Bezpie­czeń­stwo epide­miczne w bibliotekach

Bezpie­czeń­stwo epide­miczne w bibliotekach

W związku z koniecz­no­ścią prze­rwania łańcucha trans­misji koro­na­wi­rusa podjęto w Polsce decyzję o zamknięciu bibliotek do odwo­łania. Biblio­teki od 13 marca nie mogą prowa­dzić czytelń oraz wypo­ży­czalni, w tym przyj­mować wypo­ży­czo­nych egzemplarzy.

Biblio­teka Naro­dowa prze­ka­zuje zale­cenia doty­czące trak­to­wania wypo­ży­czo­nych egzem­plarzy po odwo­łaniu stanu epidemii w Polsce i wzno­wieniu pracy bibliotek.

Wirus SARS-CoV‑2 może prze­trwać przez pewien czas (do 5 dni) poza orga­ni­zmem ludzkim, dlatego możliwe jest także powierz­chowne skażenie publi­kacji. Zaleca się stoso­wanie nastę­pu­ją­cych zasad postę­po­wania ze zbio­rami biblio­tecz­nymi powra­ca­ją­cymi do bibliotek:

  • egzem­plarze wypo­ży­czone do domu winien przyj­mować personel zaopa­trzony w ręka­wiczki latek­sowe lub nitrylowe,
  • ogra­ni­czyć bezpo­średni kontakt z egzem­pla­rzem do jego identyfikacji,
  • nie wolno dezyn­fe­kować zwra­ca­nych publi­kacji prepa­ra­tami dezyn­fek­cyj­nymi opar­tymi na deter­gen­tach i alkoholu,
  • przy­jęte egzem­plarze należy poddać kwaran­tannie na okres 10 dni do 2 tygodni,
  • dezyn­fe­kować powierzchnie będące w kontakcie ze zwra­ca­nymi mate­ria­łami przez mycie deter­gentem lub prepa­ra­tami dezyn­fek­cyj­nymi, zawie­ra­ją­cymi alkohol w stężeniu minimum 60%,
  • w przy­padku poja­wienia się stwier­dzo­nego zaka­żenia koro­na­wi­rusem SARS-CoV‑2 wśród pracow­ników mają­cych kontakt ze zbio­rami, konieczne jest zacho­wanie kwaran­tanny na 10 dni do 2 tygodni i wyłą­czenie z użyt­ko­wania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

Wyłą­czenie z użyt­ko­wania na czas kwaran­tanny wszyst­kich egzem­plarzy zwra­ca­nych po zakoń­czeniu okresu zamknięcia bibliotek powinno zapewnić bezpie­czeń­stwo wyko­ny­wanej pracy.

Należy także prze­strzegać ogól­nych zasad bezpieczeństwa:

 • prawi­dłowe mycie rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund,
 • unikanie doty­kania twarzy (oczu, nosa, ust),
 • zacho­wanie bezpiecznej odle­głości (od 1 do 2 metrów) od innych osób,
 • zasła­nianie ust i nosa chus­teczką jedno­ra­zową, jeśli kicha się lub kaszle, a następnie wyrzu­canie takiej chusteczki,
 • zwró­cenie się o pomoc medyczną (najpierw tele­fo­nicznie) w przy­padku zauwa­żenia u siebie objawów choroby o charak­terze wiru­sowym (gorączka, kaszel, trud­ności w oddychaniu).

Źródło: Biblio­teka Narodowa