#ksiaz­ka­zhi­storia

#ksiaz­ka­zhi­storia

W trakcie przed­świą­tecz­nych porządków w zaku­rzo­nych szafach i na zapo­mnia­nych półkach można odna­leźć nie lada skarby. Dlatego chcemy Wam zapro­po­nować zabawę przy­jemną i poży­teczną – pochwalmy się tym, co odna­leź­liśmy, być może, po latach. Może to książka bardzo stara, odzie­dzi­czona po przod­kach, lub kupiona gdzieś okazyjnie, może tom z dedy­kacją kogoś bliskiego, lub z auto­grafem pisarza? A może nasza ulubiona lektura z dzie­ciń­stwa, do której często powra­camy, może stary podręcznik, albo nagroda za “ bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zacho­wanie“, czy też wyróż­nienie w konkursie? A Może znaleź­liśmy w książce – oby – jakieś skarby? Nieko­niecznie musia­łyby być to zapo­mniane oszczęd­ności czy stare obli­gacje, równie pięknym znale­zi­skiem mogłaby się okazać stara pocz­tówka lub pamiąt­kowa zakładka z Krynicy odzie­dzi­czona po pradziad­kach. Zapra­szamy do zabawy pod hasłem #ksiaz­ka­zhi­storia. Krótką opowieść o książce i jej zdjęcie prosimy przy­syłać na Messen­gera naszego FB (u góry strony, przy­cisk „wyślij wiado­mość“. Dla zachęty publi­ku­jemy historię pierw­szej książki ze zbiorów naszego pracow­nika (i czytel­nika, oczywiście).

Moją #ksiaz­ka­zhi­storia jest kilku­to­mowy komplet dzieł Mickie­wicza. Tomy pochodzą z lat 1869 – 1912 i zostały opubli­ko­wane w serii „Biblio­teka Pisarzy Polskich“ przez słynne lipskie wydaw­nictwo „F.A. Broc­khaus“. Tomy opra­wione w tłoczoną i złoconą tkaninę prezen­tują się elegancko, chociaż widać, że ząb czasu ich nie oszczę­dził 🙂 Historia tego nabytku jest dość prosta – był to zakup doko­nany w naszym bydgo­skim anty­kwa­riacie na Starym Rynku, w czasach, kiedy zaczy­nałam moją biblio­te­karską karierę. Dzisiaj, kiedy otwo­rzyłam jeden z tomów znala­złam w nim zagad­kową karteczkę z opisem czyn­ności, które – słowo honoru – nie są planem na dzień pracy biblio­te­karza 🙂 Ogła­szam konkurs – kto zgadnie czego dotyczy ta tajem­nicza notatka?