Samokształcenie bibliotekarzy i nauczycieli bibliotekarzy

Samokształcenie bibliotekarzy i nauczycieli bibliotekarzy

Propozycje szkoleń wzbogacających wiedzę i warsztat bibliotekarza oraz tematów samokształceniowych:

Platforma szkoleń elektronicznych Biblioteki Narodowej. Umożliwia nowoczesne kształcenie, dostosowane do potrzeb użytkowników. Jej oferta jest systematycznie poszerzana i na bieżąco doskonalona w oparciu o opinie osób uczestniczących w szkoleniach. Należy założyć konto na platformie e‑learningowej. https://​www​.bn​.org​.pl/​d​l​a​-​b​i​b​l​i​o​t​e​k​a​r​z​y​/​s​z​k​o​l​e​n​i​a​/​p​l​a​t​f​o​r​m​a​-​s​z​k​o​l​e​n​-​e​l​e​k​t​r​o​n​i​cznych

Oficjalny projekt kodeksu postępowania RODO dla bibliotek. Kodeks jest udostępniony bezpłatnie w formie elektronicznej dla wszystkich zainteresowanych osób. Od momentu upublicznienia rozpoczyna się powszechny etap konsultacji jego treści. Każda zainteresowana osoba może przekazywać swoje uwagi merytoryczne na adres Biura ZG SBP, które koordynuje przyjmowanie uwag i zgłoszeń od pracowników bibliotek. Etap konsultacji zakończy seminarium w Warszawie, na którym przedstawiciele bibliotek zgłaszający uwagi, przedstawiciele SBP oraz autorzy Kodeksu omówią i zatwierdzą ewentualne zmiany, a także ostateczną treść Kodeksu. Po zatwierdzeniu treści, Kodeks zostanie przekazany do certyfikacji Prezesowi UODO, a także udostępniony w zaktualizowanej treści w Internecie. Pełny tekst Kodeksu (plik pdf).

Badanie nieużytkowników bibliotek. Artykuł przedstawiający cel, metodologię, przebieg badania oraz wskazujący wyniki, wnioski i rekomendacje badania ankietowego nieużytkowników. Dostęp do artykułu.