Świa­towy Dzień Zwie­rząt Labo­ra­to­ryj­nych – quiz

Świa­towy Dzień Zwie­rząt Labo­ra­to­ryj­nych – quiz

Dzień ten skłania do refleksji nad bólem i cier­pie­niem zada­wanym stwo­rze­niom i jest sprze­ciwem wobec wiwi­sekcji, czyli bada­niom na żywych zwierzętach.

Pierwszą na świecie orga­ni­zacją prowa­dzącą kampanie prze­ciwko ekspe­ry­mentom na zwie­rzę­tach było zało­żone w 1875 r. brytyj­skie Naro­dowe Towa­rzy­stwo prze­ciwko Wiwi­sekcji (NAVS). W 1973 r. NAVS utwo­rzyło Lord Dowding Fund for Humane Rese­arch, aby wspierać i finan­sować zaawan­so­wane metody badań nauko­wych i medycz­nych bez udziału zwie­rząt. Walka o dobro­stan zwie­rząt ma długą historię, a jaki jest stan obecny?

Propo­nu­jemy krótki test, który określi Twój stosunek do problemów etycz­nych zwią­za­nych z bada­niami nauko­wymi na zwierzętach.