyw­nych konse­kwencji, w tym do odebrania sobie życia. Według Świa­towej Orga­ni­zacji Zdrowia (WHO) jest ona najczę­ściej spoty­kanym
zabu­rze­niem psychicznym oraz główną przy­czyną niespraw­ności i niezdol­ności do pracy na świecie. W ciągu całego życia na depresję choruje kilka­na­ście procent popu­lacji osób doro­słych. Zabu­rzenia depre­syjne coraz częściej dotyczą również dzieci i nasto­latków. Niepo­ko­jącym zjawi­skiem jest zwięk­szenie w ostat­nich latach zacho­ro­wal­ności na depresję dzieci i młodzieży, a także obni­żenie wieku poja­wienia się pierw­szego epizodu depre­syj­nego. Aż 20% osiem­na­sto­latków doświad­czyło przy­naj­mniej jednego epizodu depre­syj­nego. Niniejsza publi­kacja stanowi zbiór infor­macji doty­czą­cych zabu­rzeń depre­syj­nych i tematów z nimi zwią­za­nych, takich jak samo­oka­le­czenia i próby samo­bójcze oraz strata i proces żałoby doty­czący dzieci i nasto­latków. Książka prze­zna­czona jest przede wszystkim dla rodziców i opie­kunów, a także dla innych osób zain­te­re­so­wa­nych zabu­rze­niami wieku rozwo­jo­wego.

Edukacja małego dziecka : praca zbio­rowa. T. 11, Nauczy­ciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji / pod redakcją Ewy Ogrodz­kiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelsz­la­eger-Kosturek. – Cieszyn : Wydział Etno­logii i Nauk o Edukacji Uniwer­sy­tetu Śląskiego ; Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2017.
Sygn. 153235p / T. 11, 135236 / T. 11

Tom 11 serii Edukacja małego dziecka, zaty­tu­ło­wany Nauczy­ciel i dziec­ko w dobie kryzysu edukacji, składa się z dwóch części. Teksty mają charakter teore­tyczny, empi­ryczny i prak­tyczny. Stanowią wkład w dyskusję nad stanem edukacji małego dziecka oraz możli­wo­ściami jej mody­fi­kacji zgodnie z uniwer­salnym systemem wartości w perspek­tywie kształ­cenia młodych pokoleń i budo­wania warto­ścio­wego społe­czeń­stwa. W szer­szej perspek­tywie – dotyczą dyle­matów kształ­cenia nauczy­cieli.
W części pierw­szej – Współ­czesny nauczy­ciel wobec zmiany w edukacji – autorzy tekstów podej­mują ważne kwestie zwią­zane z budo­wa­niem auto­ry­tetu nauczy­ciela, ze stylami i meto­dami jego pracy peda­go­gicznej zarówno w przed­szko­lach, jak i szko­łach.
Wycho­dząc naprzeciw potrzebom dzieci, autorzy wska­zują w swoich arty­ku­łach na sposoby ich rozpo­znania oraz uwzględ­niania w prak­tyce peda­go­gicznej. Podkre­ślają wagę właściwej komu­ni­kacji między nauczy­cie­lami, rodzi­cami i dziećmi. Przed­sta­wiają możli­wości wdro­żenia w polskich szko­łach warto­ścio­wych koncepcji i systemów kształ­cenia, mniej lub bardziej znanych w świa­to­wych syste­mach eduka­cyj­nych.
Teksty zawarte w części drugiej, zaty­tu­ło­wanej Rodzic – dziecko – nauczy­ciel w aktu­alnej prze­strzeni wycho­wawczo-eduka­cyjnej, odnoszą się do zagad­nienia współ­pracy rodziców (i rodziny) z nauczy­cie­lami pracu­ją­cymi w przed­szko­lach i szko­łach. Ukazano w nich znaczenie dzie­ciń­stwa spędza­nego w rodzinie, przed­szkolu i szkole oraz wagę udziału rodziców w edukacji dzieci. Przed­sta­wiono dyle­maty rodziców zwią­zane z pójściem dziecka do przed­szkola, podję­ciem przez nie obowiązku szkol­nego oraz ich poglądy na temat osoby nauczy­ciela. Podjęto wątek zmiany w komu­ni­ka­cyjnej prze­strzeni edukacji, a także proble­ma­tykę uwarun­kowań i impli­kacji współ­cze­snego wycho­wania w rodzinie w kontek­ście „zatra­cenia” w cyber­prze­strzeni czy niehar­mo­nij­nego rozwoju dzieci oraz zagad­nienie kryte­riów oceny warunków rozwoju dzieci w rodzinie.
Oddając do rąk Czytel­ników ten tom, wyra­żamy nadzieję, że jego lektura będzie przy­czyn­kiem do podjęcia lub pogłę­bienia badań nad dzie­ciń­stwem i edukacją małego dziecka.
Beata Oelsz­la­eger-Kosturek

Etyczne i społeczne wymiary pracy / redakcja naukowa Ireneusz M. Świtała, Norbert G. Pikuła, Kata­rzyna Białożyt. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2017.
Sygn. 163490

Niniejsza publi­kacja zaty­tu­ło­wana Etyczne i społeczne wymiary pracy. Książka została podzie­lona na trzy główne części.
W pierw­szej części, zaty­tu­ło­wanej Aksjo­lo­giczne wymiary pracy, skon­cen­tro­wano się na takich wiodą­cych zagad­nie­niach aksjo­lo­gicz­nych, jak etyczne zacho­wania pracownika/pracodawcy wobec pracy/w miejscu pracy/wobec pracow­ników, zachowań etycz­nych w kontek­ście problemów społecz­nych ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem bezro­bocia. Ponadto w odnie­sieniu do zjawiska preka­riatu rozwa­żano istotę wartości pracy ludz­kiej i jej godność.
Druga część – Starość i niepeł­no­spraw­ność wobec rynku pracy – podej­muje niezwykle ważne zagad­nienia z perspek­tywy prze­mian społeczno-demo­gra­ficz­nych oraz istoty zatrud­nienia na rynku pracy pracow­ników o różnym stopniu niepeł­no­spraw­ności. W tej części znalazły się zatem teksty autor­stwa Norberta G. Pikuły (Sytu­acja społeczna osób star­szych w kontek­ście rynku pracy) czy Moniki Czerw (Aktyw­ności zawo­dowej osób z niepeł­no­spraw­no­ścią). W tej części skupiono się przede wszystkim na tema­tach odno­szą­cych się do edukacji szcze­gólnie margi­na­li­zo­wa­nych osób na rynku pracy, jakimi są seniorzy. W swoich arty­ku­łach Marta Luty-Michalak i Kata­rzyna Białożyt zajęły się problemem wartości edukacji i wska­zały jej kierunki, możliwe szcze­gólnie do wyko­rzy­stania w cało­ży­ciowym kształ­ceniu do funk­cjo­no­wania na rynku pracy (Life­long lear­ning a akty­wi­zacja zawo­dowa osób w niemo­bilnym wieku produk­cyjnym oraz Znaczenie aktyw­ności eduka­cyjnej osób star­szych w adap­tacji do emery­tury).
Nato­miast ostatnia, trzecia część pracy – najob­szer­niejsza treściowo i nosząca tytuł Przy­go­to­wanie pracow­ników do zmie­nia­ją­cego się rynku pracy – dotyczy zagad­nienia przy­go­to­wania osób w wieku produk­cyjnym do funk­cjo­no­wania w zmie­nia­jącym się rynku pracy i zatrud­nienia. Arty­kuły Marcina Radzi­wołka (Emigracja rodziców jako problem peda­go­giczny), Kata­rzyny M. Stanek (Stres i wypa­lenie zawo­dowe pracow­ników socjal­nych. Konse­kwencje pracy z klientem czy orga­ni­zacji pracy?) oraz Gertrudy Wieczorek i Kata­rzyny Barto­szek (Wsparcie i możli­wości pomocy wete­ranom w Polsce) koncen­trują się na proce­sach przy­go­to­wania pracow­ników służb społecz­nych (peda­gogów, pracow­ników socjal­nych czy psycho­logów) do pracy z poja­wia­ją­cymi się wciąż nowymi sytu­acjami i zjawi­skami, jakich doświad­czają podmioty ich bezpo­śred­nich oddzia­ływań. Czer­piąc z doświad­czeń okresu między­wo­jen­nego, Janusz Kościel­niak zwrócił uwagę na istotne elementy pracy z osobami bezro­bot­nymi, które mogą być adap­to­wane do współ­cze­snej prak­tyki m.in. w zakresie moty­wo­wania do prze­kwa­li­fi­ko­wy­wania się i podej­mo­wania zatrud­nienia [Kwestia bezro­bocia i pomocy bezro­botnym w Polsce w okresu między­wo­jen­nego w pismach pioniera socjo­logii parafii księdza Fran­ciszka Mirka (1893 – 1970)].

Źródło :
www​.helion​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.wydaw​nic​two​fe​eria​.pl
www​.fabry​ka​wiedzy​.com
www​.zielo​na​sowa​.pl
www​.publicat​.pl
www​.komlogo​.pl
www​.wuw​.pl
www​.aspra​.pl

Książka na Dzień Kole­jarza

Książka na Dzień Kole­jarza

25 listo­pada będziemy obcho­dzić, jak co roku, Dzień Kole­jarza. Z tym dniem kojarzą się niewąt­pliwie podróże, dlatego propo­nu­jemy książkę „Między waliz­kami” Pauliny Wilk, pozycję zaku­pioną do Biblio­teki w ramach Naro­do­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa.

Między waliz­kami
Paulina Wilk
Wydaw­nictwo W drodze, 2017

W książce „Między waliz­kami” znalazł się czas na refleksje o tym, czym jest ruch, podróż i przy­pa­try­wanie się światu, ale także na badanie codzien­ności. Z zadzi­wienia codzien­no­ścią, obser­wo­waną na miejscu i w podróży, powstała kolekcja krót­kich form, w których odbi­jają się główne wątki współ­cze­sności, choć ukazy­wane są z osobi­stej, intymnej perspek­tywy.

Frag­ment:
Podróż trwała długo – wystar­cza­jąca długo, by się z innymi pasa­że­rami z prze­działu poznać i polubić. Czasu było dość, by przy­snąć, zbudzić się wśród już znajo­mych twarzy, a nawet poża­łować, że wąsaty pan w zielonym swetrze wysiada, bo tak ciekawie opowiadał. Za Malbor­kiem przy­kle­ja­liśmy twarze do szyby, żeby zoba­czyć zamek. Zawsze z tym samym zachwytem, sien­kie­wi­czowską dumą. Kiedy wsiadał ktoś nowy, był atrakcją, prze­cho­dził szybką akli­ma­ty­zację i stawał się jednym z nas. Spędza­liśmy godziny zwró­ceni twarzami do siebie, otwarci i gotowi do rozmowy. Zaga­dy­wałam obcych doro­słych, a gdy ktoś rozkładał książkę na kola­nach albo zasła­niał twarz krańcem kurtki lub firanki, by zasnąć, tata przy­kładał palec do ust – siedziałam cicho.

Źródło opisu i okładki: www​.wdrodze​.pl

Propo­zycje z <span class="caps">NPRC</span> 2018

Propo­zycje z NPRC 2018

Przed­sta­wiamy niektóre nowości ze zbiorów biblio­teki zaku­pione w ramach Naro­do­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa. Wybór obej­muje lite­ra­turę popu­lar­no­nau­kową, repor­taże, biografie, listy, eseje, porad­niki.

Propo­zycje nie tylko dla biblio­te­karzy

Propo­zycje nie tylko dla biblio­te­karzy

Gry plan­szowe : kompen­dium wiedzy nie tylko dla biblio­te­karza : poradnik / Andrzej Janu­szewski. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2017.
Sygn. 163873, 163874pb

W ostat­nich latach gry plan­szowe stały się w Polsce bardzo popu­larne. Stale rośnie liczba graczy, poja­wiają się nowi wydawcy, sklepy, recen­zenci, blogerzy, a co tydzień swoją premierę ma kilka lub nawet kilka­na­ście nowych tytułów. Rosnąca popu­lar­ność, wyda­wanie coraz więk­szej liczby gier oraz coraz częstsze poja­wianie się tematu plan­szówek w prze­strzeni publicznej spra­wiają, że gry plan­szowe zaczęły również znaj­dywać swoje miejsce w ofercie bibliotek.

Niniejsza broszura przy­go­to­wana została przede wszystkim z myślą o potrze­bach biblio­te­karzy i głównie do nich też jest kiero­wana. Przyda się jednak również innym osobom, którym tema­tyka plan­szówek nie jest obojętna.

Czytel­nicy – zasoby infor­macji i wiedzy : tradycja i prze­miany w czasach kultury cyfrowej / redakcja naukowa Anna Dymmel, Seba­stian Dawid Kotuła ; Instytut Infor­macji Naukowej i Biblio­te­ko­znaw­stwa UMCS. Biblio­teka Główna UMCS. – Lublin : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Marii Curie-Skło­dow­skiej, 2017.
Sygn. 163862pb, 163863

Niniejsza książka podej­muje ważne zagad­nienia doty­czące aktu­al­nych prze­mian w obszarze infor­macji i wiedzy oraz komu­ni­kacji z użyt­kow­ni­kiem bibliotek i infor­macji digi­talnej. Teksty pisane z perspek­tywy badaczy oraz specja­li­stów – biblio­te­karzy i pracow­ników infor­macji – mieszczą się w czte­rech grupach tema­tycz­nych:
1. „Książka, czytelnik/użytkownik. Badania i reko­ne­sanse badawcze”,
2. „Zasoby infor­macji i wiedzy – sposoby orga­ni­zacji”,
3. „Komu­ni­kacja naukowa w dobie cyfrowej”,
4. „Czytel­nicy, użyt­kow­nicy bibliotek i infor­macji – edukacja, usługi, prze­strzeń”.
Autorzy, włączając się w dyskusje teore­tyczne i sygna­li­zując istotne problemy, przed­sta­wiają szereg orygi­nal­nych rozwiązań stoso­wa­nych w prak­tyce. Praca jest również zapro­sze­niem do dalszych dyskusji nad istotą infor­macji i komu­ni­kacji ery cyfrowej z perspek­tywy biblio­logii i infor­ma­to­logii oraz zachętą do dalszej wymiany doświad­czeń prak­tycz­nych.

Insty­tucje kultury jako ośrodki życia społecz­nego / pod redakcją Anny Mierzec­kiej, Elżbiety Barbary Zybert. – Wyd. I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2017.
Sygn. 164053pb, 164054

Podsta­wowa dzia­łal­ność kultu­ralna jak stanowi ustawa o orga­ni­zo­waniu i prowa­dzeniu dzia­łal­ności kultu­ralnej – polega na tworzeniu, upowszech­nianiu i ochronie kultury , a jej formami orga­ni­za­cyj­nymi są m. in. biblio­teki, muzea, domy kultury, galerie sztuki, kina, teatry i filhar­monie. W recen­zo­wanym tomie skupiono się na dzia­łal­ności społecznej wymie­nio­nych insty­tucji – zwłaszcza – bibliotek – która w czasach niepo­kojów socjo­eko­no­micz­nych i rozwar­stwienia społecz­nego jest szcze­gólnie ważna. Zaak­cep­to­wano w nim kwestię istotną dla każdej orga­ni­zacji, tym także tej niedo­cho­dowej, jaką jest koniecz­ność dopa­so­wania się do otoczenia. Tylko bowiem obser­wacja środo­wiska zewnętrz­nego, anali­zo­wanie go pod kątem szans i zagrożeń z niego płyną­cych, poja­wia­ją­cych się mód i trendów, a następnie reago­wanie na nie, pozwala orga­ni­zacji na skuteczne funk­cjo­no­wanie. Czas stabil­ności bibliotek i innych insty­tucji kultury minął bezpow­rotnie. Zmiany społeczne, środo­wi­skowe, tech­no­lo­giczne wywie­rają na nie istotny wpływ. Zapre­zen­to­wane w tomie teksty dają opty­mi­styczny obraz insty­tucji kultury, adap­tu­ją­cych się do środo­wiska zewnętrz­nego, inno­wa­cyj­nych, a w rezul­tacie konku­ren­cyj­nych wobec innych orga­ni­zacji. Publi­kacja będzie cieszyła się zain­te­re­so­wa­niem osób, chcą­cych posze­rzyć swoją wiedzę na temat zadań, dzia­łal­ności oraz społecznej roli współ­cze­snych insty­tucji kultury.

Z recenzji dr hab. Małgo­rzaty Fede­ro­wicz-Kruszew­skiej

U progu czytel­nictwa: zain­te­re­so­wania książką i przy­go­to­wanie czytel­nicze dzieci sześcio­let­nich w ujęciu tempo­ralnym / Małgo­rzata Centner-Guz. – Lublin : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Marii Curie-Skło­dow­skiej, 2017.
Sygn. 164105pb, 164106

Publi­kacja autor­stwa Małgo­rzaty Centner-Guz lokuje się w proble­ma­tyce funk­cjo­no­wania dziecka w złożo­nych prze­strze­niach kultury, spotka­niach z książką i kształ­to­wania zain­te­re­sowań czytel­ni­czych.

Recen­zo­wana książka jest pozycją niezwykle aktu­alną zarówno w kontek­ście teore­tycznym, jak i prak­tycznym. Ponadto podej­mo­wana w publi­kacji tema­tyka ma duże społeczne znaczenie.

Z recenzji dr. hab. Jolanty Andrze­jew­skiej

Obszary wiedzy o biblio­te­kar­stwie / Jacek Wojcie­chowski. – Wyd. I. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2017.
Sygn. 164089pb, 164090

Niniejsza mono­grafia przed­stawia aktu­alny stan wiedzy o biblio­te­kar­stwie z próbą zary­so­wania również nieod­le­głej a możliwej przy­szłości bibliotek. Napi­sana klarownie, w czym umiar­ko­wany aparat naukowy nie stanowi prze­szkody. Zawiera rozbu­do­wany indeks przed­mio­towy.

Wiedza o biblio­te­kar­stwie wciąż ma rację bytu. Jako świa­do­mo­ściowy konstrukt, wyko­rzy­sty­wany w media­cyjnej prak­tyce, jak też kreowany teore­tycznie oraz wykła­dany chociaż nieko­niecznie w pełnej zgodzie i w harmonii: takiej jedno­li­tości ani komplet­ności nie ma.

Zatem to jest teraz wiedza-po-przej­ściach, mocno pokie­re­szo­wana, a nawet mętnie łączona z niebytem, dlatego wymaga rege­ne­racji. I taką próbę tu podej­muję.

ze Wstępu

Źródło :
www​.sbp​.pl
www​.wydaw​nictwo​.umcs​.eu

Książki z dresz­czy­kiem na wieczór hallo­we­enowy!

Książki z dresz­czy­kiem na wieczór hallo­we­enowy!

Na wieczór 31 paździer­nika przy­go­to­wa­liśmy coś dla czytel­ników, którzy lubią się bać!
Nasze propo­zycje to kilka powieści zaku­pio­nych do zbiorów Biblio­teki w ramach Naro­do­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa. Jest to subiek­tywny wybór biblio­te­karzy. W ofercie Biblio­teki jest też wiele innych inte­re­su­ją­cych pozycji książ­ko­wych na dzisiejszy wieczór i nie tylko. Zapra­szamy do czytania!

Laleczki
Anna Snoek­stra
Warszawa : Harper Collins Polska, 2018

Margo
Tarryn Fisher
Kraków : Wydaw­nictwo Sine Qua Non, 2017

Noc
Bernard Minier
Poznań : Dom Wydaw­niczy Rebis, 2018

Siostry
Claire Douglas
Warszawa : Grupa Wydaw­nicza Foksal, 2016

Toń
Marta Kisiel-Małecka
Warszawa : Uroboros – Grupa Wydaw­nicza Foksal Sp. z o.o, 2018

Tam ci będzie lepiej
Ryszard Ćwirlej
Poznań : Czwarta Strona, cop. 2015

Ucieczka
Joanna Opiat-Bojarska
Warszawa : Wydaw­nictwo Czarna Owca, 2018

Źródła okładek:
harper​col​lins​.pl
wsqn​.pl
rebis​.com​.pl
gwfoksal​.pl
czwar​ta​strona​.pl
czar​na​owca​.pl

Dzień Spód­nicy

Dzień Spód­nicy

Dzisiaj, czyli 30 paździer­nika obcho­dzony jest Dzień Spód­nicy. W związku z tym pole­camy książkę pt. „Damy, dzie­wuchy, dziew­czyny. Podróże w spód­nicy” Anny Dziewit-Meller, zaku­pioną do zbiorów Biblio­teki w ramach Naro­do­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa.

Damy, dzie­wuchy, dziew­czyny. Podróże w spód­nicy
Anna Dziewit-Meller

Kraków : Wydaw­nictwo Znak emotikon – Społeczny Instytut Wydaw­niczy Znak, 2018.

Podró­żu­jące damy, dzie­wuchy i dziew­czyny łączą siły i dzielą się swoimi doko­na­niami. Odkryw­czynie i pionierki w końcu głośno opowia­dają swoje historie. W tym numerze:

 • kore­spon­dencja Nellie Bly – repor­terki, która pobiła rekord „W 80 dni dookoła świata”,
 • wywiad z Marią Czaplicką – badaczką Syberii, dobrą znajomą tamtej­szych szamanów,
 • porady dla podróż­ni­czek od Junko Tabei – pierw­szej zdobyw­czyni Mount Everest,
 • portret Saca­gawei – tłumaczki i prze­wod­niczki po Dzikim Zacho­dzie,
 • foto­re­portaż o Walen­tynie Tieriesz­kowej – pierw­szej kobiecie w kosmosie
  …oraz relacje wielu innych kobiet, które prze­mie­rzyły świat wzdłuż i wszerz. Poznaj nasze autorki i tak jak one odkrywaj nowe lądy!

Źródło opisu i okładki: www​.znak​.com​.pl

Między­na­ro­dowy Dzień Mediacji

Między­na­ro­dowy Dzień Mediacji

Dzisiaj obcho­dzony jest Między­na­ro­dowy Dzień Mediacji – dzień, którego prze­słanie nigdy nie traci na aktu­al­ności, bowiem brzmi „warto rozma­wiać”. W związku z tym pole­camy książkę pt. „Media­torka” Ewy Zdunek, zaku­pioną do zbiorów Biblio­teki w ramach Naro­do­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa.

Pasjo­nu­jąca powieść o przed­sta­wi­cielce tak mało znanego zawodu, pełna przej­mu­ją­cych historii z sal sądo­wych, oparta na zawo­do­wych doświad­cze­niach autorki. Nękanie ze strony byłego męża, jego groźby pod adresem dzieci, wyma­ga­jąca praca, brak wsparcia ze strony rodziców, to tylko niektóre wyzwania boha­terki. Musi ona jednak nie tylko stawiać im czoło, ale także pomagać w rozwią­zaniu zawi­kła­nych sytu­acji rodzin­nych w sądzie. Wszak od media­torów ocze­ku­jemy cudów… Mediacja to często jedyna okazja, by rozwiązać problemy, które doty­kają wielu rodzin. Praca, która jest praw­dziwym powo­ła­niem. Czy jednak pomoże głównej boha­terce pora­dzić sobie z własnymi kłopo­tami?

źródło opisu i okładki: www​.gwfoksal​.pl

Świa­towy Dzień Drzewa

Świa­towy Dzień Drzewa

W Świa­towym Dniu Drzewa – 10 paździer­nika – pole­camy wszystkim, a w szcze­gól­ności młod­szym czytel­nikom cykl książek „Magiczne drzewo” Andrzeja Maleszki. Zostały one zaku­pione do zbiorów Biblio­teki w ramach Naro­do­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa.

Burza powa­liła olbrzymi stary dąb. Było to Magiczne Drzewo. Ludzie zrobili z niego setki przed­miotów, a każdy zachował cząstkę magicznej siły. „Magiczne drzewo” to seria przy­go­do­wych książek, w których domi­nuje przy­jaźń, humor, niesa­mo­wite tempo akcji, jak również zdrada, groza i tajem­nica. Można też spotkać dużo niepraw­do­po­dob­nych stwo­rzeń i innych fanta­stycz­nych postaci. Opowieści Magicz­nego Drzewa są podstawą znanego na całym świecie cyklu filmów, nagro­dzo­nego EMMY – tele­wi­zyjnym Oskarem.

Magiczne drzewo. Poje­dynek
Andrzej Maleszka
Społeczny Instytut Wydaw­niczy Znak, 2012

Magiczne drzewo. Tom 2. Tajem­nica mostu: nowa wersja
Andrzej Maleszka
Społeczny Instytut Wydaw­niczy Znak, 2018

Magiczne drzewo. Tom 3. Olbrzym
Andrzej Maleszka
Społeczny Instytut Wydaw­niczy Znak, 2011

Magiczne drzewo. Tom 5. Gra
Andrzej Maleszka
Społeczny Instytut Wydaw­niczy Znak, 2013

Magiczne drzewo. Tom 6. Cień smoka
Andrzej Maleszka
Społeczny Instytut Wydaw­niczy Znak, 2014

Magiczne drzewo. Tom 7. Świat ogrom­nych
Andrzej Maleszka
Społeczny Instytut Wydaw­niczy Znak, 2015

Magiczne drzewo. Tom 8. Inwazja
Andrzej Maleszka
Społeczny Instytut Wydaw­niczy Znak, 2016

Magiczne drzewo. Tom. 9. Berło
Andrzej Maleszka
Społeczny Instytut Wydaw­niczy Znak, 2017

opis na podst. www​.znak​.com​.pl
źródło okładki: www​.znak​.com​.pl

Wybrane nowości w zbio­rach – październik

Wybrane nowości w zbio­rach – październik

Edukacja obywa­telska w szkole : krytyczna analiza dyskursu podręcz­ników szkol­nych / Violetta Kopińska. – Toruń : Wydaw­nictwo Naukowe Uniwer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika, 2018.
Sygn. 163241

Książka Violetty Kopiń­skiej została napi­sana jak na zamó­wienie dzisiej­szych czasów. Po pierwsze, charak­te­ry­zują się one głębokim kryzysem społe­czeń­stwa obywa­tel­skiego, który zwią­zany jest nie tylko z wewnętrz­nymi prze­mia­nami i dyskur­sami wokół istoty społe­czeń­stwa obywa­tel­skiego, ale także próbą jego zawłasz­czenia. Po drugie, jesteśmy świad­kami inten­sy­fi­kacji poli­tyczno-ideolo­gicz­nych zawi­rowań wokół polskiej szkoły, których efekty poznamy w najbliż­szej przy­szłości. W obszarze tych dwóch kryzysów odpo­wiedzi poszu­kuje Violetta Kopińska […]”.
Z recenzji dr hab. Ewy Kuran­to­wicz, prof. DSW

Wysoko oceniam zarówno samą koncepcję badań, jak również sposób prowa­dzenia analizy dyskursu podręcz­ników. Autorka prowadzi ją bowiem bardzo rzetelnie, dokładnie i konse­kwentnie, przy­wo­łując wiele cytatów w tabe­lach. W ten sposób wnioski są uzasad­nione i wiary­godne, co nie zawsze jest prze­strze­gane w pracach badaw­czych o charak­terze jako­ściowym. Jedno­cze­śnie to swoiste „zdyscy­pli­no­wanie” i pewna (uzasad­niona!) drobia­zgo­wość uzupeł­nione są wielo­aspek­tową inter­pre­tacją, odwo­łu­jącą się do teore­tycz­nych ram analizy. […] Widać tu biegłość i pewną swobodę doświad­czonej już Badaczki w zakresie metody Krytycznej Analizy Dyskursu”.
Z recenzji dr hab. Doroty Pankow­skiej, prof. UMCS

Kompe­tencje rady peda­go­gicznej : komen­tarz prak­tyczny, wzory uchwał / Piotr Gąsiorek. – 2. wydanie, stan prawny na 20 stycznia 2017 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2017.
Sygn. 163252

Opra­co­wanie w sposób komplek­sowy przed­stawia kompe­tencje rady peda­go­gicznej publicz­nego przed­szkola, szkoły i placówki wyni­ka­jące z powszechnie obowią­zu­ją­cych prze­pisów prawa – ustaw i rozpo­rzą­dzeń. W książce omówiono takie typy kompe­tencji, jak:

 • kompe­tencje stano­wiące rady peda­go­gicznej,
 • opinie rady peda­go­gicznej,
 • wystą­pienia rady peda­go­gicznej o opinie i zgody,
 • poro­zu­mienia rady peda­go­gicznej,
 • zgody oraz wnioski rady peda­go­gicznej.

Każda kompe­tencja została opisana w sposób zupełny, m.in. ze wska­za­niem, na podstawie jakich prze­pisów prawa oraz w jakim typie jednostki oświa­towej jest wyko­ny­wana. Opisy uzupeł­niono przy­kła­dami uchwał rady peda­go­gicznej podję­tymi w zakresie danej kompe­tencji.

Opra­co­wanie uwzględnia stan prawny wyni­ka­jący z reformy oświaty, tj. z prze­pisów ustaw z dnia 14 grudnia 2016 r.: Prawo oświa­towe oraz Prze­pisy wpro­wa­dza­jące ustawę – Prawo oświa­towe.

Kompletny program terapii SAZ : dla osób z zabu­rze­niami ze spek­trum autyzmu w wieku rozwo­jowym od 1 roku do 4 lat : podręcznik tera­peuty zawie­ra­jący mate­riały do nauczania 140 umie­jęt­ności podsta­wo­wych krok po kroku / Julie Knapp, Carol­line Turn­bull ; [prze­kład Zuzanna Kalicka-Karpo­wicz]. – Gdańsk : Harmonia Univer­salis – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2017.
Sygn. 163253

Kompletny program terapii SAZ (Stoso­wana Analiza Zacho­wania, ang. Applied Beha­vior Analysis – ABA) stwo­rzony dla osób z zabu­rze­niami ze spek­trum autyzmu w wieku rozwo­jowym od około roku do czte­rech lat. Zawiera wszystko, co jest potrzebne, żeby nauczyć dziecko umie­jęt­ności z poziomu podsta­wo­wego, takich jak prawi­dłowa postawa podczas zajęć, zdol­ność do mini­mal­nego skupienia uwagi, nawią­zy­wanie i utrzy­my­wanie kontaktu wzro­ko­wego, umie­jęt­ności moto­ryczne, podsta­wowe umie­jęt­ności języ­kowe zwią­zane z mową bierną i czynną, podsta­wowe czyn­ności zwią­zane z zabawą oraz podsta­wowe umie­jęt­ności samo­ob­słu­gowe. Niniejsza książka powstała w oparciu o dowody naukowe i stanowi prze­wodnik dla tera­peutów, jak krok po kroku wyko­rzy­stać SAZ, żeby nauczyć dziecko ponad 140 umie­jęt­ności podsta­wo­wych. Program można dosto­sować do potrzeb i zain­te­re­sowań ucznia według wska­zówek zawar­tych w książce. Na dołą­czonej płycie DVD można znaleźć pomoce naukowe potrzebne do prze­pro­wa­dzenia programu, w tym ponad 1000 kart z kolo­ro­wymi obraz­kami, wygodne wersje programów szcze­gó­ło­wych do wydru­ko­wania, formu­larze danych oraz listy zadań. Autorki udzie­lają także rad na temat tego, jak stwo­rzyć skuteczne środo­wisko do terapii SAZ, a także dzielą się wieloma prak­tycz­nymi stra­te­giami nauczania, które zapewnią sukces w terapii.

Kształ­cenie uczniów cudzo­ziemców i powra­ca­ją­cych z zagra­nicy : nowe prze­pisy, prak­tyczne wska­zówki, wzory doku­mentów / [autor Marzenna Czar­nocka]. – Warszawa : Oświata Grupa Wydaw­nicza – Wydaw­nictwo Wiedza i Prak­tyka, copy­right 2018.
Sygn. 163258

Przyj­mo­wanie do szkół i kwali­fi­ko­wanie do odpo­wied­nich klas uczniów cudzo­ziemców i powra­ca­ją­cych z zagra­nicy może stwa­rzać dyrek­torom wiele problemów. Zwią­zane jest to nie tylko ze zmie­nia­ją­cymi się prze­pi­sami, lecz także z coraz częst­szym poja­wia­niem sie takich przy­padków w szko­łach. Chcąc pomóc dyrek­torom, przy­go­to­wa­liśmy wska­zówki doty­czące prze­pisów zwią­za­nych z kształ­ce­niem uczniów cudzo­ziemców oraz rekru­tacji i kwali­fi­ko­waniu uczniów do poszcze­gól­nych klas. Przed­sta­wiamy również zasady uzna­wania doku­mentów, na podstawie których uczeń jest przyj­mo­wany do szkoły. Dyrektor dowie się również, kiedy może odmówić przy­jęcia takiego ucznia do szkoły. Dodat­kowo publi­kacja zawiera najważ­niejsze wzory doku­mentów.

Matma inaczej czyli Pomysły na prze­ła­manie lekcyjnej rutyny / [Joanna Świercz]. – Opole : Wydaw­nictwo Nowik, 2017.
Sygn. 163262

Książka Matma inaczej, czyli pomysły na prze­ła­manie lekcyjnej rutyny prezen­tuje, jak wyglą­dają prowa­dzone przez Joannę Świercz lekcje mate­ma­tyki, w których biorą udział dzieci i młodzież w wieku 10 – 15 lat. Publi­kacja zawiera pomysły i podpo­wiedzi, jak reali­zować trudne a czasem i nudne tematy. Zapre­zen­to­wane są tu też metody, do wyko­rzy­stania podczas lekcji powtó­rze­nio­wych. Zacznijcie je stosować, a sami zoba­czycie jak bardzo zajęcia mogą się zmienić. Prze­ko­najcie się, w jaki sposób można wyko­rzy­stać różno­rakie narzę­dzia – i te najno­wo­cze­śniejsze jak tablet czy smartfon, czy te bardziej „trady­cyjne” – karty mate­ma­tyczne, kości albo zaadap­to­wane na potrzeby zajęć gry plan­szowe, a nawet… packi na muchy.
Książka przyda się nauczy­cielom mate­ma­tyki na lekcjach, ale także może stanowić inspi­rację na zajęcia dodat­kowe. Zachę­camy do korzy­stania z niej w pracy z uczniami o specy­ficz­nych potrze­bach eduka­cyj­nych. Mamy nadzieję, że propo­no­wane pomysły sprawdzą się na obozach mate­ma­tycz­nych, kolo­niach, zielo­nych szko­łach i że będą inspi­racją do Tworzenia własnych zabaw – nie tylko mate­ma­tycz­nych.

Między zabawą a dydak­tyką : lite­racka twór­czość Adama Bahdaja dla dzieci i młodzieży / Elżbieta Kruszyńska. – Toruń : Wydaw­nictwo Naukowe Uniwer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika, 2017.
Sygn. 163266

Któż z nas w dzie­ciń­stwie nie czytał Podróży za jeden uśmiech, Wakacji z duchami czy Stawiam na Tolka Banana? Dziś to niemal kultowe książki kilku pokoleń czytel­ników. Nieza­prze­czalne walory prozy, której autorem jest Adam Bahdaj, to: inter­su­jące kreacje boha­terów lite­rac­kich, dosko­nała znajo­mość psychiki dzie­cięcej, atrak­cyjna fabuła, zręcznie zawią­zana intryga, szybka akcja i spię­trzanie przygód, wartości wycho­wawcze, humor i opty­mizm wyra­sta­jący z huma­ni­stycznej wiary w czło­wieka. Bahdaj to dosko­nały obser­wator dzie­cię­cych zabaw, miło­śnik gór, sportów narciar­skich, znawca topo­grafii Warszawy. Jako pisarz dosko­nale reali­zował się w różnych odmia­nach gatun­ko­wych powieści, prowa­dził inter­tek­stu­alne gry z tradycją lite­racką, włączając znane motywy baśniowe w nowy kontekst czy też przy­wo­łując przy­kłady z klasyki lite­ra­tury. Wszystko to stawia go w gronie najlep­szych polskich pisarzy dla dzieci i młodzieży XX wieku. Jego twór­czość nabiera szcze­gólnej mocy w czasach, gdy wiele wartości się deza­wuuje; staje się ona dla młodego czytel­nika drogo­wskazem i przy­wraca mu wiarę w porządek świata, w którym dobro zawsze trium­fuje nad złem.

Na każde przy­słowie jest zabawa / Piotr Winczewski. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Harmonia – Grupa Wydaw­nicza Harmonia, 2017.
Sygn. 163268

Przy­słowia dostar­czają niepo­wta­rzal­nych możli­wości wszech­stron­nego nauczania dzieci. Stanowią dla kilku­latków istotną możli­wość zapo­znania się z barw­no­ścią języka ojczy­stego. Ułatwiają one ponadto paro­latkom oswo­jenie się z bogac­twem życia społecz­nego, a także normami etycz­nymi. Niniejsza książka pozwala uwie­rzyć, że przy­słowia mogą także prowo­kować dzieci do inten­sywnej aktyw­ności ruchowej, ale także np.: utrwalać ich wiedzę mate­ma­tyczną, rozwijać wraż­li­wość na barwę, kształ­tować poczucie rytmu… To wszystko dzięki temu, że zapro­po­no­wano w niej nowy sposób opowie­dzenia kilku­latkom o przy­sło­wiach. Każdemu z nich nadano bowiem postać fabu­la­ry­zo­wanej zabawy ruchowej. Mate­riał adre­so­wany jest do wycho­wawców pracu­ją­cych w przed­szko­lach i pierw­szych trzech klasach szkół podsta­wo­wych, ale także do nauczy­cieli wycho­wania fizycz­nego.

Podręczny słownik terminów AAC (komu­ni­kacji wspo­ma­ga­jącej i alter­na­tywnej) / Magda­lena Grycman, Bogu­sława Beata Kacz­marek. – Wydanie 2. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza Impuls : na zlecenie firmy Program Rozwoju Komu­ni­kacji Makaton : na zlecenie Stowa­rzy­szenia Reha­bi­li­ta­cyjne Centrum Rozwoju Poro­zu­mie­wania, 2017.
Sygn. 163275

Podręczny słownik terminów AAC (komu­ni­kacji wspo­ma­ga­jącej i alter­na­tywnej) jest pierwszą w Polsce tego rodzaju publi­kacją, adre­so­waną do szero­kiego grona zarówno specja­li­stów, jak i rodziców, opie­kunów, przy­ja­ciół – osób dzie­lą­cych codzien­ność z dziećmi i doro­słymi doświad­cza­ją­cymi trud­ności w poro­zu­mie­waniu się. Jest próbą opisania blisko 1600 pojęć odno­szą­cych się do nowego obszaru w polskiej logo­pedii i peda­go­gice osób niepeł­no­spraw­nych, jakim jest zasto­so­wanie alter­na­tyw­nych i wspo­ma­ga­ją­cych sposobów poro­zu­mie­wania się z dziećmi i doro­słymi z zabu­rze­niami mowy, języka i komu­ni­kacji.

Rada rodziców w świetle reformy systemu oświaty / [Patryk Kuzior]. – Warszawa : Oświata Grupa Wydaw­nicza – Wydaw­nictwo Wiedza i Prak­tyka, copy­right 2018.
Sygn. 163286

Polska oświata jest w szcze­gólnym okresie, wdra­żana jest bowiem reforma syste­mowa. I choć to nie pierwsza duża reforma oświaty, to jednak po raz pierwszy od uchwa­lenia we wrze­śniu 1991 roku ustawy o systemie oświaty dochodzi do zmian funda­men­tal­nych w podsta­wach praw­nych, o które opiera się funk­cjo­no­wanie całego systemu oświaty, bo więk­szość z najważ­niej­szych zagad­nień z tym zwią­za­nych od 1 wrze­śnia 2017 r. regu­lo­wana będzie przez ustawę Prawo oświa­towe. I nawet jeśli bliższe przyj­rzenie się regu­la­cjom, które niebawem wejdą w życie, prowadzi do wniosku, że w wielu kwestiach szcze­gó­ło­wych nowe prze­pisy są kopią starych, to jednak przyjąć trzeba, że zasady dzia­łania każdego „z trybików mecha­nizmu” wyma­gają dogłębnej analizy. Celem niniej­szej publi­kacji jest grun­towna analiza reguł funk­cjo­no­wania jednego ze społecz­nych organów funk­cjo­nu­ją­cego w więk­szości typów szkół i placówek, a miano­wicie rady rodziców.

Diagnoza i terapia w pracy logo­pedy i nauczy­ciela tera­peuty : konteksty teore­tyczne i prak­tyka / pod redakcją naukową Ewy Jeżew­skiej-Krasno­dęb­skiej i Barbary Skał­bani. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 163294

Diagnoza i terapia są ważnym tematem w dyskursie poma­gania, wspie­rania rozwoju, zwłaszcza w odnie­sieniu do logo­pedii, peda­go­giki czy psycho­logii. Treścią niniej­szej publi­kacji są zagad­nienia diagnozy i terapii w pracy logo­pedy i nauczy­ciela-tera­peuty, co porząd­kuje niejako i ogra­nicza zakres podję­tych rozważań. Zarówno logo­peda, jak i nauczyciel/terapeuta są specja­li­stami, których dzia­łania pomo­cowe regu­lo­wane zapi­sami prawa wpisują się w dzia­łania szkoły i oświa­to­wego systemu pomocy. Mimo znaczą­cego dorobku w logo­pedii i terapii peda­go­gicznej wciąż poja­wiają się nowe prze­strzenie analiz teore­tycz­nych i badań empi­rycz­nych, podkre­śla­jące relację teorii z prak­tyką. Podjęte w książce dyskursy są udziałem osób tworzą­cych naukę, ale też prak­tyków, co stanowi o wartości i zróż­ni­co­waniu treściowym publi­kacji.

Struk­tura książki obej­muje dwie części, które odnoszą się do zapo­wiedzi w tytule. Pierwsza z nich dotyczy diagnozy i terapii w ujęciu logo­pe­dycznym, psycho­lo­gicznym i medycznym, druga zaś podej­muje proble­ma­tykę diagnozy i terapii w ujęciu eduka­cyjnym, peda­go­gicznym i społecznym. Obie perspek­tywy łączą się w dzia­łaniu pomo­cowym, jednak ich konteksty teore­tyczne wyja­śnia­jące mecha­nizm trud­ności czy zabu­rzeń pozo­stają odrębne, auto­no­miczne, co jest przed­miotem dyskursu podję­tego w gronie logo­pedów. Pytanie o synergię versus rozdziel­ność dyscy­plin (subdy­scy­plin) nauko­wych zajmu­ją­cych się tema­tyką diagnozy i terapii pozo­staje otwarte i stanowi inspi­rację do dalszych poszu­kiwań.

Publi­kację adre­su­jemy do szero­kiej grupy odbiorców: specja­li­stów z dzie­dziny medy­cyny, logo­pedii, psycho­logii i peda­go­giki, a także nauczy­cieli i wycho­wawców, którzy zajmują się proble­ma­tyką pomocy psycho­lo­giczno-peda­go­gicznej, jak również przy­szłych nauczy­cieli (studentów), którzy poznają tajem­nice zawodu nauczy­ciela. Mamy nadzieję na życz­liwe przy­jęcie książki i wspólne spotkania w prze­strzeni prak­tyki pomo­cowej.

Źródło :
www​.wydaw​nictwo​.umk​.pl
www​.wolter​skluwer​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.fabry​ka​wiedzy​.com
www​.nowik​.com​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl

Świa­towy Dzień Zwie­rząt

Świa­towy Dzień Zwie­rząt

W Świa­towym Dniu Zwie­rząt – 4 paździer­nika – (październik miesiącem dobroci dla zwie­rząt) naszym małym i dużym czytel­nikom pole­camy książkę „Lolek“ Adama Wajraka ze zbiorów biblio­teki, zaku­pioną w ramach Naro­do­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa.

Lolek / Adam Wajrak ; ilustracje Mariusz Andrysz­czyk. – Warszawa : Wydaw­nictwo Agora, 2017. Sygna­tura M 164932

Lolek jest kudłatym stwo­rze­niem o wielkim sercu i trudnej prze­szłości, który ma tylko jedno marzenie: znaleźć swoich ludzi. Ale trafić na tych właści­wych wcale nie jest łatwo. Szcze­gólnie zimą w okoli­cach Puszczy Biało­wie­skiej. Pier­wo­wzorem głów­nego boha­tera książki jest pies, który pewnego dnia pojawił się w życiu Adama Wajraka i jego żony Nurii i który dziś mieszka z nimi w Tere­mi­skach.

Opis z okładki
„Każdy pies marzy aby być z jakimś czło­wie­kiem, a wielu ludzi marzy o tym, by spotkać psa. Czasami wystarczy przy­padek, żeby się spotkać, a czasami trzeba się trochę rozej­rzeć. Dlatego tę ksią­żeczkę dedy­kuję wszystkim pieskom, które jeszcze nie odna­lazły swojego czło­wieka i wszystkim ludziom, którzy nie odna­leźli jeszcze swojego psa. A tym, którzy się już odna­leźli, życzę szczę­ścia.“
Adam Wajrak („Lolek”, Posłowie, s. 134)

Pole­cane nowości w zbio­rach audio­wi­zu­al­nych

Pole­cane nowości w zbio­rach audio­wi­zu­al­nych

Przemoc niejedno ma imię” to pakiet trzech filmów profi­lak­tycz­nych, adre­so­wa­nych do uczniów star­szych klas szkoły podsta­wowej oraz szkoły ponad­pod­sta­wowej.
Filmy dotyczą nowych form prze­mocy w szkole i sposobów radzenia sobie z nimi. Szcze­gólna uwaga została poświę­cona nowemu zjawisku jakim jest hejt. Gdzie kończy się konstruk­tywna krytyka, a gdzie zaczyna się hejt? Jakie są konse­kwencje hejtu? Kiedy przy­biera znamiona prze­stęp­stwa? Kim są ofiary, a kim sprawcy? Na te pytania stara się odpo­wie­dzieć pierwszy film z serii, kolejny zaś trak­tuje o zjawisku prze­mocy psychicznej wśród społecz­ności szkolnej. Trzeci film to próba poka­zania sposobów radzenia sobie z różnymi formami prze­mocy w szkole – omówiona została m.in. metoda poro­zu­mienia bez prze­mocy.

Filmy są adre­so­wane do uczniów star­szych klas szkoły podsta­wowej oraz ponad­pod­sta­wowej:

 • Hejt – przemoc w Inter­necie;
 • Bullying – przemoc rówie­śnicza w szkole;
 • Postawy wobec prze­mocy rówie­śni­czej.

Filmy zawie­rają:

 • część popu­lar­no­nau­kową (trwa­jącą ok. 15 minut),
 • wypo­wiedź eksperta (ok. 5 – 6 minut)
 • scena­riusz lekcji.

Pakiet multi­me­dialny to ok. 60 minut mate­riału filmo­wego oraz 3 scena­riusze.

Źródło: https://​www​.multie​du​catio​.pl/

Hejt – przemoc w inter­necie. 1 [Film] / Multie​du​catio​.pl ; reży­seria, zdjęcia Marcin Wołko­wicz. – [Piaseczno] : Multie​du​catio​.pl, 2018. Sygna­tura: Og 363DVD
Bullying – przemoc rówie­śnicza w szkole. 2 / [Film] / Multie​du​catio​.pl ; reży­seria, zdjęcia Marcin Wołko­wicz. – [Piaseczno] : Multie​du​catio​.pl, 2018. Sygna­tura: Og 364DVD
Postawy wobec prze­mocy rówież­ni­czej. 3 [Film] / Multie​du​catio​.pl ; reży­seria, zdjęcia Marcin Wołko­wicz. – [Piaseczno] : Multie​du​catio​.pl, 2018. Sygna­tura: Og 365DVD