Poradnik kształ­cenia na odle­głość dla szkół

Poradnik kształ­cenia na odle­głość dla szkół

Mini­ster­stwo Edukacji Naro­dowej opubli­ko­wało poradnik przy­go­to­wany dla nauczy­cieli, dyrek­torów, uczniów i rodziców, w którym można znaleźć odpo­wiedzi na aktu­alne pytania w czasie zawie­szenia zajęć szkol­nych, m.in. jak koor­dy­nować kształ­cenie na odle­głość, co należy do obowiązków dyrek­torów i nauczy­cieli, jak reali­zować podstawę progra­mową w warun­kach domo­wych, jak zwięk­szyć efek­tyw­ność zdalnej nauki, w jaki sposób zapla­nować czas dziecka w domu oraz z jakich narzędzi i mate­riałów korzy­stać. Więcej infor­macji na tej stronie »