Zajęcia dla seniorów

Zajęcia dla seniorów

Biblio­teka oferuje zajęcia edu­ka­cyjne dla osób 60+. Skie­ro­wane są do wszyst­kich osób zainte­re­so­wa­nych propo­no­waną tematyką.

Aktualna oferta (w roku szkolnym 2017/2018):

I. Kurs kompu­te­rowy dla seniorów

Program kursu obejmuje 12 spotkań, które prowa­dzone będą w grupach 6 osobo­wych i reali­zo­wane w cyklach po 3 godziny zajęć, raz w tygodniu.
Treści progra­mowe:
Budowa kompu­tera
1. Elementy zestawu kompu­te­ro­wego: wejściowe, wyjściowe, jednostka centralna, nośniki infor­macji – 1 x 45 minut
Praca w środo­wisku Windows
1. Podsta­wowe elementy systemu Windows – 1 x 45 minut
2. Analiza zasobów kompu­tera w oparciu o „Mój komputer”- 1 x 45 minut
3. Zarzą­dzanie plikami i folde­rami – zapisy­wanie pliku na dysku, kopio­wanie i wklejanie plików, usuwanie plików, kopio­wanie plików na wybrany nośnik infor­macji – 1 x 45 minut
Edytor tekstu
1. Budowa i działanie klawia­tury – funkcje klawia­tury w edyto­rach tekstu, pisanie polskich znaków – 1 x 45 minut
2. Ogólne zasady redago­wania tekstów – pisanie prostych tekstów, elementy forma­to­wania i redago­wania tekstów: czcionka, akapit, numeracja stron, obramo­wanie itd. – 2 x 45 minut
Internet jako narzę­dzie zdoby­wania i wymiany infor­macji
1. Budowa i zasto­so­wanie sieci Internet – przeglą­darki, strony WWW – 1 x 45 minut
2. Sposoby wyszu­ki­wania infor­macji w Inter­necie – portale i wyszu­ki­warki – 1 x 45 minut
3. Założenie skrzynki pocztowej – 2 x 45 minut
4. Inne sposoby komuni­ko­wania przez Internet – komuni­ka­tory inter­ne­towe, założenie konta Gadu Gadu – 1 x 45 minut

Cele zajęć:

 • poznanie podsta­wo­wych pojęć związa­nych z użytko­wa­niem kompu­tera;
 • panowanie umiejęt­ności posłu­gi­wania się oprogra­mo­wa­niem syste­mowym i użytkowym;
 • aktywi­zo­wanie seniorów poprzez ćwiczenie umysłu i zdoby­wanie nowych umiejęt­ności;
 • wdrażanie do posze­rzania swojej wiedzy poprzez korzy­stanie z litera­tury infor­ma­tycznej;
 • dostrze­ganie korzyści i zagrożeń związa­nych z rozwojem techniki kompu­te­rowej.

II. Kurs języka angiel­skiego dla począt­ku­ją­cych

Zapla­no­wa­nych jest sześć 2‑godzinnych spotkań w regular­nych, cotygo­dnio­wych odstę­pach. Uczest­nicy kursu na każdych zajęciach są zachę­cani do pracy w parach lub mniej­szych grupach w celu rozwi­jania umiejęt­ności mówienia. Każde spotkanie poświę­cone jest wprowa­dzaniu i utrwa­laniu zwrotów, wyrażeń, słownictwa i niezbęd­nych zasobów grama­tycz­nych dotyczą­cych nastę­pu­ją­cych zagad­nień:

 • przed­sta­wianie się, powitania, pożegnania,
 • nazwy i liczby,
 • zadawanie pytań, udzie­lanie odpowiedzi,
 • słownictwo związane z rodziną, zawodami,
 • codzienne czynności, obowiązki, praca, dni tygodnia, rutyna,
 • czas wolny, hobby, sport, wakacje, miesiące, pory roku,
 • mój dom, moje miasto, słownictwo –wyposa­żenie domu,
 • określenie położenia, ruch drogowy, komuni­kacja miejska,
 • pogoda, czas teraź­niejszy Present Counti­nuous,
 • w restau­racji, nazwy posiłków, napoi, zwroty grzecz­no­ściowe,
 • czasownik can i wyrażenie would you like,
 • wygląd, cechy charak­teru, zwrot have got,
 • w czasie podróży, na lotnisku, na dworcu, wakacje,
 • określenie miejsc góry, rzeka itp. określenia czasu i godziny,
 • czas Simple Past.

Celem kursu jest nabycie przez uczest­ników podsta­wo­wych kompe­tencji języko­wych. Kursanci poznają zwroty i wyrażenia niezbędne w podsta­wowej komuni­kacji w języku angiel­skim w różnych sytuacjach życio­wych, z którymi uczest­nicy mogą się spotkać w czasie wyjazdu za granicę lub w pobież­nych kontak­tach z obcokra­jow­cami w Polsce. Nacisk położony jest na praktyczne użycie języka angiel­skiego w mowie oraz rozumienie podsta­wo­wych zwrotów w wyuczo­nych i przewi­dy­wal­nych kontek­stach.

Zapra­szamy!
Kontakt: Agnieszka Handzel
Telefon: 52 341 30 74 wew. 16