Jan Marcin Szancer – 118. rocz­nica urodzin polskiego ilustratora

Jan Marcin Szancer – 118. rocz­nica urodzin polskiego ilustratora

Chciał być mala­rzem, tworzyć monu­men­talne dzieła, został najwy­bit­niej­szym ilustra­torem książek dla dzieci i młodzieży. Dla grafików, ilustra­torów to abso­lutny ideał, mag. Czaro­dziej wyobraźni, amba­sador wyobraźni, to tylko nieliczne z imion opisu­ją­cych magiczną moc jego twór­czości, dzięki której bez reszty zawładnął i ukształ­tował wyobraźnię wielu pokoleń Polaków. Trudno znaleźć czytel­ników, których nie uwiódł deli­kat­nymi, subtel­nymi twarzami ludzi o pięk­nych oczach, smukłych sylwet­kach, bajkowym mikro­ko­smosem pełnym chrząszczy, biedronek, koników polnych, motyli i… krasno­ludków. Trudno znaleźć kogoś, kogo nie wprawił w zachwyt owocami współ­pracy z Janem Brze­chwą, Julianem Tuwimem i innymi wybit­nymi pisarzami.

Okładki książek ilustrowanych przez Jana Marcina Szncera

Loko­mo­tywa, Pan Kleks, Baśnie Ander­sena, Pinokio to tylko nieliczne z nieza­po­mnia­nych, wspa­nia­łych dzieł wiel­kiego mistrza ilustracji.

Curriculum vitae - Jan Marcin Szancer

Curri­culum vitae / Szancer, Jan Marcin,- Poznań : Oficyna Wydaw­nicza G&P Gościański, Pręt­nicki, cop. 2015 sygn. 163233

Wzno­wiona po ponad 40 latach auto­bio­gra­ficzna książka przy­po­mina niezwy­kłego artystę, czło­wieka wiel­kiej pasji i wrażliwości.

Lekko, bez zbęd­nego nadęcia, języ­kiem wspa­nia­łego gawę­dziarza wpro­wadza nas autor w swoje bogate, aktywne życie, poprzez świat dzie­ciń­stwa i młodości przed­sta­wiając swoje fascy­nacje oraz rozterki życiowe i arty­styczne z tego okresu życia.

Muzą Jana Marcina Szan­cera była ukochana żona Zofia z domu Sykulska. To ona zain­spi­ro­wała go do napi­sania tej niezwykle ciekawej książki.


Teatr cudów - Jan Marcin Szancer

Teatr cudów / Szancer, Jan Marcin.- Poznań : Oficyna Wydaw­nicza G&P Gościański, Pręt­nicki, cop.2016 sygn. 163754

Po pierw­szym tomie auto­bio­gra­ficznej książki Jana Marcina Szan­cera „Curri­culum vitae“, drugi – „Teatr cudów“, który obej­muje wspo­mnienia artysty po roku 1945.

Pozna­jemy Szan­cera nie tylko jako ilustra­tora, sceno­grafa, anima­tora odra­dza­ją­cego się po wojnie życia teatral­nego i filmo­wego, ale także orga­ni­za­tora polskiej tele­wizji, której Szancer był dyrektorem.

Z humorem i ze swadą opowiada o środo­wisku lite­rackim, o swoich podró­żach do Włoch, Francji, Egiptu… Książka bogato ilustro­wana kreskami autora. Wiele inte­re­su­ją­cych anegdot i ciekawostek.


Bajki w ilustracjach Jana Marcina Szancera

Bajki w ilustra­cjach Jana Marcina Szan­cera.- Poznań : Oficyna Wydaw­nicza G&P Gościański & Pręt­nicki, 2016 sygn.162323


Jan Marcin Szancer : ambasador wyobraźni

Jan Marcin Szancer : amba­sador wyobraźni / Szancer, Jan Marcin.- Poznań : Oficyna Wydaw­nicza G&P, cop.2019 sygn.167939


Ilustratorki, ilustratorzy: motylki z okładki i smoki bez wąsów

Ilustra­torki, ilustra­torzy: motylki z okładki i smoki bez wąsów/ Gawryluk, Barbara.- Warszawa : Margi­nesy, 2019 sygn.167713

Oprac. Alina Melnicka-Zygmunt – Wydział Udostęp­niania Zbiorów

źródła: cytaty ze wstępów do książek, Pan Kleks – ilustracja Jana Marcina Szan­cera oraz okładki - G&P Oficyna Wydaw­nicza, Marginesy