Aktu­alne reko­men­dacje Biblio­teki Narodowej

Aktu­alne reko­men­dacje Biblio­teki Narodowej

W związku z bardzo dużą liczbą osób zaka­żo­nych koro­na­wi­rusem i perspek­tywą wzro­stową w najbliż­szych dniach oraz wyni­ka­jącą z nich koniecz­no­ścią zatrzy­mania trans­misji zakażeń w społe­czeń­stwie będą zamknięte insty­tucje kultury i więk­szość bibliotek od 7 do 29 listo­pada 2020 roku.

W trosce o bezpie­czeń­stwo czytel­ników i pracow­ników prosimy o zapo­znanie się z reko­men­da­cjami Biblio­teki Naro­dowej doty­czą­cymi bezpie­czeń­stwa epide­micz­nego w biblio­te­kach oraz z obowią­zu­ją­cymi przepisami.