Razem dla zdalnej edukacji

Razem dla zdalnej edukacji

Wydawcy zrze­szeni w Sekcji Wydawców Eduka­cyj­nych Polskiej Izby Książki zdecy­do­wali się udostępnić jak najwięcej mate­riałów i narzędzi dydak­tycz­nych ułatwia­ją­cych prowa­dzenie zajęć w formule nauki zdalnej. Nauczy­ciel każdego przed­miotu, w każdej placówce, bez względu na segment eduka­cyjny znaj­dzie mate­riały dla siebie i dla swoich uczniów.

Wszystkie mate­riały są udostęp­niane całko­wicie bezpłatnie na czas zawie­szenia zajęć dydak­tyczno-wycho­waw­czych w szkołach.

Linki do mate­riałów znaj­dują się w pełnym komu­ni­kacie Polskiej Izby Książki.