Praca z plakatem eduka­cyjnym na lekcji języka obcego

Praca z plakatem eduka­cyjnym na lekcji języka obcego

Warsz­taty dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego „Jeden obraz powie więcej niż 100 słów. Praca z plakatem eduka­cyjnym na lekcji języka obcego”

Czy trzeba jeszcze kogo­kol­wiek prze­ko­nywać o potrzebie wizu­ali­zacji w nauce języków obcych? Plakaty eduka­cyjne, wyko­nane własno­ręcznie przez uczniów odgry­wają szcze­gólną rolę w procesie dydak­tycznym. Podczas prac nad plaka­tami uczniowie tworzą koncepcję plakatu zgodnie z własnymi prefe­ren­cjami i wypra­co­wują własny, indy­wi­du­alny, sposób na zrozu­mienie prze­ro­bio­nych na lekcji tematów. Plakaty mogą bawić i uczyć, wspierać poczucie tworzenia jednego zespołu, okre­ślać reguły współ­pracy między uczniami a nauczy­cielem podczas lekcji.

Warsz­taty popro­wadzi Ewa Osta­szewska z Goethe-Institut Warszawa.

Adresat: nauczy­ciele języka niemiec­kiego wszyst­kich typów szkół.

Celem warsz­tatów jest, aby uczestnik:

  • poznał celo­wość oraz zasady przy­go­to­wy­wania dobrych plakatów edukacyjnych,
  • potrafił prak­tycznie zasto­sować poznane zasady w plano­waniu pracy z plakatem edukacyjnym,
  • wypra­cował i zapre­zen­tował własne propo­zycje plakatu edukacyjnego.

Miejsce: Czytelnia Główna
Czas: 20 marca 2020 r., godz. 15:45 – 19:00 (15 min przerwy) warsz­taty odwo­łane – nowa data zostanie podana w później­szym terminie
Zapisy: imię i nazwisko na adres: czytelnia1@​pbw.​bydgoszcz.​pl
W temacie: zgło­szenie na warsz­taty „ Lernplakate”