Warsz­taty online prowa­dzone w ramach Amazon <span class="caps">STEM</span> Kindloteka

Warsz­taty online prowa­dzone w ramach Amazon STEM Kindloteka

Skrót STEM pochodzi od pierw­szych liter angiel­skich wyrazów Science – Nauka, Tech­no­logy – Tech­no­logia, Engi­ne­ering – Inży­nieria, Math – Mate­ma­tyka. Edukacja STEM polega na łączeniu aktyw­ności z zakresu przy­naj­mniej dwóch dyscy­plin, ale jest również filo­zofią zdoby­wania wiedzy w taki sposób, w jaki odbywa się to wszystko w normalnym życiu. Warsztat online pozwoli każdemu uczest­ni­kowi rozpo­cząć prace nawet z najmłod­szymi dziećmi. Każdy z webi­narów Amazon STEM Kindlo­teka będzie przed­sta­wiał inne treści, pomysły i eksperymenty.

Warsz­taty tematyczne

Temat: Koduj z Amazon STEM Kindlo­teką – zabawy na papierze!
Opis: Nauka progra­mo­wania to nie tylko skom­pli­ko­wane algo­rytmy i ślęczenie przed kompu­terem! Zapra­szamy na spotkanie, na którym dowiecie się jak zorga­ni­zować fanta­styczne zajęcia, na które potrzebne będą tylko kartki papieru, coś do pisania i otwarta głowa.
Czas trwania: 90 minut
Dla kogo: Dla wszyst­kich chęt­nych eduka­torów, nauczy­cieli, biblio­te­karzy, rodziców
Gdzie: STEM Kindlo­teka dla Każdego! (logo­wanie)
Kiedy: 24 marca, godz. 17:00

Temat: Koduj ze STEM Kindlo­teką – rodzinne progra­mo­wanie ze Scrat­chem Jr
Opis: Chociaż apli­kacja Scratch Jr kojarzy się raczej z nauką kodo­wania dla najmłod­szych, posta­ramy się pokazać, że świetnie nadaje się również do działań między­po­ko­le­nio­wych. Jak wyko­rzy­stać jego poten­cjał na lekcjach i na różne okazje? Tego dowiecie się na naszym spotkaniu!
Czas trwania: 90 minut
Dla kogo: Dla wszyst­kich chęt­nych eduka­torów, nauczy­cieli, biblio­te­karzy, rodziców
Gdzie: STEM Kindlo­teka dla Każdego! (logo­wanie)
Kiedy: 26 marca, godz. 17:00

Harmo­no­gram na kolejne dni dla nauczy­cieli, rodziców, uczniów:

STEM Kindlo­teka dla każdego – warsz­taty online!