Prze­nieś lekcje z klasy do sieci! – porad­niki wideo

Prze­nieś lekcje z klasy do sieci! – porad­niki wideo

Jak wyko­rzy­stać narzę­dzia inter­ne­towe w pracy zdalnej z uczniami? Jak ocenić pracę swoich uczniów zdalnie? Nauczy­cielu, popro­wadź lekcje online! Pomogą w tym filmy przy­go­to­wane przez Mini­ster­stwo Cyfry­zacjiNASK oraz przez Fundację Orange w ramach projektu Lekcja: Enter.