Prolon­gata grupowa

Prolon­gata grupowa

Szanowni Państwo,
uprzejmie infor­mu­jemy, że terminy zwrotów wszyst­kich książek zostały auto­ma­tycznie prze­dłu­żone do 25 kwietnia 2020 roku. Przy­po­mi­namy, że nali­czanie kar w systemie biblio­tecznym za prze­trzy­my­wanie wypo­ży­czo­nych książek pozo­staje zawie­szone.