Zajęcia dla seniorów

Zajęcia dla seniorów

Biblio­teka oferuje zajęcia edu­ka­cyjne dla osób 60+. Skie­ro­wane są do wszyst­kich osób zain­te­re­so­wa­nych pro­po­no­waną tema­tyką.

Aktu­alna oferta (w roku szkolnym 2017/2018):

I. Kurs kom­pu­te­rowy dla seniorów

Program kursu obej­muje 12 spotkań, które pro­wa­dzone będą w grupach 6 oso­bo­wych i reali­zo­wane w cyklach po 3 godziny zajęć, raz w tygo­dniu.
Treści pro­gra­mowe:
Budowa kom­pu­tera
1. Ele­menty zestawu kom­pu­te­ro­wego: wej­ściowe, wyj­ściowe, jed­nostka cen­tralna, nośniki infor­macji – 1 x 45 minut
Praca w śro­do­wisku Windows
1. Pod­sta­wowe ele­menty systemu Windows – 1 x 45 minut
2. Analiza zasobów kom­pu­tera w oparciu o „Mój kom­puter”- 1 x 45 minut
3. Zarzą­dzanie plikami i fol­de­rami – zapi­sy­wanie pliku na dysku, kopio­wanie i wkle­janie plików, usu­wanie plików, kopio­wanie plików na wybrany nośnik infor­macji – 1 x 45 minut
Edytor tekstu
1. Budowa i dzia­łanie kla­wia­tury – funkcje kla­wia­tury w edy­to­rach tekstu, pisanie pol­skich znaków – 1 x 45 minut
2. Ogólne zasady reda­go­wania tekstów – pisanie pro­stych tekstów, ele­menty for­ma­to­wania i reda­go­wania tekstów: czcionka, akapit, nume­racja stron, obra­mo­wanie itd. – 2 x 45 minut
Internet jako narzę­dzie zdo­by­wania i wymiany infor­macji
1. Budowa i zasto­so­wanie sieci Internet – prze­glą­darki, strony WWW – 1 x 45 minut
2. Sposoby wyszu­ki­wania infor­macji w Inter­necie – portale i wyszu­ki­warki – 1 x 45 minut
3. Zało­żenie skrzynki pocz­towej – 2 x 45 minut
4. Inne sposoby komu­ni­ko­wania przez Internet – komu­ni­ka­tory inter­ne­towe, zało­żenie konta Gadu Gadu – 1 x 45 minut

Cele zajęć:

 • poznanie pod­sta­wo­wych pojęć zwią­za­nych z użyt­ko­wa­niem kom­pu­tera;
 • pano­wanie umie­jęt­ności posłu­gi­wania się opro­gra­mo­wa­niem sys­te­mowym i użyt­kowym;
 • akty­wi­zo­wanie seniorów poprzez ćwi­czenie umysłu i zdo­by­wanie nowych umie­jęt­ności;
 • wdra­żanie do posze­rzania swojej wiedzy poprzez korzy­stanie z lite­ra­tury infor­ma­tycznej;
 • dostrze­ganie korzyści i zagrożeń zwią­za­nych z roz­wojem tech­niki kom­pu­te­rowej.

II. Kurs języka angiel­skiego dla począt­ku­ją­cych

Zapla­no­wa­nych jest sześć 2-godzin­nych spotkań w regu­lar­nych, coty­go­dnio­wych odstę­pach. Uczest­nicy kursu na każdych zaję­ciach są zachę­cani do pracy w parach lub mniej­szych grupach w celu roz­wi­jania umie­jęt­ności mówienia. Każde spo­tkanie poświę­cone jest wpro­wa­dzaniu i utrwa­laniu zwrotów, wyrażeń, słow­nictwa i nie­zbęd­nych zasobów gra­ma­tycz­nych doty­czą­cych nastę­pu­ją­cych zagad­nień:

 • przed­sta­wianie się, powi­tania, poże­gnania,
 • nazwy i liczby,
 • zada­wanie pytań, udzie­lanie odpo­wiedzi,
 • słow­nictwo zwią­zane z rodziną, zawo­dami,
 • codzienne czyn­ności, obo­wiązki, praca, dni tygo­dnia, rutyna,
 • czas wolny, hobby, sport, wakacje, mie­siące, pory roku,
 • mój dom, moje miasto, słow­nictwo –wypo­sa­żenie domu,
 • okre­ślenie poło­żenia, ruch drogowy, komu­ni­kacja miejska,
 • pogoda, czas teraź­niejszy Present Coun­ti­nuous,
 • w restau­racji, nazwy posiłków, napoi, zwroty grzecz­no­ściowe,
 • cza­sownik can i wyra­żenie would you like,
 • wygląd, cechy cha­rak­teru, zwrot have got,
 • w czasie podróży, na lot­nisku, na dworcu, wakacje,
 • okre­ślenie miejsc góry, rzeka itp. okre­ślenia czasu i godziny,
 • czas Simple Past.

Celem kursu jest nabycie przez uczest­ników pod­sta­wo­wych kom­pe­tencji języ­ko­wych. Kur­sanci poznają zwroty i wyra­żenia nie­zbędne w pod­sta­wowej komu­ni­kacji w języku angiel­skim w różnych sytu­acjach życio­wych, z którymi uczest­nicy mogą się spotkać w czasie wyjazdu za granicę lub w pobież­nych kon­tak­tach z obco­kra­jow­cami w Polsce. Nacisk poło­żony jest na prak­tyczne użycie języka angiel­skiego w mowie oraz rozu­mienie pod­sta­wo­wych zwrotów w wyuczo­nych i prze­wi­dy­wal­nych kon­tek­stach.

Zapra­szamy!
Kontakt: Agnieszka Handzel
Telefon: 52 341 30 74 wew. 16