Świa­towy Dzień Książki i Praw Autorskich

Świa­towy Dzień Książki i Praw Autorskich

Świa­towy Dzień Książki i Praw Autor­skich obcho­dzony jest w celu promocji czytel­nictwa, edytor­stwa i ochrony własności inte­lek­tu­alnej za pomocą praw autor­skich. Święto naro­dziło się w Kata­lonii, a jego data 23 kwietnia jest symbo­liczna dla lite­ra­tury świa­towej. W ten dzień zmarli wybitni poeci Miguel de Cervantes, William Szek­spir oraz Inca Garci­laso de la Vega.

Tego­roczny Świa­towy Dzień Książki i Praw Autor­skich obcho­dzony będzie 23 kwietnia w prze­strzeni internetowej.

PBW poleca książki o książ­kach, czytaniu, czytel­ni­kach i biblio­te­kach w IBUK Libra (dostępne online):

Biblio­logia, biblio­teki, bibliotekarze/ red. Dariusz Grygrowski, Elżbieta B. Zybert, Warszawa: SBP, 2005

Bunt czytel­ników : proza inicja­cyjna netge­ne­racji / Grze­gorz Lesz­czyński. Warszawa : SBP, 2010

Czło­wiek i książka / Jan Stani­sław Bystroń. Warszawa : SBP, 2003

Książka, biblio­teka, infor­macja w kręgu kultury i edukacji : praca zbio­rowa / red. Dorota Grabowska, Elżbieta Barbara Zyber. Warszawa : SBP, 2008

Nauka o książce : anto­logia tekstów / red. Marek Tobera. Warszawa : SBP, 2006

Śmierć książki. No Future Book / Łukasz Gołę­biewski. Warszawa : Biblio­teka Analiz, 2008

10 książek o książ­kach po polsku