Dostęp do pełnych tekstów publi­kacji w wersji elektronicznej

Dostęp do pełnych tekstów publi­kacji w wersji elektronicznej

W trosce o naszych czytel­ników, którzy zostali pozba­wieni dostępu do boga­tego księ­go­zbioru Peda­go­gicznej Biblio­teki Peda­go­gicznej im. M. Rejew­skiego poda­jemy poniżej strony, na których dostępne są online nieod­płatne książki, lektury, audio­booki i inne teksty kultury:

Kujawsko-Pomorska Biblio­teka Cyfrowa (KPBC) jest projektem reali­zo­wanym przez insty­tucje współ­pra­cu­jące w ramach Konsor­cjum Bibliotek Nauko­wych Regionu Kujawsko-Pomor­skiego. Zasób biblio­teki cyfrowej podzie­lony został na trzy duże kolekcje tematyczne:

  • regio­nalia – cyfrowe wersje książek i zbiorów ikono­gra­ficz­nych, karto­gra­ficz­nych, muzycz­nych oraz doku­mentów życia społecz­nego, doty­czą­cych Kujaw, Pomorza i Ziemi Dobrzyń­skiej; częścią tej kolekcji są także Baltica i Lituanica.
  • mate­riały dydak­tyczne – cyfrowe kopie wybra­nych podręcz­ników akade­mic­kich, mono­grafii i arty­kułów nauko­wych tworzo­nych w regionie;
  • dzie­dzictwo kultu­rowe – kopie wybra­nych najcen­niej­szych i najczę­ściej wyko­rzy­sty­wa­nych pozycji: inku­na­bułów, staro­druków, ręko­pisów, zbiorów ikono­gra­ficz­nych, karto­gra­ficz­nych oraz emigracyjnych.

IBUK Libra to największa wypo­ży­czalnia i czytelnia online w Polsce. Zawiera w formie elek­tro­nicznej publi­kacje specja­li­styczne, naukowe, popu­lar­no­nau­kowe, bele­try­styczne. W jej zaso­bach znaj­duje się ponad 36 000 pozycji. Daje możli­wość szyb­kiego podglądu tekstów, tworzenie notatek, zazna­czanie frag­mentów publi­kacji oraz bezpo­średnie powią­zanie zagad­nień i treści ze słow­ni­kami i ency­klo­pe­diami Wydaw­nictwa Nauko­wego PWN.

POLONA to jedna z najno­wo­cze­śniej­szych bibliotek cyfro­wych na świecie. Udostępnia zdigi­ta­li­zo­wane książki, czaso­pisma, grafiki, mapy, druki ulotne, muzy­kalia. Wszystkie zasoby pochodzą ze zbiorów Biblio­teki Naro­dowej oraz insty­tucji z nią współ­pra­cu­ją­cych. W POLONIE znaj­dują się najcen­niejsze skarby polskiej kultury i historii, takie jak Kronika Galla Anonima, ręko­pisy Jana Kocha­now­skiego, Adama Mickie­wicza i Fryde­ryka Chopina, rysunki Cypriana Kamila Norwida. Zbiory POLONY to cały prze­krój dzie­dzin i epok: ręko­pisy ilumi­no­wane, najstarsze polskie książki druko­wane, ryciny, rysunki oraz publi­kacje popu­larne – pocz­tówki, stare elemen­tarze, książki dla dzieci, książki kuchar­skie czy dawne porad­niki. Panel prasy umoż­liwia dostęp do cyfro­wych kopii prasy codziennej przez wbudo­wany kalendarz.

Fede­racja Bibliotek Cyfro­wych to polski serwis inter­ne­towy zało­żony w 2007, którego podsta­wowym celem jest groma­dzenie, prze­twa­rzanie i udostęp­nianie infor­macji on-line o zbio­rach polskich insty­tucji nauki i kultury. Baza liczy już ponad 6,7 miliona obiektów.

Wolne Lektury to biblio­teka inter­ne­towa, w której znaj­duje się ponad 5500 utworów, w tym wiele lektur szkol­nych zale­ca­nych do użytku przez Mini­ster­stwo Edukacji Naro­dowej, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpo­wiednio opra­co­wane – opatrzone przy­pi­sami, moty­wami i udostęp­nione w kilku forma­tach – HTML TXT PDF, EPUBMOBIFB2. W biblio­tece znaj­duje się również kilkaset audio­bo­oków, czyta­nych przez takich aktorów jak: Danuta Stenka, Jan Peszek czy Andrzej Chyra. Można ich słuchać w forma­tach MP3 i Ogg Vorbis. Audio­booki są również dostępne w formacie DAISY dosto­so­wanym do potrzeb osób słabo­wi­dzą­cych, niewi­do­mych oraz osób mają­cych trud­ności z czytaniem.

Lektury​.gov​.pl to nowe narzę­dzie ułatwia­jące zapo­zna­wanie się z utwo­rami lite­rac­kimi będą­cymi na liście lektur szkol­nych. Serwis Lektury​.gov​.pl to reali­zacja postu­latu budowy otwar­tych, dostęp­nych i przy­ja­znych cyfro­wych zasobów eduka­cyj­nych i kultu­ro­wych. Projekt został zaini­cjo­wany przez dwa mini­ster­stwa: Mini­ster­stwo Inwe­stycji i Rozwoju, oraz Mini­ster­stwo Cyfry­zacji. Dzięki tej inicja­tywie lektury można pobierać przez Internet i słuchać ich wersji audio lub czytać w dowolnym momencie za pomocą wygodnej apli­kacji mobilnej.

Chmura czytania to portal umoż­li­wia­jący dostęp do wielu inte­re­su­ją­cych książek, w szcze­gól­ności prozy i poezji polskiej oraz świa­towej, orygi­nal­nych wersji języ­ko­wych, eseistyki i porad­ników. Pozycje można pobrać na ipada, tablet z systemem android oraz kindla. Wersje audio można zgrać na telefon czy tablet. Twórcy portalu zafa­scy­no­wani twór­czo­ścią Josepha Conrada posta­no­wili udostęp­niać książki mówiące rzeczy ważne- warte poznania, przy­po­mnienia czy wręcz odkrycia na nowo przez współ­cze­snych czytelników.

E‑podręczniki to plat­forma eduka­cyjna Mini­ster­stwa Edukacji Naro­dowej udostęp­nia­jąca e mate­riały. E‑podręczniki są całko­wicie bezpłatne dla wszyst­kich. Dostępne z dowol­nego miejsca o dowolnej porze. Można wydru­kować ich treści w wersji PDF. Ułatwiają kształ­cenie umie­jęt­ności i budo­wanie wiedzy uczniów poprzez różno­rodne formy aktyw­ności i prze­kazu, ćwiczenia inte­rak­tywne, mate­riały multi­me­dialne. Dają możli­wość tworzenia lekcji inter­dy­scy­pli­nar­nych, autor­skich nauczy­ciel­skich wersji podręcz­nika, pracy grupowej, kształ­cenia indy­wi­du­al­nego. Wszystkie treści wytwo­rzone dla e mate­riałów zostały opubli­ko­wane na wolnej licencji Creative Commons. Zostały również stwo­rzone udogod­nienia w korzy­staniu z plat­formy dla uczniów niepeł­no­spraw­nych. E mate­riały podzie­lone są na trzy główne bloki: edukacja wcze­snosz­kolna, szkoła podsta­wowa oraz szkoła ponadpodstawowa.

W Inter­necie znaj­dziemy również bogatą ofertę dla dzieci:

Bajko​wisko​.pl to zbiór utworów klasycz­nych pocho­dzą­cych z cyfro­wych źródeł Biblio­teki Naro­dowej – Polony oraz współ­czesne utwory napi­sane przez polskich autorów, specjalnie dla Bajko​wisko​.pl. Na stronie można za darmo prze­słu­chać 3 bajki, reszta dostępna jest na kanale YouTube.

Polskie Radio Dzie­ciom oferuje audycje radiowe dla dzieci. Zasoby zostały podzie­lone na kate­gorie: bajkowy kącik, opowieści ludów świata, wieczorne poga­duchy, słucho­wisko, książki do poduchy. Wszystko jest dostępne bezpłatnie, bez logowania.

Audio​-Bajki​.pl to strona udostęp­nia­jąca nagrania bajek z serwisu Youtube.

Opra­co­wała: Agnieszka F. Handzel