Wszystko, co najważ­niejsze

Wszystko, co najważ­niejsze

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zaprasza uczniów i wycho­wawców na zajęcia eduka­cyjne przy­go­to­wane w ramach projektu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”.

W spotka­niach mogą wziąć udział uczniowie wszyst­kich poziomów kształ­cenia. W oparciu o wybrane teksty lite­rackie ilustru­jące daną wartość, poroz­ma­wiamy o tym, czym są wartości w ujęciu mate­rialnym poza­ma­te­rialnym i moralnym. Wybrana lektura, wyko­rzy­stana podczas zajęć, ma na celu wzmocnić moty­wacje u uczniów do prak­ty­ko­wania wartości moral­nych w życiu.

Projekt został opra­co­wany w związku z jednym z podsta­wo­wych kierunków reali­zacji poli­tyki oświa­towej państwa w roku szkolnym 2016/2017 – Kształ­to­wanie postaw. Wycho­wanie do wartości. Pamię­tajmy, że życie wg wartości jest warun­kiem bycia mądrym, dobrym i szczę­śliwym czło­wie­kiem.

Tema­tyka zajęć:

wiek uczest­ników: 6 – 10 lat

Przy­jaźń – latarki i listy na topie!

Mądrość, czyli o zamie­nianiu kwaśnej cytryny w słodką lemo­niadę.

Dobroć, czyli Mocarze górą.

Poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach.

wiek uczest­ników: 10 – 12 lat

Przy­jaźń to praw­dziwy skarb – na podstawie „Małego Księcia”.

Alicja w krainie chaosu, czyli po co nam wartości.

Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych.

wiek uczest­ników: 13 – 15 lat

Poko­namy fale, czyli o tym, co w życiu pomaga prze­trwać ( „Gorzka czeko­lada i inne opowia­dania”).

To, co konieczne – to, co zbyteczne (Michel Piqu­emal „Bajki filo­zo­ficzne”).

Skrzy­dlata miłość. O warto­ściach na podstawie powieści Freda Bodswortha „Odmie­niec”.

wiek uczest­ników: 13 – 19 lat

Patrio­tyzm we współ­cze­snej muzyce polskiej.

W celu uzgod­nienia terminu zajęć prosimy o kontakt tele­fo­niczny lub e‑mailowy :
tel. 52 341 30 74
e‑mail: pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl.