Świa­towy Dzień Pracy Socjalnej

Świa­towy Dzień Pracy Socjalnej

Świa­towy Dzień Pracy Socjalnej usta­no­wiony został jako inicja­tywa Między­na­ro­dowej Fede­racji Pracow­ników Socjal­nych. Obchodom WSWD, jak co roku, towa­rzyszy specjalnie przy­go­to­wany plakat i hasło. Inicja­tywy zwią­zane z tym dniem (np. wideo przekaz) służą podkre­śleniu znaczenia pracy socjalnej dla budo­wania społe­czeń­stwa opar­tego na posza­no­waniu i wzmac­nianiu ludz­kiej godności. Tak rozu­miana praca socjalna służy rozwo­jowi całych społe­czeństw, które nie powinny zapo­minać o grupach najsłab­szych i marginalizowanych.

Warto o powyż­szych warto­ściach przy­po­minać codziennie, szcze­gólnie w warun­kach polskich tym, którzy pracę socjalną w wymiarze prak­tyki usiłują spro­wa­dzić do admi­ni­stra­cyj­nych procedur, inter­wencji i kontroli społecznej zapo­mi­nając m.in. o jej rela­cyjnym charak­terze. Chcę dowie­dzieć się więcej »

Nasza biblio­teka posiada bogatą ofertę publi­kacji dla pracow­ników socjal­nych, chcą­cych wzbo­gacić swój warsztat, jak również studentów przy­go­to­wu­ją­cych się do poma­gania osobom zmar­gi­na­li­zo­wanym. Obecnie wypo­ży­czanie nie jest możliwe, ale w kata­logu online można znaleźć książki w formie elek­tro­nicznej (IBUK LIBRA).