Wszystko, co najważ­niejsze

Wszystko, co najważ­niejsze

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zaprasza uczniów i wycho­wawców na zajęcia eduka­cyjne przygo­to­wane w ramach projektu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”.

W spotka­niach mogą wziąć udział uczniowie wszyst­kich poziomów kształ­cenia. W oparciu o wybrane teksty literackie ilustru­jące daną wartość, poroz­ma­wiamy o tym, czym są wartości w ujęciu materialnym pozama­te­rialnym i moralnym. Wybrana lektura, wykorzy­stana podczas zajęć, ma na celu wzmocnić motywacje u uczniów do prakty­ko­wania wartości moral­nych w życiu.

Projekt został opraco­wany w związku z jednym z podsta­wo­wych kierunków reali­zacji polityki oświa­towej państwa w roku szkolnym 2016/2017 – Kształ­to­wanie postaw. Wycho­wanie do wartości. Pamię­tajmy, że życie wg wartości jest warun­kiem bycia mądrym, dobrym i szczę­śliwym człowie­kiem.

Tematyka zajęć:

wiek uczest­ników: 6 – 10 lat

Przyjaźń – latarki i listy na topie!

Mądrość, czyli o zamie­nianiu kwaśnej cytryny w słodką lemoniadę.

Dobroć, czyli Mocarze górą.

Poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach.

wiek uczest­ników: 10 – 12 lat

Przyjaźń to prawdziwy skarb – na podstawie „Małego Księcia”.

Alicja w krainie chaosu, czyli po co nam wartości.

Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych.

wiek uczest­ników: 13 – 15 lat

Pokonamy fale, czyli o tym, co w życiu pomaga przetrwać ( „Gorzka czeko­lada i inne opowia­dania”).

To, co konieczne – to, co zbyteczne (Michel Piquemal „Bajki filozo­ficzne”).

Skrzy­dlata miłość. O warto­ściach na podstawie powieści Freda Bodswortha „Odmie­niec”.

wiek uczest­ników: 13 – 19 lat

Patrio­tyzm we współ­cze­snej muzyce polskiej.

W celu uzgod­nienia terminu zajęć prosimy o kontakt telefo­niczny lub e‑mailowy :
tel. 52 341 30 74
e‑mail: pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl.