Edu­kacja włą­cza­jąca – Poznajmy się

Edu­kacja włą­cza­jąca – Poznajmy się

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy zaprasza uczniów i nauczy­cieli na zajęcia edu­ka­cyjne pt. „Poznajmy się“. W spo­tka­niach mogą wziąć udział uczniowie szkół pod­sta­wo­wych. Cele pro­wa­dzo­nych zajęć:

  • pro­mo­wanie inte­gracji spo­łecznej;
  • roz­wi­janie wiedzy o różnych nie­peł­no­spraw­no­ściach wśród uczniów;
  • roz­wi­janie świa­do­mości uczniów w odnie­sieniu do osób z różnymi rodza­jami nie­peł­no­spraw­ności;
  • pod­no­szenie jakości edu­kacji włą­cza­jącej w szko­łach i pla­ców­kach systemu oświaty.

Podczas zajęć uczniowie zapo­znają się z wybra­nymi tek­stami z publi­kacji „Duże sprawy w małych głowach” autor­stwa Agnieszki Kos­sow­skiej, które pomogą w zdo­byciu wiedzy o nie­peł­no­spraw­no­ściach, zro­zu­mieniu potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych i budo­waniu wza­jem­nych relacji.

Zapro­szenie – plakat w for­macie pdf

W celu uzgod­nienia terminu zajęć prosimy o kontakt tele­fo­niczny lub e-mailowy :
Mał­go­rzata Lewan­dowska-Pyż
tel. 52 341 19 84 w.13
e-mail: mlewandowskapyz@​gmail.​com