Nowości dla dzieci w zbio­rach biblioteki

Nowości dla dzieci w zbio­rach biblioteki

Dzie­cięca Akademia Czytania Bajek zaprasza do zapo­znania się z wirtu­alną tablicą, na której będą się poja­wiać infor­macje o nowych książ­kach dla dzieci i młodzieży zaku­pio­nych do księ­go­zbioru Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy. Zachę­camy do czytania.