Książki dla dzieci o biblio­te­kach, biblio­te­ka­rzach i książkach

Książki dla dzieci o biblio­te­kach, biblio­te­ka­rzach i książkach

Zbliża się Dzień Bibliotek i Biblio­te­karzy. Od 1985 roku z inicja­tywy Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich jest on obcho­dzony w dniu 8 maja i corocznie rozpo­czyna Tydzień Bibliotek.

Święto to począt­kowo skie­ro­wane tylko do biblio­te­karzy, z czasem stało się powszechnie znane i obcho­dzone. Ma na celu promo­wanie bibliotek, zachę­canie do korzy­stania z ich boga­tych zbiorów i oferty, propa­go­wanie czytel­nictwa i przy­po­mi­nanie o tym, jak ważny jest powszechny i darmowy dostęp do książek. W ramach Dnia Bibliotek i Biblio­te­karzy oraz Tygo­dnia Bibliotek w całym kraju odbywa się wiele imprez, konkursów, wyda­rzeń (w tym roku tylko wirtualnie).

Zapra­szamy do zapo­znania się z książ­kami dla najmłod­szych, w których boha­te­rami są biblio­teki, biblio­te­karze i książki. Na wirtu­alnej tablicy pole­camy kilka tytułów z naszego boga­tego księgozbioru.

Opra­co­wała: Grażyna Ruta-Balińska

Jeśli twoja przeglądarka nie akceptuje polecenia Object, wczytaj ten dokument