Ruszyła Kujawsko-Pomorska e‑Szkoła

Ruszyła Kujawsko-Pomorska e‑Szkoła

Plan zajęć eduka­cyj­nych: edupolis​.pl oraz kujawsko​-pomor​skie​.pl.

Trans­misje: kanał na YouTube.

Kujawsko-Pomorska e‑Szkoła ruszyła w ponie­działek (16 marca) o godz. 9:00.

- Star­tu­jemy z lekcjami dla ósmo­kla­si­stów i matu­rzy­stów, bo to oni mogliby ponieść największe straty wyni­ka­jące z zamknięcia szkół – infor­muje marszałek woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego Piotr Całbecki. – Projekt jest naszą odpo­wie­dzią na niezbędne ze względów epide­micz­nych zamknięcie placówek oświa­to­wych. Będziemy nadawać codziennie 6 półgo­dzin­nych inte­rak­tyw­nych lekcji online – wykładów, pokazów, warsz­tatów – z pięt­na­sto­mi­nu­to­wymi prze­rwami na pytania i dyskusję. Program przy­go­to­wują wspólnie meto­dycy pracu­jący w kujawsko-pomor­skich centrach edukacji nauczy­cieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku, zajęcia będą prowa­dzić najwyż­szej klasy nauczy­ciele specja­liści, którym towa­rzy­szyć będą mode­ra­torzy (za ich pośred­nic­twem będzie można zadawać pytania prowa­dzącym lekcje). Inicja­tywa cieszy się popar­ciem władz oświa­to­wych i środo­wiska nauczy­ciel­skiego. Zgło­siło się już kilku­nastu peda­gogów – wszyscy są bez wyjątku wybit­nymi dydak­ty­kami – goto­wych prowa­dzić zajęcia online. Studio, z którego nada­wane będą zajęcia, uloko­wa­liśmy w Kujawsko-Pomor­skim Centrum Edukacji Nauczy­cieli w Toruniu. Za tech­niczną stronę przed­się­wzięcia odpo­wiada marszał­kowska spółka celowa Kujawsko-Pomor­skie Centrum Kompe­tencji Cyfro­wych Conectio.