Ogło­szenie wyników konkursu „Być jak Rydygier“

Ogło­szenie wyników konkursu „Być jak Rydygier“

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy ogło­siła konkurs lite­racki pod patro­natem Prze­wod­ni­czącej Sejmiku Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego Elżbiety Piniew­skiej pt. „Być jak Rydy­gier, czyli o łączeniu lekar­skiej, wojskowej i wolno­ściowej pasji w życiu jednego czło­wieka” dla uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko-pomorskiego

Cele konkursu:

 1. Popu­la­ry­zacja w środo­wisku „Roku Ludwika Rydygiera”.
 2. Kształ­to­wanie postaw obywa­tel­skich poprzez kulty­wo­wanie pamięci o wybit­nych Pola­kach i prze­ło­mo­wych wydarzeniach.
 3. Rozwi­janie postaw patrio­tycz­nych zwią­za­nych z kulturą i historią regio­nalną: wyda­rzenia histo­ryczne, sylwetki wybit­nych postaci naszego regionu.
 4. Rozwi­janie kreatyw­ności, wraż­li­wości i zain­te­re­sowań lite­rac­kich (publi­cy­stycz­nych, dzien­ni­kar­skich) uczniów.
 5. Rozwi­janie umie­jęt­ności korzy­stania z różnych źródeł informacji.

Komisja Konkur­sowa na posie­dzeniu zdalnym w dniu 17.11.2020 r. doko­nała oceny prac konkursowych.

Skład Komisji Konkursowej:

 • Prof. dr hab. Ryszard Nowicki – Uniwer­sytet Kazi­mierza Wiel­kiego w Bydgoszczy
 • Dr Maria Sobiesz­czyk – Uniwer­sytet Kazi­mierza Wiel­kiego w Bydgoszczy
 • Iwona Rostan­kowska – nauczy­ciel konsul­tant w Kujawsko-Pomor­skim Centrum Edukacji Nauczy­cieli w Bydgoszczy
 • Ewa Bedełek – kierownik Wydziału Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych w Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy

Wybrano nastę­pu­ją­cych laureatów:

 1. Anastazja Kluf­czyńska – Zespół Szkół Plastycz­nych im. L. Wyczół­kow­skiego w Bydgoszczy
 2. Kata­rzyna Jaro­szewska – II Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Miko­łaja Koper­nika we Włocławku
 3. Julia Złot­kowska – IX Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Tade­usza Nowa­kow­skiego z Oddzia­łami Dwuję­zycz­nymi w Bydgoszczy

Wyróż­nienia

 • Julia Anto­no­wicz – IX Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Tade­usza Nowa­kow­skiego z Oddzia­łami Dwuję­zycz­nymi w Bydgoszczy
 • Maja Haręza – I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Jana Kaspro­wicza z Oddzia­łami Dwuję­zycz­nymi w Inowrocławiu
 • Marianna Kiestrzyn – I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Jana Kaspro­wicza z Oddzia­łami Dwuję­zycz­nymi w Inowrocławiu
 • Beniamin Rydzewski – IX Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Tade­usza Nowa­kow­skiego z Oddzia­łami Dwuję­zycz­nymi w Bydgoszczy
 • Maciej Skiba – Zespół Szkół Elek­tro­nicz­nych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy
 • Michał Szuda – Zespół Szkół Elek­tro­nicz­nych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy
 • Nikola Trzcińska – IX Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Tade­usza Nowa­kow­skiego z Oddzia­łami Dwuję­zycz­nymi w Bydgoszczy

Gratu­lu­jemy wszystkim laure­atom i wyróż­nionym w konkursie!

W związku z pandemią, o uroczy­stości wręczenia nagród poin­for­mu­jemy po usta­leniu terminu.