Niezbędnik dla nauczy­cieli – ciekawe strony do wyko­rzy­stania w pracy zdalnej

Niezbędnik dla nauczy­cieli – ciekawe strony do wyko­rzy­stania w pracy zdalnej

Subiek­tywny wybór stron inter­ne­to­wych przy­dat­nych w zdalnej edukacji sporzą­dziła Joanna Guzińska z Wydziału Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów PBW w Bydgoszczy. Na początku wyszcze­gól­nione są miejsca w Inter­necie przy­datne każdemu nauczy­cie­lowi, a poniżej – nauczy­cielom poszcze­gól­nych przed­miotów nauczania.

Edupolis​.pl – portal eduka­cyjny prowa­dzony przez Marszałka Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego zawie­ra­jący bogatą bazę mate­riałów dydak­tycz­nych w tym trans­misje lekcji online (Kujawsko-Pomorska Szkoła Inter­ne­towa). Na multi­me­dialne mate­riały eduka­cyjne dostępne w ramach Edupolis skła­dają się: lekcje uczniow­skie i nauczy­ciel­skie, ilustracje, pokazy slajdów, animacje, symu­lacje, gry dydak­tyczne, ćwiczenia inte­rak­tywne, mapy i karty pracy. https://​edupolis​.pl/

Lekcje z Inter­netu – tematy na każdy dzień i dla każdego przed­miotu, a także propo­zycje mate­riałów, na bazie których można zdalnie popro­wa­dzić zajęcia dla uczniów szkół podsta­wo­wych i ponad­pod­sta­wo­wych. Mini­ster­stwo Edukacji Naro­dowej wraz z Mini­ster­stwem Cyfry­zacji i NASK przy­go­to­wały propo­zycje dla nauczy­cieli i dyrek­torów do zdalnej nauki z uczniami. https://​www​.gov​.pl/​w​e​b​/​z​d​a​l​n​e​l​ekcje

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oferuje ciekawe doświad­czenia i mate­riały do wyko­rzy­stania przez nauczy­cieli http://​www​.kopernik​.org​.pl/​k​o​p​e​r​n​i​k​w​domu/

Plat­forma eduka­cyjna Dzwonek​.pl daje możli­wość szero­kiej gamy darmo­wych i płat­nych e‑podręczników oraz inte­rak­tyw­nych ćwiczeń propo­no­wa­nych przez różnych wydawców. https://​www​.dzwonek​.pl/home

Edukator​.pl – bogaty zbiór narzędzi i zasobów dydak­tycz­nych za darmo ( symu­la­tory, atlasy, lektury, filmy, prezen­tacje). https://​www​.edukator​.pl/

Ciekawe zasobu dydak­tyczne z różnych dzie­dzin nauki https://​otwar​te​za​soby​.pl/​c​a​t​e​g​o​r​y​/​z​a​s​o​b​y​-​e​d​u​k​a​c​yjne/

Plat­forma Mini­ster­stwa Edukacji Naro­dowej https://​epodrecz​niki​.pl/

Scho­laris – portal wiedzy dla nauczy­cieli zawie­ra­jący bezpłatne, elek­tro­niczne zasoby eduka­cyjne dosto­so­wane do wszyst­kich etapów kształ­cenia http://​www​.scho​laris​.pl/

Uniwer­sytet Dzieci – bezpłatne i szcze­gó­łowo opra­co­wane pomysły na lekcje dla uczniów szkół podsta­wo­wych https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/o‑programie

Fede­racja Bibliotek Cyfro­wych – polski zasób mate­riałów cyfro­wych w tym czaso­pisma, książki i inne https://​fbc​.pionier​.net​.pl/

Learning.apps – plat­forma do tworzenia lub wyko­rzy­stania goto­wych ćwiczeń inte­rak­tyw­nych i prostych gier dydak­tycz­nych https://​lear​nin​gapps​.org/

Akademia Khana – sper­so­na­li­zo­wane mate­riały dydak­tyczne dla wszyst­kich grup wieko­wych; prak­tyczne ćwiczenia, filmy instruk­ta­żowe i panel indy­wi­du­al­nych planów nauczania, który daje uczniom możli­wość pracy we własnym tempie, w i poza klasą. Zajmu­jemy się mate­ma­tyką, naukami ścisłymi, progra­mo­wa­niem kompu­terów, historią, historią sztuki i ekonomią https://​pl​.khana​ca​demy​.org/

MERI­DIAN PRIME – multi­me­dialna plat­forma on-line to inno­wa­cyjne narzę­dzie do wszyst­kich poziomów nauczania, zgodne z podstawą progra­mową. Zawiera inte­rak­tywne mapy do nauki biologii. Udostęp­niono do końca roku szkol­nego za darmo – kupon promo­cyjny: naukaw­domu. https://​meri​dian​prime​.online/

Edukacja medialna - ciekawe scena­riusze i mate­riały dydak­tyczne z edukacji medialnej dla różnych grup wieko­wych (Fundacja Nowo­czesna Polska) http://​eduka​cja​me​dialna​.edu​.pl/

EDUNEWS​.PL gromadzi największą społecz­ność osób zain­te­re­so­wa­nych tema­tyką eduka­cyjną. Zawiera werbi­naria, metody i tech­niki pracy z uczniami, ciekawe pomysły na zasto­so­wanie nowo­cze­snych tech­no­logii na zaję­ciach oraz odno­śniki do stron inter­ne­to­wych https://​www​.edunews​.pl/

Portal dla kreatyw­nych nauczy­cieli http://​www​.super​bel​frzy​.edu​.pl/​g​l​o​w​n​a​/​o​n​l​i​n​o​w​a​-​s​z​k​o​l​a​-​w​i​r​t​u​a​l​n​e​-​l​e​k​c​j​e​-​n​a​-​p​l​a​t​f​o​r​m​a​c​h​-​e​d​u​k​a​c​y​j​n​y​c​h​/​?​f​b​c​l​i​d​=​I​w​A​R​2​n​f​V​5​u​m​I​X​i​9​x​h​6​J​A​i​S​c​6​U​L​p​8​h​6​6​W​g​w​U​i​E​E​n​x​G​1​f​m​B​O​8​E​I​f​B​e​N​x​8​Y8QXB

Interkl@saPolski Portal Eduka­cyjny – mnóstwo mate­riałów eduka­cyj­nych, takich jak scena­riusze lekcji,lekcje online, gry eduka­cyjne, testy i krzy­żówki. http://​www​.inter​klasa​.pl/​p​o​r​t​a​l​/​i​n​d​e​x​/​s​trony

BIOLOGIA

Portal eduka­cyjny Media Nauka – znaj­dują się tu m.in. atlasy zwie­rząt i roślin, tablice inte­rak­tywne, dzięki którym w atrak­cyjny sposób można uczyć się anatomii czło­wieka i zwie­rząt, klucze do ozna­czania gatunków płazów i gadów, wykaz cieka­wych miejsc w Polsce zwią­za­nych z nauką, w tym z biologią, quizy https://​www​.media​nauka​.pl/​b​i​o​l​o​g​i​a​-​p​ortal

Teraz Wiedza – Biologia online kanał prowa­dzony pod redakcją Walde­mara Lewiń­skiego – autora podręcz­ników do biologii w liceum https://​www​.youtube​.com/​u​s​e​r​/​T​e​r​a​z​W​i​e​d​z​a​/​f​e​a​tured

Mate­riały pomoc­nicze do nauki biologii

http://​kore​pe​tycje​-biologia​.pl/​?​g​c​l​i​d​=​C​j​0​K​E​Q​j​w​j​r​q​v​B​R​D​6​w​f​2​f​y​-​C​6​1​P​I​B​E​i​Q​A​U​z​K​Q​T​i​Q​k​8​t​M​t​G​D​b​u​s​V​4​B​x​6​0​n​q​O​2​S​4​q​w​r​C​S​N​w​b​j​q​w​4​J​L​n​-​z​o​a​A​k​C​2​8​P8HAQ

http://​www​.biologia​.net​.pl/

http://wa.amu.edu.pl/e‑nauczyciel/node/12

Biologia w obraz­kach- ciekawe pomoce graficzne http://​www​.wiw​.pl/​o​b​r​a​z​k​i​/​b​i​o​l​ogia/

Inte­rak­tywne testy z biologii http://​biologia​.stencel​.info/

Wszystko o zwie­rzę­tach https://​animal​di​ver​sity​.org/

CHEMIA

Baza narzędzi dydak­tycz­nych Insty­tutu Badań Eduka­cyj­nych z chemiihttps://​bnd​.ibe​.edu​.pl/​s​e​a​r​c​h​?​s​e​c​t​ion=1

Katalog zasobów dodat­ko­wych - E‑materiały prze­zna­czone do nauki w szko­łach lub do samo­dzielnej pracy ucznia (w tym scena­riusze lekcji) https://​epodrecz​niki​.pl/​k​z​d​?​s​t​a​g​e​=​s​z​k​o​l​a​-​p​o​d​s​t​a​w​o​w​a​&​s​u​b​j​e​c​t​=​c​hemia

Cieka­wostki ze świata chemii- dla pasjo­natów i cieka­wych świata http://​chemfan​.pg​.gda​.pl/

Portal chemiczny, nie tylko dla specja­li­stów http://​chemia​.waw​.pl/

FIZYKA

120 ekspe­ry­mentów z fizyki (filmiki z opisem). Prze­zna­czone są zarówno dla uczniów szkół podsta­wo­wych, jak i ponadpodstawowych
http://​fizyka​.net​.pl/​d​o​s​w​i​a​d​c​z​e​n​i​a​/​d​o​s​w​i​a​d​c​z​e​n​i​a​.html

Zadania z rozwią­za­niami z fizyki wraz z podstawą teore­tyczną z podziałem na różne działy
http://​www​.iwiedza​.net/​z​a​d​a​n​i​a​.html

Baza narzędzi dydak­tycz­nych Insty­tutu Badań Eduka­cyj­nych z geografii
https://​bnd​.ibe​.edu​.pl/​s​e​a​r​c​h​?​s​e​c​t​ion=1

GEOGRAFIA

Korzy­stanie z zasobów Google Arts umoż­liwia inte­rak­tywne wizyty w muzeach przy­rod­ni­czych i nie tylko https://​artsand​cul​ture​.google​.com/

Mapy geogra­ficzne – podróżuj po świecie z miejsca, też spoj­rzenie w prze­szłość, Program Google Earth Pro https://​google​-earth​-pro​.softonic​.pl/​?​e​x​=​B​B​-​1​171.0

Mapy udostęp­nione na geopor­talu przez Główny Urząd Geodezji i Karto­grafii to zarówno aktu­alne mapy pocho­dzące z Bazy Danych Obiektów Topo­gra­ficz­nych (BDOT) jak i starsze, wydane wcze­śniej drukiem, mapy topo­gra­ficzne. https://​geoportal​.gov​.pl/

HISTORIA

Histmag- ciekawy serwis poświę­cony historii histmag​.org

E – historia – eduka­cyjna strona inter­ne­towa zawiera pomoc­nicze mate­riały eduka­cyjne z zakresu historii i wiedzy o społe­czeń­stwie dla uczniów szkół podsta­wo­wych i ponad­pod­sta­wo­wych www.e‑historia.com.pl

Naro­dowe Archiwum Cyfrowe – stale się powięk­sza­jący zasób zdjęć. Warto zwrócić uwagę na mate­riały eduka­cyjne w zakładce Wiedza i edukacja www​.nac​.gov​.pl

Portale eduka­cyjne IPNhttps://ipn.gov.pl/pl/edukacja‑1

Portal stwo­rzony przez Muzeum Historii Polski – zawiera bogatą bazę mate­riałów eduka­cyj­nych https://​dzieje​.pl/

INFOR­MA­TYKA

Portal dla uczniów i nie tylko doty­czący bezpiecz­nego korzy­stania z zasobów Inter­netu https://​sieciaki​.pl/

Mery­to­ryczne i meto­dyczne wpro­wa­dzanie elementów progra­mo­wania i robo­tyki do zajęć dydak­tycz­nych na różnych etapach edukacji. https://​akademia​.edu​-sense​.com/pl/

Mate­riały do pobie­rania i korzy­stania dla nauczy­cieli przy­go­to­wane przez Koduj z Klasą (JAVA, PYTHON, SCRATSCH, Progra­mo­wanie bez kompu­tera) https://​kodujz​klasa​.ceo​.org​.pl/​m​a​t​e​r​i​a​l​y​-​i​-​s​c​e​n​a​r​iusze

Ciekawa strona dla fanów kodo­wania http://​kodo​wa​nie​na​dy​wanie​.blog​spot​.com/

JĘZYK POLSKI

Strony, które w atrak­cyjne sposób pomogą dosko­nalić umie­jęt­ności orto­gra­ficzne uczniów szkół podstawowych:

https://​dyktanda​.online/app/

https://​www​.dyktanda​.net/

http://​www​.super​bel​frzy​.edu​.pl/​c​a​t​e​g​o​r​y​/​g​r​y​-​e​d​u​k​a​c​y​j​n​e​/​o​r​t​o​g​r​a​f​i​czne/

Narzę­dzie do tworzenia własnych mate­riałów dla uczniów na różnych pozio­mach edukacyjnych

https://​wordwall​.net/pl

lub https://​lear​nin​gapps​.org/

Biblio­teka Wolne Lektury to podsta­wowe źródło bezpłat­nych lektur szkol­nych dla uczniów i nauczy­cieli. W wyniku zamknięcia szkół i bibliotek Wolne Lektury stały się kluczowym zasobem dla wszyst­kich, których sytu­acja zmusiła do nauki przez internet. https://​wolne​lek​tury​.pl/

Polski na 5‑tkę to profe­sjo­nalnie omówione obowiąz­kowe lektury szkolne. Aby ułatwić wyszu­ki­wanie, lektury zostały przy­po­rząd­ko­wane zarówno epokom lite­rackim, jak i ich autorom. Oprócz utworów, zostały opra­co­wane epoki lite­rackie oraz biografię każdego z autorów, którego teksty zostały omówione w serwisie. Polski na 5‑tkę może służyć jako kompletne vade­mecum zarówno ósmo­kla­sisty, jak i matu­rzysty, przy­go­to­wu­ją­cego się do matury pisemnej i ustnej. https://​www​.polskina5​.pl/

Biblio­teka Naro­dowa – największa w Polsce cyfrowa biblio­teka, z której można korzy­stać on-line. https://​www​.bn​.org​.pl/

Dostęp do wszyst­kich lektur szkol­nych https://​lektury​.gov​.pl/

Baza wiedzy z języka polskiego http://​eduseek​.inter​klasa​.pl/​p​r​z​e​d​m​i​o​t​y​/​p​o​l​s​k​i​/​?​P​H​P​S​E​S​S​I​D​=​5​b​5​8​d​9​3​9​5​a​0​0​5​8​c​c​6​d​6​b​9​a​3​4​3​1​7​d574e

Baza wierszy http://​www​.poezja​-polska​.pl/​f​u​s​i​o​n​/​m​a​i​n.php

JĘZYK ANGIELSKI

60-sekun­dowe nagrania z ćwicze­niami na rozu­mienie, krótko, zwięźle i na temat https://​liste​na​mi​nute​.com/

Gry i zabawy https://​babadum​.com/

Baza mate­riałów do uczenia i uczenia się języka angiel­skiego https://​www​.briti​sh​co​uncil​.pl/

Baza mate­riałów dla uczniów i nauczy­cieli- z każdego przed­miotu https://​pl​.khana​ca​demy​.org/

Jeden z popu­lar­niej­szych kanałów do nauki języka angiel­skiego na YouTube https://​www​.youtube​.com/​u​s​e​r​/​e​n​g​v​i​d​e​n​glish

Mate­riały do nauki języka angiel­skiego na każdym z poziomów

https://www.e‑angielski.com/

Bambo­ozle (gry języ­kowe, wszystkie etapy eduka­cyjne i poziomy zaawan­so­wania, https://​www​.baam​bo​ozle​.com

Match The Memory (zestawy do gry w memory online, wszystkie etapy eduka­cyjne i poziomy zaawan­so­wania) https://​match​the​me​mory​.com/tags

JĘZYK NIEMIECKI

Zagad­nienia według poziomu języ­ko­wego i tematów

https://​www​.goethe​.de/​i​n​s​/​p​l​/​p​l​/​s​p​r​/​u​e​b​.html

Plat­forma inter­ne­towa do nauki języka niemiec­kiego, która wyko­rzy­stuje nowo­czesne narzę­dzia dydak­tyczne, oraz oferuje prak­tyczne infor­macje na temat życia i pracy w Niem­czech i Austrii.

https://​deutsch​.info/pl

Zbiór mate­riałów do nauki j.niemieckiego https://​niemiecki​.priv​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​n​a​u​k​a​-​n​i​e​m​i​e​c​k​i​/​7​3​-​m​a​t​e​r​i​a​l​y​-​d​o​-​n​i​e​m​i​e​c​kiego

Lingolia – strona z ćwicze­niami do grama­tyki i słow­nictwa (A1-B2) https://​deutsch​.lingolia​.com/de/

Zadania do nauki i nauczania języka niemiec­kiego i gotowe sekwencje zajęć http://​digu​.goethe​.de/

Planet Schule (różno­rodne mate­riały eduka­cyjne w języku niemieckim, klasy IV-VIII SP i szkoły ponad­pod­sta­wowe) https://​www​.planet​-schule​.de/

MATE­MA­TYKA

Pi-stacja to zbiór kilku­mi­nu­to­wych filmów eduka­cyj­nych reali­zu­ją­cych podstawę progra­mową kształ­cenia ogól­nego z mate­ma­tyki i ściśle do niej dopa­so­wa­nych. Każdy filmik oprócz jasno wyja­śnio­nego zagad­nienia poka­zuje także przy­kłady zadań z rozwią­za­niami krok po kroku. https://​pistacja​.tv/

GeoGebra – darmowe narzę­dzie do tworzenia apli­kacji mate­ma­tycz­nych czy korzy­stania z goto­wych zasobów https://​www​.geogebra​.org/

Edukator – portal eduka­cyjny. Zasoby: j. polski, mate­ma­tyka, geografia, chemia, historia, fizyka, biologia, geografia, filo­zofia https://​www​.edukator​.pl/

Zbiór mate­riałów eduka­cyj­nych z mate­ma­tyki, biologii, fizyki, infor­ma­tyki, języka polskiego i wiedzy o społe­czeń­stwie. Ilustro­wane są one przy­kła­dami i wzbo­ga­cane o treści multi­me­dialne, ćwiczenia, quizy. https://​www​.media​nauka​.pl/

Ciekawa strona z goto­wymi mate­ria­łami z mate­ma­tyki dla różnych poziomów nauczania

http://​mate​ma​ty​ka​in​ne​go​wy​miaru​.pl/​o​p​e​n​/​m​a​t​e​r​i​a​l​y.php

http://​www​.matzoo​.pl/

Mate­ma­tyka dla lice­ali­stów- ciekawa strona z ponad 3000 zadań wraz z rozwią­za­niami prowa­dzona przez nauczy­ciela mate­ma­tyki Jakuba Grze­gorzka http://​mate​ma​tyka​.pisz​.pl/​i​n​d​e​x​.html

Szalone liczby – na portalu można znaleźć wyja­śnienia zagad­nień, ćwiczenia, quizy, testy dla szkoły podsta­wowej i ponad­pod­sta­wowej oraz mate­riały, które pomogą przy­go­tować się do egza­minu ósmo­kla­sisty i egza­minu matu­ral­nego https://​szalo​ne​liczby​.pl/

Na stronie znaj­dują się omówione zagad­nienia z mate­ma­tyki (szkoła podsta­wowa i ponad­pod­sta­wowa) z przy­kła­dami, zadania do rozwią­zania, testy online, cieka­wostki, łami­główki.http://​www​.math​.edu​.pl/

MUZYKA

Inter­ne­towy serwis edukacji muzycznej wyda­wany przez Naro­dowy Instytut Audio­wi­zu­alny, powsta­jący na zlecenie Mini­ster­stwa Kultury i Dzie­dzictwa http://​www​.muzy​ko​te​kasz​kolna​.pl/

Akademia Inno­wacji Eduka­cyj­nych ‑kurs na muzykę jest swoistym kompen­dium wiedzy o nauczaniu muzyki w szkole podsta­wowej https://​www​.kursna​mu​zyke​.pl/

Kultu­ralne media w czasach kwaran­tanny – Muzyka, Film, Teatr i Sztuka, Lite­ra­tura https://​kultu​ral​ne​media​.pl/​c​a​t​e​g​o​r​y​/​m​u​zyka/

PLASTYKA/SZTUKA

Można zwie­dzać muzea bez wycho­dzenie z domu. Wystarczy wejść na stronę Google Art&Culture i prze­glądać zbiory najwięk­szych świa­to­wych galerii
https://​artsand​cul​ture​.google​.com/​?​hl=pl

Wirtu­alny spacer po Luwrze
https://​www​.louvre​.fr/​e​n​/​v​i​s​i​t​e​s​-​e​n​-​ligne

Muzeum Brytyj­skie, Londyn. To jedno z najwięk­szych na świecie muzeów historii staro­żytnej poło­żone w centrum Londynu. Szczyci się ogromną kolekcją muze­alną liczącą aż…8 milionów eksponatów!
https://​www​.briti​sh​mu​seum​.org/

Google Art. Project – Dzięki tej apli­kacji można poczuć przy­jem­ność chodzenia po muze­al­nych salach świata, m.in.: Uffizzi we Florencji, National Gallery w Londynie czy Muzeum van Gogha w Amsterdamie.

https://​www​.pcworld​.pl/​n​e​w​s​/​G​o​o​g​l​e​-​i​-​s​w​i​a​t​o​w​e​-​m​u​z​e​a​-​o​t​w​i​e​r​a​j​a​-​A​r​t​-​P​r​o​j​e​c​t​,​3​6​6​8​6​6​.html

Oferta eduka­cyjna on-line Muzeum Naro­do­wego w Warszawie
https://​www​.mnw​.art​.pl/​e​d​u​k​a​c​j​a​/​m​l​o​d​z​i​e​z​-​d​o​r​o​s​l​i​/​k​u​r​s​y​-​h​i​s​t​o​r​i​i​-​s​z​t​u​k​i​/​o​d​-​p​i​r​a​m​i​d​-​d​o​-​a​b​s​t​r​a​k​c​j​i​-2019 – 2020/

Mate­riały do pobrania dla nauczy­cieli do prowa­dzenia zajęć z historii archi­tek­tury ramach cyklu „Archi­tek­tura w pudełku”

http://​ma​.wroc​.pl/​p​l​/​e​d​u​k​a​c​j​a​/​m​a​t​e​r​i​a​l​y​-​e​d​u​k​a​c​y​j​n​e​/​c​y​k​l​-​a​r​c​h​i​t​e​k​t​u​r​a​-​w​-​p​u​d​elku/

NINA­TEKA to wyjąt­kowy, unikalny zasób archi­wal­nych mate­riałów audio­wi­zu­al­nych: reje­stracji spek­takli teatral­nych i opero­wych, koncertów, doku­mentów, repor­taży, animacji, filmów ekspe­ry­men­tal­nych, które mogą stanowić ciekawe uzupeł­nienie szkolnej lekcji

https://​nina​teka​.pl/edu

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

E – historia – eduka­cyjna strona inter­ne­towa zawiera pomoc­nicze mate­riały eduka­cyjne z zakresu historii i wiedzy o społe­czeń­stwie dla uczniów szkół podsta­wo­wych i ponad­pod­sta­wo­wych http://www.e‑historia.com.pl/

Naro­dowe Archiwum Cyfrowe – stale się powięk­sza­jący zasób zdjęć. Warto zwrócić uwagę na mate­riały eduka­cyjne w zakładce Wiedza i edukacja https://​www​.nac​.gov​.pl/

Oficjalna strona Prezy­denta Rzeczy­po­spo­litej Polskiej https://​www​.prezy​dent​.pl/

Oficjalna strona Sejmu Rzeczy­po­spo­litej Polskiej http://​www​.sejm​.gov​.pl/

Największy portal zajmu­jący się edukacją obywa­telską zawiera m.in. szereg mate­riałów do prowa­dzenia lekcji https://​ceo​.org​.pl/​p​r​o​gramy

WYCHO­WANIE PRZEDSZKOLNE

Domowy Przed​szkolak​.pl to bogata baza mate­riałów dla nauczy­cieli i rodziców, które pomogą w zorga­ni­zo­waniu zajęć w przed­szkolu i w domu. Przed­sta­wione są darmowe zabawy, rymo­wanki, piosenki, labi­rynty, laurki, szlaczki, ćwiczenia a także filmy eduka­cyjne, darmowe gry online i na tablet https://​www​.domo​wy​przedsz​kolak​.pl/

Eduka­cyjne zabawy, bajki, wiersze multi­me­dialne prze­zna­czone dla dzieci w wieku przed­szkolnym. https://​www​.wier​sze​dla​dzieci​.pl/

Na stronie znaj­dziesz darmowe kolo­ro­wanki dla dzieci, gry online oraz różne gry i zabawy- labi­rynty i łączenie kropek. https://​www​.dzien​dziecka​.com/

Serwis rozryw­kowo-eduka­cyjny dla dzieci. Na stronie znaj­duje się szeroka gama gier, które uczą poprzez zabawę. Znaj­dziemy tu gry dla dzieci zręcz­no­ściowe i przy­go­dowe, logiczne i pamię­ciowe a także kolo­ro­wanki oraz puzzle. http://​www​.zyraffa​.pl/

Zbiór zabaw do wyko­rzy­stania w przed­szkolu i w edukacji wcze­snosz­kolnej http://​zabawnik​.org/

Jedyn­kowe Przed­szkole – Zakupy
https://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​B​L​a​t​2​U​AvBoM

Budzik – Wiosna
https://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​b​6​K​4​y​D​MGe1w

Ogromny wybór apli­kacji dla przed­szko­laków, które mogą otwo­rzyć świat możli­wości i zabawy (nie wspo­mi­nając o zajęciu ich w pocze­kal­niach, korkach i długich kolejkach).

https://​www​.common​sen​se​media​.org/​l​i​s​t​s​/​b​e​s​t​-​p​r​e​s​c​h​o​o​l​-apps

Na stronie znaj­dziesz gry dla dzieci, kolo­ro­wanki, puzzle oraz wiele zabaw. Są też ilustro­wane bajki i wiersze.
http://​www​.dzie​cion​line​.pl/​m​a​luch/

EDUKACJA WCZE­SNOSZ­KOLNA

Kolo­ro­wanki dla najmłod­szych dzieci. Prze­zna­czone dla dzieci w wieku 3 – 10 lat. Rysunki mają duże, wyraźne kształty oraz grube kontury, dzięki czemu będzie dziecku łatwo zapełnić ich kolorem. Kolo­ro­wanki dla star­szych przed­szko­laków i dzieci wcze­snosz­kol­nych znaj­dują się w dziale kolo­ro­wanki do druku. Wiele kolo­ro­wanek jest w dziale” Łami­główki dla dzieci”. https://​www​.superkid​.pl/​k​o​l​o​r​o​w​a​n​k​i​-​d​l​a​-​m​a​l​uchow

Mate­riały do czytania i opowia­dania: https://​www​.czytaj​zal​bi​kiem​.pl/

oraz zabawy w postaci quizów: https://​szalo​ne​liczby​.pl/​q​u​i​z​y​-​d​l​a​-​d​z​ieci/

Wcze­snosz­kolni pl- ciekawy portal z pomo­cami dydak­tycz­nymi dla nauczy­cieli https://​wcze​snosz​kolni​.pl

WYCHO­WANIE FIZYCZNE

WF w domu. Zabawy i ćwiczeń, które uczniowie mogą bezpiecznie wyko­nywać sami w domu https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%c4%87wiczenia

Wycho­wanie fizyczne w domu. Zagraj w grę! https://​damian​rudnik​.com/​l​e​k​c​j​a​-​w​f​-​w​-​d​o​m​u​-​z​a​g​r​a​j​-​i​-​c​w​i​c​z​-​p​o​d​s​t​a​w​o​w​k​a​-​i​-​l​i​ceum/