Edukacja włącza­jąca – Poznajmy się

Edukacja włącza­jąca – Poznajmy się

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zaprasza uczniów i nauczy­cieli na zajęcia eduka­cyjne pt. „Poznajmy się“. W spotka­niach mogą wziąć udział uczniowie szkół podsta­wo­wych. Cele prowa­dzo­nych zajęć:

  • promo­wanie integracji społecznej;
  • rozwi­janie wiedzy o różnych niepeł­no­spraw­no­ściach wśród uczniów;
  • rozwi­janie świado­mości uczniów w odnie­sieniu do osób z różnymi rodza­jami niepeł­no­spraw­ności;
  • podno­szenie jakości edukacji włącza­jącej w szkołach i placów­kach systemu oświaty.

Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z wybra­nymi tekstami z publi­kacji „Duże sprawy w małych głowach” autor­stwa Agnieszki Kossow­skiej, które pomogą w zdobyciu wiedzy o niepeł­no­spraw­no­ściach, zrozu­mieniu potrzeb osób niepeł­no­spraw­nych i budowaniu wzajem­nych relacji.

Zapro­szenie – plakat w formacie pdf

W celu uzgod­nienia terminu zajęć prosimy o kontakt telefo­niczny lub e‑mailowy :
Małgo­rzata Lewan­dowska-Pyż
tel. 52 340 01 40
e‑mail: mlewandowskapyz@​gmail.​com