Pro­gra­mo­wanie z Ozo­botem

Pro­gra­mo­wanie z Ozo­botem

Biblio­teka zaprasza uczniów klas 1 – 3 szkół pod­sta­wo­wych wraz z nauczy­cie­lami na zajęcia edu­ka­cyjne z cyklu „Pro­gra­mo­wanie z Ozo­botem“.
Cele zajęć:

  • pod­no­szenie kom­pe­tencji infor­ma­tycz­nych uczniów 
  • roz­wi­janie umie­jęt­ności rozu­mienia, ana­li­zo­wania i roz­wią­zy­wania pro­blemów
  • nauczanie pro­gra­mo­wania i roz­wią­zy­wania pro­blemów z wyko­rzy­sta­niem urzą­dzeń cyfro­wych

Kontakt: Ewa Bielska
tel. 52 341 30 74 wew. 18
mail: opracowanie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

plakat „Pro­gra­mo­wanie z Ozo­botem“