Dostęp do pełnych tekstów czasopism

Dostęp do pełnych tekstów czasopism

Linki do czaso­pism online, z których można korzy­stać za darmo. Zachę­camy do korzy­stania z zasobów Inter­netu. (Lista zaktu­ali­zo­wana 27.03.2020).

Alko­ho­lizm i Narko­mania – zeszyty aktu­alne oraz archi­walne od roku 1988

Archi­tek­tura Krajo­brazu – archiwum zawiera numery z lat 2001 – 2019

Autyzm – dostępne numery 5 – 12

Bezpie­czeń­stwo Naro­dowe – numery 1 – 42 z lat 2006 – 2018 czaso­pisma wyda­wa­nego przez Biuro Bezpie­czeń­stwa Narodowego

Chowanna – archiwum za lata 1993 – 2016

Dziecko Krzyw­dzone: teoria, badania, prak­tyka – arty­kuły z lat 2002 – 2019

Edukacja Doro­słych – dostęp do numerów z lat 2010 – 2019

Edukacja Elemen­tarna w Teorii i Prak­tyce – dostępne arty­kuły z lat 2012 – 2019

Edukacja Huma­ni­styczna – dostępne arty­kuły z lat 2013 – 2019

Edukacja Usta­wiczna Doro­słych – dostęp do czaso­pism od roku 1993

Języki Obce w Szkole: czaso­pismo dla nauczy­cieli: [angielski, fran­cuski, hisz­pański, łaciński, niemiecki, rosyjski, włoski] – dostępne archiwum egzem­plarzy z lat 2004 – 2014

Konteksty Kultury – kwar­talnik poświę­cony lite­ra­tu­ro­znaw­stwu, dostępne tomy z lat 2011 – 2019

Kwar­talnik Historii Nauki i Tech­niki – dostępne numery z lat 2018 – 2019 oraz archiwum obej­mu­jące lata 1956 – 2010

Kwar­talnik Peda­go­giczny – dostępne numery z lat 2015 – 2019

Nauczy­ciel i Szkoła – dostępne numery z lat 2017 – 2019

Niepeł­no­spraw­ność : dyskursy peda­go­giki specjalnej – dostępne numery 1 – 36 z lat 2009 – 2019

Peda­go­gika Społeczna – dostępne numery z lat 2011 – 2019

Prace Histo­ryczne. Zeszyty Naukowe Uniwer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego – dostępne numery z lat 2006 – 2019

Probacja – kwar­talnik Mini­ster­stwa Spra­wie­dli­wości, na stronie archiwum numerów z lat 2009 – 2018 oraz dostęp do numerów z 2019

Problemy Opie­kuńczo-Wycho­wawcze – otwarty dostęp do arty­kułów z lat 2009 – 2019

Prze­gląd Więzien­nictwa Polskiego – archiwum numerów z lat 2015 – 2019

Psycho­logia Rozwo­jowa – dostęp do numerów z lat 2010 – 2019

Rocznik Admi­ni­stracji Publicznej – numery 1 – 4 z lat 2015 – 2018

Rocznik Kogni­ty­wi­styczny – zawiera arty­kuły m.in z nastę­pu­ją­cych dzie­dzin wiedzy: sztuczna inte­li­gencja, filo­zofia umysłu, filo­zofia języka, neurop­sy­cho­logia, neuro­nauka; dostępne są tomy 2 – 11 z lat 2008 – 2018

Szkoła Specjalna – numery czaso­pisma od 2009

Wycho­wanie w Rodzinie – tomy 1 – 18 z lat 2011 – 2018

Zdrowie Publiczne i Zarzą­dzanie. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia – czaso­pismo, które łączy zagad­nienia zdrowia publicz­nego z proble­mami funk­cjo­no­wania ochrony zdrowia; dostępne numery za lata 2009 – 2019

Zeszyty Glot­to­dy­dak­tyczne Jagiel­loń­skiego Centrum Języ­ko­wego – zeszyty 1 – 9 z lat 2009 – 2019

Zeszyty Pracy Socjalnej – dostępne z lat 2013 – 2019

Więcej tytułów:
http://​bazhum​.muzhp​.pl/ – baza czaso­pism humanistycznych
http://​www​.ejour​nals​.eu/ – portal czaso­pism naukowych