Uwaga! Infor­macje orga­ni­za­cyjne w związku ze stanem epidemii

Uwaga! Infor­macje orga­ni­za­cyjne w związku ze stanem epidemii

W związku z Rozpo­rzą­dze­niem Mini­stra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogło­szenia na obszarze Rzeczy­po­spo­litej Polskiej stanu epidemii Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy będzie nieczynna do odwo­łania.

Nali­czanie opłat regu­la­mi­no­wych w systemie biblio­tecznym za prze­trzy­manie książek zostanie w tym czasie zawieszone.