Nowe zasoby eduka­cyjne na plat­formie Edupolis

Nowe zasoby eduka­cyjne na plat­formie Edupolis

edupolis logoNauczy­ciele biblio­te­karze z Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy opra­co­wali zasoby eduka­cyjne w postaci krzy­żówek dla uczniów na plat­formie Edupolis. Znaj­dują się one w zaso­bach eduka­cyj­nych regio­nal­nych (moduł: Moja mała ojczyzna).

Pierwsza z propo­zycji to mały cykl pod nazwą: Czy znasz swoje miasto? Pytania dotyczą osób, miejsc, symboli lub terminów zwią­za­nych z okolicą i miastem – Inowro­cław, Bydgoszcz, Włocławek, Toruń, Brodnica.

Krzy­żówka: Czy znasz swoje miasto? – Brodnica
Krzy­żówka: Czy znasz swoje miasto? – Bydgoszcz
Krzy­żówka: Czy znasz swoje miasto? – Inowrocław
Krzy­żówka: Czy znasz swoje miasto? – Toruń
Krzy­żówka: Czy znasz swoje miasto? – Włocławek

Oprócz tego opra­co­wany został test powtór­kowy, jedno­krot­nego wyboru z zakresu lektury obowiąz­kowej dla klas IV‑V pt.: „Opowieści z Narnii – Lew, czarow­nica i stara szafa“ (20 pytań i 80 odpo­wiedzi do wyboru 1 z 4). W teście wyko­rzy­stano ilustracje z plat­formy flickr​.com. Można go znaleźć na plat­formie w zaso­bach eduka­cyj­nych dla klas I‑VIII.

Test powtór­kowy: Opowieści z Narnii – Lew, czarow­nica i stara szafa (wyma­gane logo­wanie na plat­formie edupolis​.pl)

Autorką tego cyklu oraz testu z książki C. S. Lewisa jest Magda­lena Hamadi (Wydział Udostęp­niania Zbiorów).

Drugi projekt to krzy­żówka zwią­zana z histo­ryczną postacią z regionu woje­wództwa kujawsko ‑pomor­skiego, Marianem Rejew­skim. Może być wyko­rzy­stana jako pomoc dydak­tyczna do uzupeł­nienia wiedzy histo­rycznej z zakresu II wojny świa­towej lub do udziału w konkursie o znanych posta­ciach z regionu. Autorką tej propo­zycji jest Małgo­rzata Tyczyńska (Wydział Udostęp­niania Zbiorów).

Krzy­żówka o Marianie Rejew­skim i szyfrowaniu

Oprac. Beata Cieślińska