Edukacja włącza­jąca – Poznajmy się

Edukacja włącza­jąca – Poznajmy się

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zaprasza uczniów i nauczy­cieli na zajęcia eduka­cyjne pt. „Poznajmy się“. W spotka­niach mogą wziąć udział uczniowie szkół podsta­wo­wych. Cele prowa­dzo­nych zajęć:

  • promo­wanie inte­gracji społecznej;
  • rozwi­janie wiedzy o różnych niepeł­no­spraw­no­ściach wśród uczniów;
  • rozwi­janie świa­do­mości uczniów w odnie­sieniu do osób z różnymi rodza­jami niepełnosprawności;
  • podno­szenie jakości edukacji włącza­jącej w szko­łach i placów­kach systemu oświaty.

Podczas zajęć uczniowie zapo­znają się z wybra­nymi tekstami z publi­kacji „Duże sprawy w małych głowach” autor­stwa Agnieszki Kossow­skiej, które pomogą w zdobyciu wiedzy o niepeł­no­spraw­no­ściach, zrozu­mieniu potrzeb osób niepeł­no­spraw­nych i budo­waniu wzajem­nych relacji.

Zapro­szenie – plakat w formacie pdf

W celu uzgod­nienia terminu zajęć prosimy o kontakt tele­fo­niczny lub e‑mailowy :
Małgo­rzata Lewandowska-Pyż
tel. 52 340 01 40
e‑mail: mlewandowskapyz@​gmail.​com