Progra­mo­wanie z Ozobotem

Progra­mo­wanie z Ozobotem

Biblio­teka zaprasza uczniów klas 1 – 3 szkół podsta­wo­wych wraz z nauczy­cie­lami na zajęcia eduka­cyjne z cyklu „Progra­mo­wanie z Ozobotem“.
Cele zajęć:

  • podno­szenie kompe­tencji infor­ma­tycz­nych uczniów
  • rozwi­janie umie­jęt­ności rozu­mienia, anali­zo­wania i rozwią­zy­wania problemów
  • nauczanie progra­mo­wania i rozwią­zy­wania problemów z wyko­rzy­sta­niem urzą­dzeń cyfrowych

Kontakt: Ewa Bielska
tel. 52 341 30 74 wew. 13
mail: opracowanie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

plakat „Progra­mo­wanie z Ozobotem“