Zajęcia dla seniorów

Zajęcia dla seniorów

Biblio­teka oferuje zajęcia edu­ka­cyjne dla osób 60+. Skie­ro­wane są do wszyst­kich osób zain­te­re­so­wa­nych propo­no­waną tematyką.

Aktu­alna oferta (w roku szkolnym 2017/2018):

I. Kurs kompu­te­rowy dla seniorów

Program kursu obej­muje 12 spotkań, które prowa­dzone będą w grupach 6 osobo­wych i reali­zo­wane w cyklach po 3 godziny zajęć, raz w tygodniu.
Treści programowe:
Budowa kompu­tera
1. Elementy zestawu kompu­te­ro­wego: wejściowe, wyjściowe, jednostka centralna, nośniki infor­macji – 1 x 45 minut
Praca w środo­wisku Windows
1. Podsta­wowe elementy systemu Windows – 1 x 45 minut
2. Analiza zasobów kompu­tera w oparciu o „Mój komputer”- 1 x 45 minut
3. Zarzą­dzanie plikami i folde­rami – zapi­sy­wanie pliku na dysku, kopio­wanie i wkle­janie plików, usuwanie plików, kopio­wanie plików na wybrany nośnik infor­macji – 1 x 45 minut
Edytor tekstu
1. Budowa i dzia­łanie klawia­tury – funkcje klawia­tury w edyto­rach tekstu, pisanie polskich znaków – 1 x 45 minut
2. Ogólne zasady reda­go­wania tekstów – pisanie prostych tekstów, elementy forma­to­wania i reda­go­wania tekstów: czcionka, akapit, nume­racja stron, obra­mo­wanie itd. – 2 x 45 minut
Internet jako narzę­dzie zdoby­wania i wymiany informacji
1. Budowa i zasto­so­wanie sieci Internet – prze­glą­darki, strony WWW – 1 x 45 minut
2. Sposoby wyszu­ki­wania infor­macji w Inter­necie – portale i wyszu­ki­warki – 1 x 45 minut
3. Zało­żenie skrzynki pocz­towej – 2 x 45 minut
4. Inne sposoby komu­ni­ko­wania przez Internet – komu­ni­ka­tory inter­ne­towe, zało­żenie konta Gadu Gadu – 1 x 45 minut

Cele zajęć:

 • poznanie podsta­wo­wych pojęć zwią­za­nych z użyt­ko­wa­niem komputera;
 • pano­wanie umie­jęt­ności posłu­gi­wania się opro­gra­mo­wa­niem syste­mowym i użytkowym;
 • akty­wi­zo­wanie seniorów poprzez ćwiczenie umysłu i zdoby­wanie nowych umiejętności;
 • wdra­żanie do posze­rzania swojej wiedzy poprzez korzy­stanie z lite­ra­tury informatycznej;
 • dostrze­ganie korzyści i zagrożeń zwią­za­nych z rozwojem tech­niki komputerowej.

II. Kurs języka angiel­skiego dla początkujących

Zapla­no­wa­nych jest sześć 2‑godzinnych spotkań w regu­lar­nych, coty­go­dnio­wych odstę­pach. Uczest­nicy kursu na każdych zaję­ciach są zachę­cani do pracy w parach lub mniej­szych grupach w celu rozwi­jania umie­jęt­ności mówienia. Każde spotkanie poświę­cone jest wpro­wa­dzaniu i utrwa­laniu zwrotów, wyrażeń, słow­nictwa i niezbęd­nych zasobów grama­tycz­nych doty­czą­cych nastę­pu­ją­cych zagadnień:

 • przed­sta­wianie się, powi­tania, pożegnania,
 • nazwy i liczby,
 • zada­wanie pytań, udzie­lanie odpowiedzi,
 • słow­nictwo zwią­zane z rodziną, zawodami,
 • codzienne czyn­ności, obowiązki, praca, dni tygo­dnia, rutyna,
 • czas wolny, hobby, sport, wakacje, miesiące, pory roku,
 • mój dom, moje miasto, słow­nictwo –wypo­sa­żenie domu,
 • okre­ślenie poło­żenia, ruch drogowy, komu­ni­kacja miejska,
 • pogoda, czas teraź­niejszy Present Countinuous,
 • w restau­racji, nazwy posiłków, napoi, zwroty grzecznościowe,
 • czasownik can i wyra­żenie would you like,
 • wygląd, cechy charak­teru, zwrot have got,
 • w czasie podróży, na lotnisku, na dworcu, wakacje,
 • okre­ślenie miejsc góry, rzeka itp. okre­ślenia czasu i godziny,
 • czas Simple Past.

Celem kursu jest nabycie przez uczest­ników podsta­wo­wych kompe­tencji języ­ko­wych. Kursanci poznają zwroty i wyra­żenia niezbędne w podsta­wowej komu­ni­kacji w języku angiel­skim w różnych sytu­acjach życio­wych, z którymi uczest­nicy mogą się spotkać w czasie wyjazdu za granicę lub w pobież­nych kontak­tach z obco­kra­jow­cami w Polsce. Nacisk poło­żony jest na prak­tyczne użycie języka angiel­skiego w mowie oraz rozu­mienie podsta­wo­wych zwrotów w wyuczo­nych i prze­wi­dy­wal­nych kontekstach.

Zapra­szamy!
Kontakt: Agnieszka Handzel
Telefon: 52 341 30 74 wew. 16